Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: KT nhà nước và cai trò của nó trong nền KTTT theo định hướng XHCN

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1031 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi nãi ®Çu
Níc ta hiÖn nay ®ang ë trong giai ®o¹n ®Çu cho sù cÊt c¸nh cña nÒn kinh
tÕ. Lùa chän con ®êng m« h×nh kinh tÕ ®Ó b¶o ®¶m cho nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn theo
híng c«ng nghiÖp ho¸,hiÖn ®¹i ho¸, ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa lµ vÊn ®Ò kh«ng hÒ
®¬n gi¶n.
Níc ta cßn cã nhiÒu h¹n chÕ trong qu¶n lý nhµ níc nãi chung vµ trong c¬
chÕ chÝnh s¸ch nãi riªng. ViÖc nhËn thøc ®óng vÒ vai trß, nhiÖm vô cña nhµ níc
trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ph¶i lµ viÖc ®Çu tiªn. Nghiªn cøu vai trß kinh tÕ nhµ níc
lµ viÖc cÇn thiÕt vµ quan träng.
Néi dung chÝnh cña ®Ò tµi gåm cã 4 phÇn:
PhÇn 1 – Quan niÖm vÒ kinh tÕ nhµ níc
PhÇn 2 - Vai trß chñ ®¹o cña kinh tÕ nhµ níc
PhÇn 3 - §Æc trng kinh tÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ë ViÖt
Nam
PhÇn 4 - Ph¬ng híng c¶i c¸ch kinh tÕ nha níc
Víi t c¸ch lµ sinh viªn cña trêng §HKTQD, t«i xin ®a ra ®Ò ¸n cña m×nh víi néi
dung trªn. “Kinh tÕ nhµ níc vµ vai trß chñ ®¹o cña nã trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa” Tuy nhiªn do kinh nghiÖm nghiªn cøu cßn cha
nhiÒu nªn t«i kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n
thÇy gi¸o: Mai H÷u Thùc ®· híng dÉn t«i hoµn thµnh ®Ò ¸n nµy.

i. Quan niÖm vÒ kinh tÕ nhµ níc
1. Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña kinh tÕ nhµ níc
Nhµ níc lµ mét thiÕt chÕ quyÒn lùc chÝnh trÞ lµ c¬ quan thèng trÞ giai cÊp
cña mét nhãm giai cÊp víi c¸c giai cÊp kh¸c, b¶m ®iÓm quyÒn lîi cña giai cÊp
thèng trÞ. Tuy nhiªn lÞch sö c¸ch m¹ng c«ng nghÖ qu¶n lý kinh tÕ cña nhµ níc lu«n
g¾n liÒn víi chøc n¨ng qu¶n lý hµnh chÝnh.
Chøc n¨ng c¶u nhµ níc ®îc ph«i thai ngay tõ lóc ban ®Çu nhµ níc xuÊt hiÖn
1.1. Trong giai ®o¹n tù do c¹nh tranh cña chñ nghÜa t b¶n: (Häc thuyÕt
cña c¸c trêng ph¸i cæ ®iÓn, d©n cæ ®iÓn).
Thêi kú CNTT híng (XV - XVII) vai trß qu¶n lý kinh tÕ cña nhµ níc rÊt ®îc
coi träng. Nhµ níc t s¶n ®· thùc hiÖn chÝnh s¸ch tiÒn tÖ hÕt søc nghiªm ngÆt, hä
t×m mäi c¸ch tÝch luü tiÒn tÖ, kh«ng cho tiÒn ch¹y ra níc ngoµi, nhµ níc cßn quy
®Þnh nh÷ng n¬i ®îc phÐp bu«n b¸n. Trong chÝnh s¸ch ngo¹i th¬ng hä dïng hµng
rµo, thuÕ quan b¶o hé, ®¸nh thuÕ nhËp khÈu cao vµ thuÕ xuÊt nhËp khÈu thÊp, quy
®Þnh nghiªm ngÆt tØ gi¸ hèi ®o¸i.
ThuyÕt cña Adan Smith (726 - 1790) “ ThuyÕt bµn tay v« h×nh” l¹i cho r»ng
ho¹t ®éng cña toµn bé nÒn kinh tÕ lµ do c¸c quy luËt kh¸ch quan tù chi phèi, vµ ®a
ra nguyªn lý “Nhµ níc kh«ng can thiÕp” vµo ho¹t ®éng kinh tÕ nhng «ng kh«ng
chèng l¹i vai trß kinh tÕ nhµ níc mµ chØ chèng l¹i sù can thiÖp sai tr¸i cña nhµ níc
mµ th«i.
ThuyÕt c©n b»ng tæng qu¸t “ cña Leon Wleas lêi khuy...
Lêi nãi ®Çu
Níc ta hiÖn nay ®ang ë trong giai ®o¹n ®Çu chocÊt c¸nh cña nÒn kinh
tÕ. Lùa chän con ®êng m« h×nh kinh tÕ ®Ó b¶o ®¶m cho nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn theo
híng c«ng nghiÖp ho¸,hiÖn ®¹i ho¸, ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa lµ vÊn ®Ò kh«ng hÒ
®¬n gi¶n.
Níc ta cßn cã nhiÒu h¹n chÕ trong qu¶n lý nhµ níc nãi chung vµ trong c¬
chÕ chÝnh s¸ch nãi riªng. ViÖc nhËn thøc ®óng vÒ vai trß, nhiÖm vô cña nhµ níc
trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ph¶i lµ viÖc ®Çu tiªn. Nghiªn cøu vai trß kinh tÕ nhµ níc
lµ viÖc cÇn thiÕt vµ quan träng.
Néi dung chÝnh cña ®Ò tµi gåm cã 4 phÇn:
PhÇn 1 – Quan niÖm vÒ kinh tÕ nhµ níc
PhÇn 2 - Vai trß chñ ®¹o cña kinh tÕ nhµ níc
PhÇn 3 - §Æc trng kinh thÞ trêng theo ®Þnh híng héi chñ nghÜa ë ViÖt
Nam
PhÇn 4 - Ph¬ng híng c¶i c¸ch kinh tÕ nha níc
Víi t c¸ch sinh viªn cña trêng §HKTQD, t«i xin ®a ra ®Ò ¸n cña m×nh víi néi
dung trªn. Kinh nhµ níc vai trß chñ ®¹o cña trong nÒn kinh thÞ tr-
êng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa Tuy nhiªn do kinh nghiÖm nghiªn cøu cßn cha
nhiÒu nªn t«i kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n
thÇy gi¸o: Mai H÷u Thùc ®· híng dÉn t«i hoµn thµnh ®Ò ¸n nµy.
TL KTCT & CNXH KH: KT nhà nước và cai trò của nó trong nền KTTT theo định hướng XHCN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: KT nhà nước và cai trò của nó trong nền KTTT theo định hướng XHCN - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: KT nhà nước và cai trò của nó trong nền KTTT theo định hướng XHCN 9 10 303