Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: Kinh tế nhà nước

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1186 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§Ò ¸n kinh tÕ chÝnh trÞ

Më ®Çu
NÒn kinh tÕ nhµ níc trong thêi kú qu¸ ®é lªn CNXH lµ mét nÒn kinh tÕ
nhiÒu thµnh phÇn. §ã lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan. C¬ cÊu kinh tÕ nhiÒu thµnh
phÇn tån t¹i kh«ng ph¶i do ý muèn chñ quan cña nhµ níc, nã tån t¹i vµ ph¸t
triÓn phô thuéc vµo nh÷ng tiÒn ®Ò kinh tÕ, chÝnh trÞ kh¸ch quan cña nÒn kinh
tÕ. Trong c¬ cÊu kinh tÕ nµy mµ thµnh phÇn kinh tÕ lu«n cã vai trß vÞ trÝ vµ vËn
®éng ph¸t triÓn theo mét xu híng nhÊt ®Þnh. Nhng xuÊt ph¸t tõ tÝnh quy luËt
vèn cã cña nÒn kinh tÕ. Trong c¬ cÊu kinh tÕ nµy mçi thµnh phÇn kinh tÕ lu«n
cã vai trß vÞ trÝ vµ vËn ®éng, ph¸t triÓn theo mét xu híng nhÊt ®Þnh. Nhng
xuÊt ph¸t tõ tÝnh quy luËt vèn cã cña nÒn kinh tÕ ®Òu vËn ®éng theo híng ®Õn
môc tiªu lîi Ých. Nhng §¶ng vµ Nhµ níc lu«n kh¼ng ®Þnh kinh tÕ nhµ níc lu«n
gi÷ vai trß chñ ®¹o trong nÒn kinh tÕ quèc d©n.
Thùc tiÔn trong h¬n 10 n¨m ®æi míi võa qua §¶ng vµ Nhµ níc ®· cã
nhiÒu cè g¾ng cñng cè, n©ng cao vai trß chñ ®¹o cña kinh tÕ nhµ níc vµ hiÖn
nay vai trß chñ ®¹o cña kinh tÕ nhµ níc ®ang tõng bíc ®îc kh¼ng ®Þnh.
Tuy nhiªn hiÖn nay ®ang cã rÊt nhiÒu ý kiÕn kh¸c nhau vÒ viÖc ph¸t
triÓn thµnh phÇn kinh tÕ nµy: ®æi míi, cæ phÇn s¾p xÕp, n©ng cao hiÖuqu¶. V×
vËy trong ®Ò ¸n nµy t«i tËp trung ®i vµo viÖc nghiªn cøu quan niÖm vÒ kinh tÕ
thÞ trêng, tÝnh tÊt yÕu vµ néi dung vai trß chñ ®¹o cña kinh tÕ nhµ níc trong
nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn, vai trß cña nã ®îc thÓ hiÖn nh thÕ nµo, c¸c gi¶i
ph¸p ®Ó trong thêi gian tíi t¨ng cêng vai trß chñ ®¹o cña kinh tÕ nhµ níc ë níc
ta. T«i hi väng nã sÏ gãp phÇn nhá ®Ó mäi ngêi hiÓu h¬n vÒ thµnh phÇn kinh tÕ
nµy vµ gãp mét phÇn vµo viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ nhµ níc trë lªn v÷ng m¹nh.

TrÇn Anh Tó

Th¬ng m¹i 44A

§Ò ¸n kinh tÕ chÝnh trÞ
Ch¬ng I
Quan niÖm chung vÒ kinh tÕ nhµ níc (KTNn)
1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh kinh tÕ nhµ níc
Mçi nhµ níc ®Òu cã chøc n¨ng kinh tÕ nhÊt ®Þnh vµ chøc n¨ng nµy ®îc
th«ng qua c¸c møc ®é kh¸c nhau tuú tõng giai ®o¹n ph¸t triÓn. ë bÊt k× níc
nµo kÐm ph¸t triÓn hay ph¸t triÓn chøc n¨ng cña kinh tÕ nhµ níc vÉn gi÷ vai
trß chñ ®¹o.
ë níc ta sau khi gi¶i phãng (1954) vµ thèng nhÊt ®Êt níc (1975) trong
qu¸ tr×nh x©y dùng CNXH do nhËn thøc ®¬n gi¶n phiÕn diÖn nªn ®· ®ång nhÊt
gi÷a së h÷u nhµ níc víi së h÷u XHCN. Chóng ta coi kinh tÕ quèc doanh lµ
chñ yÕu bã hÑp ph¹m vi xÝ nghiÖp quèc doanh, thµnh lËp xÝ nghiÖp quèc
doanh ë mäi lÜnh vùc. §Æc biÖt lµ vÊn ®Ò qu¶n lý: theo kiÓu tËp trung quan
liªu, theo kÕ ho¹ch ®Þnh tríc theo kiÓu lç th× ®îc bï, l·i th× nép ng©n s¸ch. Nã
®· tËp trung mäi nguå...
§Ò ¸n kinh tÕ chÝnh trÞ
Më ®Çu
NÒn kinh nhµ níc trong thêi kú qu¸ ®é lªn CNXH lµ mét nÒn kinh
nhiÒu thµnh phÇn. §ã mét tÊt yÕu kh¸ch quan. cÊu kinh nhiÒu thµnh
phÇn tån t¹i kh«ng ph¶i do ý muèn chñ quan cña nhµ níc, tån t¹i ph¸t
triÓn phô thuéc vµo nh÷ng tiÒn ®Ò kinh tÕ, chÝnh trÞ kh¸ch quan cña nÒn kinh
tÕ. Trong c¬ cÊu kinh tÕ nµy mµ thµnh phÇn kinh tÕ lu«n cã vai trß vÞ trÝ vµ vËn
®éng ph¸t triÓn theo mét xu híng nhÊt ®Þnh. Nhng xuÊt ph¸t tÝnh quy luËt
vèn cã cña nÒn kinh tÕ. Trong c¬ cÊu kinh nµy mçi thµnh phÇn kinhlu«n
vai trß trÝ n ®éng, ph¸t triÓn theo mét xu híng nhÊt ®Þnh. Nhng
xuÊt ph¸t tÝnh quy luËt vèn cña nÒn kinh ®Òu vËn ®éng theo híng ®Õn
môc tiªu lîi Ých. Nhng §¶ng vµ Nhµ níc lu«n kh¼ng ®Þnh kinh tÕ nhµ níc lu«n
gi÷ vai trß chñ ®¹o trong nÒn kinh tÕ quèc d©n.
Thùc tiÔn trong h¬n 10 n¨m ®æi míi võa qua §¶ng N níc ®· cã
nhiÒu g¾ng cñng cè, n©ng cao vai trß chñ ®¹o cña kinh nhµ níc hiÖn
nay vai trß chñ ®¹o cña kinh tÕ nhµ níc ®ang tõng bíc ®îc kh¼ng ®Þnh.
Tuy nhiªn hiÖn nay ®ang rÊt nhiÒu ý kiÕn kh¸c nhau viÖc ph¸t
triÓn thµnh phÇn kinh nµy: ®æi míi, phÇn s¾p xÕp, n©ng cao hiÖuqu¶.
vËy trong ®Ò ¸n nµy t«i tËp trung ®i vµo viÖc nghiªn cøu quan niÖm kinh
thÞ trêng, tÝnh tÊt yÕu néi dung vai trß chñ ®¹o cña kinh nhµ níc trong
nÒn kinh nhiÒu thµnh phÇn, vai t cña ®îc thÓ hiÖn nh thÕ nµo, c¸c gi¶i
ph¸p ®Ó trong thêi gian tíi t¨ng cêng vai trß chñ ®¹o cña kinh tÕ nhµ níc ë níc
ta. T«i hi väng nã sÏ gãp phÇn nhá ®Ó mäi ngêi hiÓu h¬n vÒ thµnh phÇn kinh tÕ
nµy vµ gãp mét phÇn vµo viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ nhµ níc trë lªn v÷ng m¹nh.
TrÇn Anh Tó Th¬ng m¹i 44A
TL KTCT & CNXH KH: Kinh tế nhà nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: Kinh tế nhà nước - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: Kinh tế nhà nước 9 10 515