Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: KT tư nhân

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 963 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ph©n II : Néi Dung
I. Mét Sè VÊn §Ò LÝ LuËn VÒ Kinh TÕ T Nh©n .
1.1. TÝnh tÊt yÕu tån t¹i Kinh TÕ T Nh©n :
Môc tiªu x©y dùng cnxh ë níc ta theo chñ nghÜa mac Lenin vµ t tëng
hå chÝ minh . Mét trong nh÷ng nhiÖm vô lµ x¸c l©p quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp
víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt , nh»m ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi .
trong ®ã néi dung cèt lâi lµ x¸c lËp c¬ cÊu vÒ së h÷u t liÖu s¶n xuÊt vµ c¬ cÊu
c¸c thµnh phÇn kinh tÕ mét c¸ch phï hîp víi yªu cÇu cña quy luËt thùc tÕ
kh¸ch qua ña nÒn kinh tÕ trong thêi kú qu¸ ®é cña níc ta . Bíc khëi ®Çu ®æi
míi trong ®ã cã viÖc më ®êng ph¸t triÓn kinh tÕ t nh©n ®· diÔn ra tõ n¨m
1979 , khi ®ã nghÞ quyÕt héi nghÞ lÇn thø IV , BCHT¦ §¶ng kho¸ IV . §ã lµ
bíc ®Çu chÊp nhËn kinh tÕ t nh©n vµ kinh tÕ hµng ho¸ , dï cßn nhiÒu h¹n chÕ
vÒ quy m« vµ lÜnh vùc ho¹t ®éng , nhng ®· lËp tøc nÈy sinh vøng m¾c vÒ lý
luËn × ®ông ®Õn nguyªn lý c¬ b¶n cña nÒn kinh tÕ x· héi chñ nghÜa . C©u hái
dÆt ra :” Chñ nghÜa x· héi cã ®Æc ®iÓm u viÖt lµ kinh tÕ c«ng h÷u vµ hÕ ho¹ch
ho¸ tËp trung , nay l¹i më ®êng cho kinh tÕ t nh©n vµ thÞ trêng ? cã thÓ lîi tríc m¾t , nhng l©u dµi liÖu cßn chñ nghÜa x· héi ?” . HÇu nh mäi vÊn ®Ò lý
luËn n¶y sinh tõ bíc më ®Çu ph¸t triÓn kinh tÕ t nh©n cho ®Õn nay ®Òu xoay
quanh c©u hái ®ã .
DÉu cßn ý kiÕn b¨n kho¨n , cuéc më ®êng vµ ph¸t triÓn vÉn diÔn ra tríc hÕt do ¸p lùc m¹nh mÏ tõ thùc tÕ , ®«ng ®¶o nh©n d©n vµ ®¶ng viªn , c¸n
bé ®· rÊt n¨ng ®éng t×m tßi s¸ng t¹o nhiÒu nh©n tè míi , kh«ng thô ®éng
chÊp hµnh theo “ c¬ chÕ kh«ng phï hîp thùc tÕ ” , ®ßi hái “c¬Ø trãi ” , “th¸o
gì ” ®Ó s¶n xuÊt bung ra , cu v·n ®êi sèng nh©n d©n ®ang qu¸ khã kh¨n thiÕu
thèn . Khã kh¨n ®ã cã nguyªn nh©n kh¸ch quan , nhng nguyªn nh©n chñ
quan , nhng nguyªn nh©n chñ yÕu vµ trùc tiÕp lµ do mét sè sai lÇm trong c¶i

t¹o, t©p thÓ hãa vµ sik duy tr× c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp, ng¨n cÊm
kinh tÕ t nh©n vµ quan hÖ thÞ tr¬ng. Vµ thêi gian ®ã, nguån vËt t hµng ho¸ vµ
tµi chÝnh trong tay Nhµ níc ®· c¹n iÖt, rong khi nguån kh¶ n¨ng trong d©n
cßn nhiÒu . Thc tÕ ®o ®a tíi ®ßi hái ph¶I “th¸o gì” tng bíc cho kinh tÕ t nh©n
vµ t do trao ®æi hµng ho¸ .Sù th¸o g¬ nhanh chãng ®a l¹i hiÖu qu¶ næi bËt
,cµng giup kh¼ng ®Þnh quyÕt t©m th¸o gì.
Cïng víi ¸p lùc ®æi m¬Ý tõ thùc tÕ cuéc sèng, vÒ mÆt t t¬ng lý luËn, ngay
tõ buæi ®Çu ®· gÆp nhiÒu thuËn lîi do nh÷ng níc x· héi chñ nghÜa lóc ®ang
cã trµo lu trë l¹i nh÷ng t tëng cña Lªnin trong chÝnh s¸ch kinh tÕ míi ,næi
bËt nhÊt lµ sù tÊt yÕu ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn . ViÖt
Nam lµ...
Ph©n II : Néi Dung
I. Mét Sè VÊn §Ò LÝ LuËn VÒ Kinh TÕ T Nh©n .
1.1. TÝnh tÊt yÕu tån t¹i Kinh TÕ T Nh©n :
Môc tiªu y dùng cnxh ë níc ta theo chñ nghÜa mac Lenin t tëng
hå chÝ minh . Mét trong nh÷ng nhiÖm vô lµ x¸c l©p quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp
víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt , nh»m ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi .
trong ®ã néi dung cèt lâi lµ x¸c lËp c¬ cÊu vÒ së h÷u t liÖu s¶n xuÊt vµ c¬ cÊu
c¸c thµnh phÇn kinh mét c¸ch phï hîp víi yªu cÇu cña quy luËt thùc
kh¸ch qua ña nÒn kinh trong thêi kú qu¸ ®é cña níc ta . Bíc khëi ®Çu ®æi
míi trong ®ã viÖc ®êng ph¸t triÓn kinh tÕ t nh©n ®· diÔn ra n¨m
1979 , khi ®ã nghÞ quyÕt héi nghÞ lÇn thø IV , BCHT¦ §¶ng kho¸ IV . §ã
bíc ®Çu chÊp nhËn kinht nh©nkinh hµng ho¸ , cßn nhiÒu h¹n chÕ
quy lÜnh vùc ho¹t ®éng , nhng ®· lËp tøc nÈy sinh vøng c
luËn × ®ông ®Õn nguyªn b¶n cña nÒn kinh héi chñ nghÜa . C©u hái
dÆt ra :” Chñ nghÜa x· héi cã ®Æc ®iÓm u viÖt lµ kinh tÕ c«ng h÷u vµ hÕ ho¹ch
ho¸ tËp trung , nay l¹i më ®êng cho kinh tÕ t nh©n vµ thÞ trêng ? cã thÓ lîi tr-
íc m¾t , nhng l©u dµi liÖu cßn chñ nghÜa héi ? . u nh mäi vÊn ®Ò
luËn n¶y sinh bíc ®Çu ph¸t triÓn kinh t nh©n cho ®Õn nay ®Òu xoay
quanh c©u hái ®ã .
DÉu cßn ý kiÕn b¨n kho¨n , cuéc më ®êng vµ ph¸t triÓn vÉn diÔn ra tr-
íc hÕt do ¸p lùc m¹nh mÏ thùc , ®«ng ®¶o nh©nn ®¶ng viªn , c¸n
®· rÊt n¨ng ®éng t×m tßi s¸ng t¹o nhiÒu nh©n míi , kh«ng thô ®éng
chÊp hµnh theo chÕ kh«ng phîp thùc , ®ßi hái “c¬Ø trãi , “th¸o
gì ” ®Ó s¶n xuÊt bung ra , cu v·n ®êi sèng nh©n d©n ®ang qu¸ khã kh¨n thiÕu
thèn . Khã kh¨n ®ã nguyªn nh©n kh¸ch quan , nhng nguyªn nh©n chñ
quan , nhng nguyªn nh©n chñ yÕutrùc tiÕp do mét sai lÇm trong c¶i
TL KTCT & CNXH KH: KT tư nhân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: KT tư nhân - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: KT tư nhân 9 10 204