Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: KTHH nhiều thành phần

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 923 lần   |   Lượt tải: 0 lần
lêi nãi ®Çu
NÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®ang chuyÓn sang ho¹t ®éng theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc. Sù nghiÖp ®æi míi kinh tÕ dßi hái ph¶i nhanh
chãng tiÕp cËn nh÷ng lý luËn vµ thùc tiÔn qu¶n lý kinh tÕ cña nhiÒu níc trªn
thÕ giíi. Qu¸ tr×nh ®æi míi kinh tÕ cÇn cã nh÷ng c¸n bé kinh tÕ cã kiÕn thøc
cã ph¬ng ph¸p thÝch hîp víi kinh tÕ thÞ trêng.
Vµo cuèi nh÷ng n¨m 80 cña thÕ kû 20, vÒ c¬ b¶n nÒn kinh tÕ cña ViÖt
Nam s¶n xuÊt nhá vÉn cßn lµ phæ biÕn, tr¹ng th¸i kinh tÕ tù nhiªn hiÖn vËt, tù
cung, tù cÊp cßn chiÕm u thÕ, vËn hµnh theo c¬ chÕ qu¶n lý tËp trung quan liªu
bao cÊp vµ cã nhiÒu sai lÇm trong nhËn thøc vÒ m« h×nh x· héi chñ nghÜa. ViÖt
Nam ®· kh«ng nhËn thøc ®óng vÒ kinh tÕ thÞ trêng, cho r»ng s¶n xuÊt hµng
ho¸ lµ h×nh thøc tæ chøc cña Chñ nghÜa t b¶n, ®ång nhÊt h×nh thøc së h÷u víi
h×nh thøc tæ chøc kinh tÕ vµ thµnh phÇn kinh tÕ; coi nhÑ qui luËt gi¸ trÞ, qui
luËt c¹nh tranh; chØ thÊy mÆt tiªu cùc cña thÞ trêng.
X· héi ViÖt Nam vÉn dùa trªn nÒn t¶ng cña v¨n minh n«ng nghiÖp lóa
níc, n«ng d©n chiÕm ®¹i ®a sè. V× vËy ViÖt Nam vÉn lµ níc nghÌo nµn, l¹c
hËu vµ kÐm ph¸t triÓn. Do ®ã ph¸t triÓn trë thµnh nhiÖm vô, môc tiªu sè 1 ®èi
víi toµn §¶ng, toµn d©n ta trong nh÷ng bíc ®êng ®i tíi. Muèn vËy ph¶i
chuyÓn nÒn kinh tÕ quèc d©n sang tr¹ng th¸i cña sù ph¸t triÓn, lµ ph¸t triÓn
nÒn kinh tÕ thÞ trêng cïng víi nã lµ thùc hiÖn c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn
®¹i ho¸ ®Êt níc.
§Ó lµm ®îc ®iÒu ®ã chóng ta cÇn ph¶i ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hµng ho¸
nhiÒu thµnh phÇn theo ®Þnh híng XHCN. §©y lµ gi¶i ph¸p c¬ b¶n ®Ó chuyÓn
tõ s¶n xuÊt nhá lªn s¶n xuÊt lín ë ViÖt Nam hiÖn nay. ChuyÓn nÒn kinh tÕ tõ
ho¹t ®éng theo c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung, hµnh chÝnh, quan liªu bao cÊp
sang ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn vËn hµnh theo c¬ chÕ
thÞ trêng, cã sù qu¶n lý cña nhµ níc, theo ®Þnh híng XHCN lµ néi dung, b¶n
chÊt vµ ®Æc ®iÓm kh¸i qu¸t nhÊt ®èi víi nÒn kinh tÕ cña ViÖt Nam trong hiÖn
t¹i vµ trong t¬ng lai ®Ó ®Èy m¹nh qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu theo híng c«ng
nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Ó huy ®éng søc m¹nh cña toµn d©n vµo viÖc kh¾c
1

phôc nguy c¬ tôt hËu ngµy cµng xa, cÇn ph¶i ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hµng ho¸
nhiÒu thµnh phÇn theo ®Þnh híng XHCN. §ã lµ chñ tr¬ng cã tÝnh chiÕn lîc
trong c«ng cuéc x©y dùng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ViÖt Nam hiÖn nay
mµ §¶ng vµ nhµ níc ViÖt Nam ®· x¸c ®Þnh.
VÊn ®Ò ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn theo ®Þnh híng XHCN lµ gi¶i ph¸p c¬ b¶n ®Ó chuyÓn tõ s¶n xuÊt nhá lªn s¶n xuÊt lín ë níc ViÖt Nam hiÖn ...
lêi nãi ®Çu
NÒn kinh ViÖt Nam ®ang chuyÓn sang ho¹t ®éng theo chÕ thÞ tr-
êng sù qu¶n lý cña nhµ níc. nghiÖp ®æi míi kinh dßi hái ph¶i nhanh
chãng tiÕp cËn nh÷ng luËn thùc tiÔn qu¶n kinh cña nhiÒu níc trªn
thÕ giíi. Qu¸ tr×nh ®æi míi kinh cÇn nh÷ng c¸n kinh kiÕn thøc
cã ph¬ng ph¸p thÝch hîp víi kinh tÕ thÞ trêng.
Vµo cuèi nh÷ng n¨m 80 cña thÕ 20, c¬ b¶n nÒn kinh cña ViÖt
Nam s¶n xuÊt nhá vÉn cßn phæ biÕn, tr¹ng th¸i kinh nhiªn hiÖn vËt,
cung, tù cÊp cßn chiÕm u thÕ, vËn hµnh theo c¬ chÕ qu¶n lý tËp trung quan liªu
bao cÊp vµ cã nhiÒu sai lÇm trong nhËn thøc vÒ m« h×nh x· héi chñ nghÜa. ViÖt
Nam ®· kh«ng nhËn thøc ®óng kinh thÞ trêng, cho r»ng s¶n xuÊt hµng
ho¸ h×nh thøc chøc cña Chñ nghÜa t b¶n, ®ång nhÊt h×nh thøc h÷u víi
h×nh thøc chøc kinh thµnh phÇn kinh tÕ; coi nhÑ qui luËt gi¸ trÞ, qui
luËt c¹nh tranh; chØ thÊy mÆt tiªu cùc cña thÞ trêng.
héi ViÖt Nam vÉn dùa trªn nÒn t¶ng cña v¨n minh n«ng nghiÖp a
níc, n«ng d©n chiÕm ®¹i ®a sè. vËy ViÖt Nam vÉn níc nghÌo nµn, l¹c
hËu kÐm ph¸t triÓn. Do ®ã ph¸t triÓn trë thµnh nhiÖm vô, môc tiªu1 ®èi
víi toµn §¶ng, toµn d©n ta trong nh÷ng bíc ®êng ®i tíi. Muèn vËy ph¶i
chuyÓn nÒn kinh quèc d©n sang tr¹ng th¸i cña pt triÓn, ph¸t triÓn
nÒn kinh tÕ thÞ trêng cïng víi nã lµ thùc hiÖn c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn
®¹i ho¸ ®Êt níc.
§Ó lµm ®îc ®iÒu ®ã chóng ta cÇn ph¶i pt triÓn nÒn kinh hµng ho¸
nhiÒu thµnh phÇn theo ®Þnh híng XHCN. §©y gi¶i ph¸p b¶n ®Ó chuyÓn
s¶n xuÊt nhá lªn s¶n xuÊt lín ë ViÖt Nam hiÖn nay. ChuyÓn nÒn kinh
ho¹t ®éng theo chÕ ho¹ch ho¸ tËp trung, hµnh chÝnh, quan liªu bao cÊp
sang ph¸t triÓn nÒn kinh hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn vËn hµnh theo chÕ
thÞ trêng, qu¶n cña nhµ níc, theo ®Þnh híng XHCN néi dung, b¶n
chÊt vµ ®Æc ®iÓm kh¸i qu¸t nhÊt ®èi víi nÒn kinh cña ViÖt Nam trong hiÖn
t¹i vµ trong t¬ng lai ®Ó ®Èy m¹nh qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu theo híng c«ng
nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Ó huy ®éng søc m¹nh cña toµn d©n vµo viÖc kh¾c
1
TL KTCT & CNXH KH: KTHH nhiều thành phần - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: KTHH nhiều thành phần - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: KTHH nhiều thành phần 9 10 508