Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: KTNN (KT nhà nước)

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1274 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§Ò ¸n kinh tÕ chÝnh trÞ

PhÇn më ®Çu
Sau n¨m 1991 cïng víi sù sôp ®æ cña Liªn X« vµ hÖ thèng c¸c níc x·
héi chñ nghÜa(XHCN) ë §«ng ¢u, nÒn kinh tÕ – chÝnh trÞ thÕ giíi ®·
chuyÓn tõ tr¹ng th¸i hai cùc ®èi ®Çu sang nÒn kinh tÕ chÝnh trÞ ®a cùc, ®a ph¬ng ho¸, ®a d¹ng ho¸ theo xu híng hoµ b×nh, ®èi tho¹i, hîp t¸c ph¸t triÓn
cïng cã lîi.
Trong bèi c¶nh ®ã, tõ viÖc nhËn thøc ®óng ®¾n trong thùc tiÔn vµ lý
luËn víi môc tiªu ®a níc ta ph¸t triÓn héi nhËp víi khu vùc vµ thÕ giíi. Ngay
tõ ®¹i héi §¶ng VI, §¶ng ta ®· x¸c ®Þnh “ChuyÓn ®æi m« h×nh kinh tÕ chØ
huy mang nÆng tÝnh b¶o thñ tr× trÖ sang nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh
phÇn vµ vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc theo ®Þnh
híng XHCN ”. HiÖn nay nÒn kinh tÕ níc ta bao gåm 6 thµnh phÇn kinh tÕ
trong ®ã thµnh phÇn kinh tÕ nhµ níc gi÷ vai trß chñ ®¹o, cïng víi c¸c thµnh
phÇn kinh tÕ tËp thÓ t¹o nªn mét nÒn t¶ng v÷ng ch¾c cho nÒn kinh tÕ quèc
d©n.
Sau 17 n¨m ®æi míi, níc ta ®· ®¹t ®îc nhiÒu thµnh tùu quan träng, nÒn
kinh tÕ hµng ho¸ ph¸t triÓn rÊt s«i ®éng më ra cho níc ta nhiÒu vËn héi míi,
®ång thêi còng ph¸t sinh kh«ng Ýt khã kh¨n vµ th¸ch thøc. Trªn c¬ së nh÷ng
thµnh tùu ®· ®¹t ®îc vµ nh÷ng khã kh¨n tríc m¾t. B¸o c¸o chÝnh trÞ ®¹i héi
§¶ng IV mét lÇn n÷a kh¼ng ®Þnh quyÕt t©m cña §¶ng vµ Nhµ Níc ta “thùc
hiÖn nhÊt qu¸n chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn” vµ nãi râ
thªm “C¸c thµnh phÇn kinh tÕ kinh doanh theo ph¸p luËt ®Òu lµ bé phËn cÊu
thµnh quan träng cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng XHCN cïng ph¸t triÓn
l©u dµi, hîp t¸c vµ c¹nh tranh lµnh m¹nh, trong ®ã kinh tÕ nhµ níc gi÷ vai trß
chñ ®¹o”.
Lµ nh÷ng nhµ kinh tÕ, lµ nh÷ng c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ trong t¬ng lai
th× viÖc sinh viªn kinh tÕ t×m hiÓu vÒ kinh tÕ Nhµ níc (KTNN) vµ vai trß chñ

Tµi chÝnh doanh nghiÖp 43D

1

§Ò ¸n kinh tÕ chÝnh trÞ
®¹o cña nã trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng XHCN ë ViÖt Nam lµ hÕt
søc quan träng vµ cÇn thiÕt bëi qua ®ã sÏ n©ng cao ®îc tr×nh ®é vµ nhËn thøc
vÒ KTNN ®ång thêi t¹o hµnh trang v÷ng ch¾c cho nh÷ng t duy vµ ho¹t ®éng
kinh tÕ cña m×nh sau nµy.
Víi t c¸ch lµ mét sinh viªn cña trêng ®¹i häc Kinh TÕ Quèc D©n t«i
xin ®a ra ®Ò ¸n cña m×nh trong viÖc nghiªn cøu KTNN vµ vai trß chñ ®¹o
cña KTNN trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng XHCN ViÖt Nam. Tuy
nhiªn do lÇn ®Çu tiªn tiÕp xóc víi mét vÊn ®Ò kinh tÕ cã tÝnh chÊt kh¸ réng vµ
quy m« nªn trong ®Ò ¸n nµy kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt nhÊt ®Þnh.
T«i rÊt mong cã sù nhËn xÐt, ®ãng gãp ý kiÕn nhiÖt t×nh cña thµy c« bé m«n
vµ c¸c b¹n.
T«i...
§Ò ¸n kinh tÕ chÝnh trÞ
PhÇn më ®Çu
Sau n¨m 1991 cïng víi sôp ®æ cña Liªnthèng c¸c níc
héi chñ nghÜa(XHCN) ë §«ng ¢u, nÒn kinh chÝnh trÞ thÕ giíi ®·
chuyÓn tõ tr¹ng th¸i hai cùc ®èi ®Çu sang nÒn kinh tÕ chÝnh trÞ ®a cùc, ®a ph-
¬ng ho¸, ®a d¹ng ho¸ theo xu híng hoµ b×nh, ®èi tho¹i, p t¸c ph¸t triÓn
cïng cã lîi.
Trong bèi c¶nh ®ã, viÖc nhËn thøc ®óng ®¾n trong thùc tiÔn
luËn víi môc tiªu ®a níc ta ph¸t triÓn héi nhËp víi khu vùcthÕ giíi. Ngay
®¹i héi §¶ng VI, §¶ng ta ®· x¸c ®Þnh “ChuyÓn ®æi h×nh kinh chØ
huy mang nÆng tÝnh b¶o thñ tr× trÖ sang nÒn kinh hµng ho¸ nhiÒu thµnh
phÇn vËn hµnh theo chÕ thÞ trêng qu¶n cña nhµ níc theo ®Þnh
híng XHCN ”. HiÖn nay nÒn kinh níc ta bao gåm 6 thµnh phÇn kinh
trong ®ã thµnh phÇn kinh nhµ níc gi÷ vai trß chñ ®¹o, cïng víi c¸c thµnh
phÇn kinh tËp thÓ t¹o nªn mét nÒn t¶ng v÷ng ch¾c cho nÒn kinh quèc
d©n.
Sau 17 n¨m ®æi míi, níc ta ®· ®¹t ®îc nhiÒu thµnh tùu quan träng, nÒn
kinh hµng ho¸ ph¸t triÓn rÊt s«i ®éng ra cho níc ta nhiÒu vËn héi míi,
®ång thêi còng ph¸t sinh kh«ng Ýt khã kh¨n th¸ch thøc. Trªn së nh÷ng
thµnh tùu ®· ®¹t ®îc nh÷ng k kh¨n tríc m¾t. B¸o c¸o chÝnh trÞ ®¹i héi
§¶ng IV mét lÇn n÷a kh¼ng ®Þnh quyÕt t©m cña §¶ng Nhµ Níc ta “thùc
hiÖn nhÊt qu¸n chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh nhiÒu thµnh phÇn” vµ nãi
thªm “C¸c thµnh phÇn kinh kinh doanh theo ph¸p luËt ®Òu phËn cÊu
thµnh quan träng cña nÒn kinh thÞ trêng ®Þnh híng XHCN cïng ph¸t triÓn
l©u dµi, hîp t¸c vµ c¹nh tranh lµnh m¹nh, trong ®ã kinh tÕ nhµ níc gi÷ vai trß
chñ ®¹o”.
nh÷ng nhµ kinh tÕ, nh÷ng c¸n qu¶n kinh trong t¬ng lai
th× viÖc sinh viªn kinh t×m hiÓu kinh Nhµ níc (KTNN) vai trß chñ
Tµi chÝnh doanh nghiÖp 43D 1
TL KTCT & CNXH KH: KTNN (KT nhà nước) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: KTNN (KT nhà nước) - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: KTNN (KT nhà nước) 9 10 552