Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: KT trang trại nông nghiệp

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1391 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§Ò ¸n KTCT

Më ®Çu
Kinh tÕ trang tr¹i ë níc ta ®· tån t¹i tõ l©u, nhng chØ ph¸t triÓn m¹nh
mÏ trong vµi n¨m gÇn ®©y. Cã thÓ nãi viÖc thùc hiÖn chØ thÞ 100 cña Ban
BÝ th TW §¶ng (Kho¸ 4), NghÞ quyÕt 10 - NQ/TW cña Bé ChÝnh trÞ
(Th¸ng 4/1988) vÒ ph¸t huy vai trß tù chñ cña kinh tÕ hé n«ng d©n ®· ®Æt
nÒn mãng cho sù ra ®êi cña kinh tÕ trang tr¹i víi nh÷ng thµnh tùu cña
c«ng cuéc ®æi míi, s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cã bíc ph¸t triÓn vît bËc, nhiÒu
hé n«ng d©n cã tÝch luü, ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho kinh tÕ trang tr¹i ph¸t triÓn.
§Æc biÖt lµ sau khi luËt ®Êt ®ai ra ®êi n¨m 1993, th× kinh tÕ trang tr¹i míi
cã bíc ph¸t triÓn kh¸ nhanh vµ ®a d¹ng. ViÖc ph¸t triÓn kinh tÕ trang tr¹i
®· ®em l¹i lîi Ých to lín vÒ nhiÒu mÆt, lµm thay ®æi ®¸ng kÓ bé mÆt kinh tÕ
- x· héi cña c¸c vïng n«ng th«n.
Trong nh÷ng n¨m ®æi míi nhê chñ tr¬ng cña §¶ng khuyÕn khÝch
c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trong n«ng nghiÖp ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh
vµ viÖc trang tr¹i tr¶ l¹i cho hé n«ng d©n quyÒn tù chñ vÒ kinh tÕ mµ kinh
tÕ hé còng nh kinh tÕ t nh©n vµ kinh tÕ c¸ thÓ trong n«ng nghiÖp ®· cã bíc
ph¸t triÓn m¹nh mÏ, t¹o ®éng lùc thóc ®Èy kinh tÕ n«ng nghiÖp vµ n«ng
th«n níc ta ph¸t triÓn, khai th¸c ®Çy ®ñ h¬n c¸c tiÒm n¨ng vµ nguån lùc vÒ
®Êt ®ai, vèn vµ lao ®éng.
Tõ nh÷ng thùc tÕ ®ã, em ®· chän ®Ò tµi: “Ph¸t triÓn kinh tÕ trang
tr¹i n«ng nghiÖp trong c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ë n íc ta hiÖn
nay“.
Do thêi gian nghiªn cøu cã h¹n, víi vèn kiÕn thøc cña b¶n th©n cßn
h¹n chÕ, nªn néi dung ®Ò tµi kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. RÊt mong
®îc sù gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c«, ®Ó ®Ò tµi ®îc tèt h¬n.

1

§Ò ¸n KTCT

PhÇn I
C¬ së lý luËn vÒ kinh tÕ trang tr¹i n«ng nghiÖp
I. Vai trß vµ ®Æc ®iÓm cña kinh tÕ trang tr¹i.
1. Kh¸i niÖm vµ b¶n chÊt cña kinh tÕ trang tr¹i.
1.1. Kh¸i niÖm vÒ kinh tÕ trang tr¹i.
Kinh tÕ trang tr¹i lµ mét kh¸i niÖm kh«ng cßn míi víi c¸c níc kinh
tÕ ph¸t triÓn vµ ®ang ph¸t triÓn. Song ®èi víi n íc ta ®ang cßn lµ mét vÊn
®Ò míi, do níc ta míi chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng nªn viÖc nhËn
thøc cha ®Çy ®ñ vÒ kinh tÕ trang tr¹i lµ ®iÒu kh«ng thÓ tr¸nh khái. Thêi
gian qua c¸c lý luËn vÒ kinh tÕ trang tr¹i ®· ®îc c¸c nhµ khoa häc trao ®æi
trªn c¸c diÔn ®µn vµ c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng. Song cho tíi nay
ë mçi quèc gia, mçi vïng kh¸c nhau c¸c nhµ khoa häc l¹i ® a ra c¸c kh¸i
niÖm kh¸c nhau vÒ kinh tÕ trang tr¹i.
Theo mét sè nhµ khoa häc trªn thÕ giíi th× kh¸i niÖm vÒ kinh tÕ
trang tr¹i nh sau:
Lªnin ®· ph©n biÖt kinh tÕ trang tr¹i “Ngêi chñ trang tr¹i b¸n ra thÞ
trêng hÇu hÕt c¸c s¶n phÈ...
§Ò ¸n KTCT
Më ®Çu
Kinh tÕ trang tr¹i ë níc ta ®· tån t¹i tõ u, nhng chØ ph¸t triÓn m¹nh
mÏ trong vµi m gÇn ®©y. Cã thÓ nãi viÖc thùc hiÖn chØ thÞ 100 cña Ban
BÝ th TW §ng (Kho¸ 4), NghÞ quyÕt 10 - NQ/TW cña Bé ChÝnh trÞ
(Th¸ng 4/1988) vÒ ph¸t huy vai trß chñ cña kinh ng d©n ®· ®Æt
nÒn ng cho ra ®êi a kinh tÕ trang ti víi nh÷ng thµnh tùu a
ng cuéc ®æi míi, sn xuÊt n«ng nghiÖp cã bíc ph¸t triÓn vît bËc, nhiÒu
hé ng n cã tÝch luü, ®· t¹o ®iÒu kn cho kinh trang tr¹i ph¸t triÓn.
§Æc biÖt lµ sau khi luËt ®Êt ®ai ra ®êi n¨m 1993, th× kinh tÕ trang ti míi
bíc ph¸t triÓn kh¸ nhanh ®a d¹ng. ViÖc ph¸t triÓn kinh tÕ trang tr¹i
®· ®em l¹i lîi Ých to lín vÒ nhiÒu mÆt, lµm thay ®æi ®¸ng kÓ bé mÆt kinh tÕ
- x· héi cña c¸c vïng n«ng th«n.
Trong nh÷ng n¨m ®æi míi nhê chñ tr¬ng a §ng khuyÕn khÝch
c tnh phÇn kinh tÕ trong ng nghiÖp pt triÓn sn xuÊt kinh doanh
viÖc trang ti tr l¹i cho hé n«ng d©n quyÒn tù chñ kinh mµ kinh
tÕ hé ng nh kinh tÕ t nh©n vµ kinh tÕ thÓ trong n«ng nghiÖp ®· bíc
ph¸t triÓn m¹nh , t¹o ®éng lùc thóc ®Èy kinh tÕ n«ng nghiÖp vµ n«ng
th«n níc ta ph¸t triÓn, khai th¸c ®Çy ®ñ h¬n c tiÒm n¨ng vµ nguån lùc vÒ
®Êt ®ai, vèn lao ®éng.
Tõ nh÷ng thùc tÕ ®ã, em ®· chän ®Ò i: Ph¸t triÓn kinh tÕ trang
tr¹i ng nghiÖp trong c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ë n íc ta hiÖn
nay.
Do thêi gian nghiªn cøu cã h¹n, víi vèn kiÕn thøc a bn th©n cßn
n chÕ, nªn néi dung ®Ò tµi kng tr¸nh ki nh÷ng thiÕu sãt. t mong
®îc sù gãp ý kiÕn cña c¸c ty c«, ®Ó ®Ò tµi ®îc tèt h¬n.
1
TL KTCT & CNXH KH: KT trang trại nông nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: KT trang trại nông nghiệp - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: KT trang trại nông nghiệp 9 10 916