Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: Kinh tế VN trong thời kỳ hội nhập

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 814 lần   |   Lượt tải: 0 lần
A.

Lêi më ®Çu

I. Kinh tÕ ViÖt Nam
1. Kinh tÕ ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ
HiÖn nay vÊn ®Ò ph¸t triÓn kinh tÕ lµ mét vÊn ®Ò rÊt cÇn thiÕt , tÊt yÕu ®èi víi
mäi quèc gia. Nhng ë mçi níc kh¸c nhau th× ®i b»ng c¸c con ®êng kh¸c nhau
do dùa vµo c¸c tiÒm lùc cña chÝnh m×nh . §èi víi ViÖt Nam , tõ khi xo¸ bá c¬
chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang kinh tÕ thÞ trêng th× §¶ng vµ nhµ níc ta
®· x¸c ®Þnh r»ng : ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá lµ mét tÊt yÕu ®Ó
ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ . Do níc ta cã xuÊt ph¸t thÊp vµ ®i lªn tõ mét níc n«ng
nghiÖp l¹c hËu , ngêi d©n cã tr×nh ®é kÜ thuËt thÊp do ®ã ph¸t triÓn c¸c doanh
nghiÖp võa vµ nhá lµ thùc tiÔn kh¸ch quan mµ cÇn ph¶i thùc hiÖn theo nã .
2. Lý do viÕt ®Ò tµi
a.

TÇm quan träng cña ®Ò tµi
Víi ViÖt Nam th× viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ g¾n liÒn víi viÖc ph¸t triÓn c¸c
doanh nghiÖp võa vµ nhá, do ®ã ®Ò tµi sÏ cho ta thÊy nh÷ng thùc tr¹ng (thêi
c¬, tån ®äng) cña doanh nghiÖp võa vµ nhá tõ ®ã rót ra ®îc c¸c híng ®i ®óng
nhÊt, c¸c gi¶i ph¸p tèi u nhÊt nh»m n©ng cao vai trß cña doanh nghiÖp võa vµ
nhá nãi riªng vµ nÒn kinh tÕ nãi chung.

b.

N©ng cao nhËn thøc cña sinh viªn
Sinh viªn lµ nh÷ng ngêi chñ thùc sù cña ®Êt nø¬c sau , lµ ngêi cã kh¶ n¨ng
lµm thay ®æi côc diÖn cña ®Êt níc . Khi ®ã ®Ò tµi sÏ gióp sinh viªn nhËn biÕt
vµ cã ý thøc h¬n tíi sù ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt níc . Nã còng lµ cÇu nèi gi÷a lý
thuyÕt vµ thùc t¹i , gi÷a sù ph¸t triÓn kinh tÕ víi nhiÖm vô cña sinh viªn .
Lµ mét sinh viªn , em xin c¶m ¬n thÇy Mai H÷u Thùc ®· híng dÉn em hoµn
thµnh ®Ò ¸n nµy , qua ®ã gióp em hiÓu s©u s¾c h¬n vÒ nÒn kinh tÕ ®Êt níc ,
n©ng cao n¨ng lùc vµ tr¸ch nhiÖm cña b¶n th©n.

B.

PhÇn lý luËn chung
I.Kinh tÕ ViÖt nam , vai trß cña doanh nghiÖp võa vµ nhá(DNVVN)
Tõ n¨m 1986 , khi §¶ng vµ nhµ níc ta ®· nhËn thøc ra c¸c sai lÇm cña m×nh
vµ ®· cã bíc chuyÓn ®æi rÊt quan träng sang kinh tÕ thÞ trêng ®ã lµ chÊp nhËn
nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn th× vai trß cña doanh nghiÖp võa vµ nhá míi ®îc
nhËn thøc ®óng , nhng do nø¬c ta ®i níc n«ng nghiÖp l¹c hËu do ®ã khi tiÕn
hµnh c¶i c¸ch cã c¸c thùc tr¹ng
Do c¸c doanh nghiÖp ë ViÖt nam ®îc ph¸t triÓn mét c¸ch chÝnh thøc tõ khi cã
LuËt doanh nghiÖp t nh©n . LuËt c«ng ty ¸p dông tõ n¨m 1990, söa ®æi n¨m
1994. ®Õn n¨m 1998 sè c¸c doanh nghiÖp t¨ng kh«ng ®¸ng kÓ do c¸c ®iÒu
kiÖn kh¸ch quan vµ chñ quan sau :
S¶n xuÊt kinh doanh cña DNVVN ®¹t hiÖu qu¶ thÊp diÔn ra cã tÝnh chÊt phæ
biÕn trong tÊt c¶ c¸c ngµnh, c¸c lo¹i h×nh së h÷u, nguyªn nhan lµ do gi¸ c¶
chÊt lîng s¶n phÈm kh«n...
A. Lêi më ®Çu
I. Kinh tÕ ViÖt Nam
1. Kinh tÕ ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ
HiÖn nay vÊn ®Ò ph¸t triÓn kinh tÕ lµ mét vÊn ®Ò rÊt cÇn thiÕt , tÊt yÕu ®èi víi
mäi quèc gia. Nhng ë mçi níc kh¸c nhau th× ®i b»ng c¸c con ®êng kh¸c nhau
do dùa vµo c¸c tiÒm lùc cña chÝnh m×nh . §èi víi ViÖt Nam , khi xo¸
chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang kinh thÞ trêng th× §¶ng nhµ níc ta
®· x¸c ®Þnh r»ng : ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp võa nhá mét tÊt yÕu ®Ó
ph¸t triÓn nÒn kinh . Do níc ta xuÊt ph¸t thÊp ®i lªn mét níc n«ng
nghiÖp l¹c hËu , ngêi d©n tr×nh ®é thuËt thÊp do ®ã ph¸t triÓn c¸c doanh
nghiÖp võa vµ nhá lµ thùc tiÔn kh¸ch quan mµ cÇn ph¶i thùc hiÖn theo nã .
2. Lý do viÕt ®Ò tµi
a. TÇm quan träng cña ®Ò tµi
Víi ViÖt Nam th× viÖc ph¸t triÓn kinh g¾n liÒn víi viÖc ph¸t triÓn c¸c
doanh nghiÖp võa nhá, do ®ã ®Ò tµi sÏ cho ta thÊy nh÷ng thùc tr¹ng (thêi
c¬, tån ®äng) cña doanh nghiÖp võa nhá ®ã rót ra ®îc c¸c híng ®i ®óng
nhÊt, c¸c gi¶i ph¸p tèi u nhÊt nh»m n©ng cao vai trß cña doanh nghiÖp võa
nhá nãi riªng vµ nÒn kinh tÕ nãi chung.
b. N©ng cao nhËn thøc cña sinh viªn
Sinh viªn nh÷ng ngêi chñ thùc cña ®Êt nø¬c sau , ngêi kh¶ n¨ng
lµm thay ®æi côc diÖn cña ®Êt níc . Khi ®ã ®Ò tµi gióp sinh viªn nhËn biÕt
ý thøc h¬n tíi ph¸t triÓn kinh ®Êt níc . còng cÇu nèi gi÷a
thuyÕt vµ thùc t¹i , gi÷a sù ph¸t triÓn kinh tÕ víi nhiÖm vô cña sinh viªn .
mét sinh viªn , em xin c¶m ¬n thÇy Mai H÷u Thùc ®· híng dÉn em hoµn
thµnh ®Ò ¸n nµy , qua ®ã gióp em hiÓu u s¾c h¬n nÒn kinh ®Êt níc ,
n©ng cao n¨ng lùc vµ tr¸ch nhiÖm cña b¶n th©n.
TL KTCT & CNXH KH: Kinh tế VN trong thời kỳ hội nhập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: Kinh tế VN trong thời kỳ hội nhập - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: Kinh tế VN trong thời kỳ hội nhập 9 10 975