Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: KTTT định hướng XHCN và những mâu thuẫn của nó

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1011 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi më ®Çu
N¨m 1986 trë vÒ truíc nÒn kinh tÕ níc ta lµ nÒn kinh tÕ s¶n xuÊt nhá tù cung
tù cÊp vËn hµnh theo c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp. MÆt kh¸c do nh÷ng sai
lÇm trong nhËn thøc vÒ m« h×nh kinh tÕ x· héi chñ nghÜa. NÒn kinh tÕ níc ta
ngµy cµng tôt hËu khñng ho¶ng trÇm träng kÐo dµi, møc sèng nh©n d©n thÊp.
§øng tríc bèi c¶nh ®ã con ®êng ®óng ®¾n duy nhÊt ®Ó ®æi míi ®Êt níc lµ
®æi míi nÒn kinh tÕ. T¹i ®¹i héi VI (th¸ng 12/1986) cña ®¶ng ta ®· ®Ò ra ®êng lèi
®æi míi nÒn kinh tÕ, chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ theo c¬ chÕ bao cÊp trµn lan vµ tËp
trung quan liªu sang nÒn kinh tÕ thÞ truêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc theo ®Þnh
híng x· héi chñ nghÜa. Mét chñ tr¬ng hÕt søc quan träng cña giai ®o¹n nµy lµ
ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn nh»m khai th¸c cã hiÖu qu¶ c¸c
nguån lùc cña ®Êt níc ®Ó thóc ®Èy nÒn kinh tÕ t¨ng trëng nhanh chãng. §æi míi
ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp nhµ níc lµ mét trong nh÷ng chñ tr¬ng lín cña
®¶ng vµ nhµ níc nh»m ®¸p øng yªu cÇu ®ã.
Qua mêi n¨m ®æi míi chóng ta ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng khÝch lÖ. §iÒu
®ã chøng tá ®êng lèi l·nh ®¹o cña ®¶ng vµ nhµ níc ta hoµn toµn ®óng ®¾n. Nhng
phÝa sau nh÷ng thµnh tùu ®ã cßn kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n næi cém do trong nÒn
kinh tÕ ®ã cßn tån t¹i rÊt nhiÒu m©u thuÉn kh¸c nhau. Do ®ã cÇn nghiªn cøu, bæ
sung vµ hoµn thiÖn nh÷ng quan ®iÓm, biÖn ph¸p ®Ó nÒn kinh TÕ níc ta ph¸t triÓn
theo ®Þnh híng ph¸t triÓn x· héi chñ nghÜa vµ gi÷ v÷ng ®Þnh híng ®ã. §Ó hiÓu râ
nÒn kinh tÕ ViÖt Nam trong giai ®o¹n hiÖn nay vµ sù ph¸t triÓn s¾p tíi th× em ®·
chän ®Ò tµi: “Kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa vµ nh÷ng m©u
thuÉn cña nã. Sù ®æi míi tÊt yÕu cña c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i nhµ níc ë níc
ta hiÖn nay ®Ó nghiªn cøu.

PhÇn I: lý luËn chung
I C¬ së lý luËn:

1

1. Néi dung cña quy luËt m©u thuÉn:
1.1. M©u thuÉn lµ hiÖn tîng kh¸ch quan vµ phæ biÕn
PhÐp biÖn chøng duy vËt kh¼ng ®Þnh mäi sù vËt hiÖn tîng trong thÕ giíi ®Òu tån
t¹i m©u thuÉn bªn trong.
M©u thuÉn tån t¹i kh¸ch quan trong mäi sù vËt vµ hiÖn tuîng cña giíi tù nhiªn,
®êi sèng x· héi vµ t duy cña con ngêi.
M©u thuÉn tån t¹i phæ biÕn ë mäi sù vËt hiÖn tîng vµ tån t¹i trong suèt qu¸ tr×nh
ph¸t triÓn cña mçi sù vËt.
M©u thuÉn mang tÝnh ®a d¹ng. Mçi sù vËt, mçi qu¸ tr×nh cña thÕ giíi kh¸ch quan
tån t¹i nh÷ng m©u thuÉn kh¸c nhau. M©u thuÉn trong tù nhiªn kh¸c trong mÉu
thuÉn x· héi vµ kh¸c víi m©u thuÉn trong t duy.
1.2.

Sù thèng nhÊt vµ ®Êu tranh cña c¸c mÆt ®èi lËp.

+ §Êu tranh gi÷a c¸c mÆt ®èi lËp lµ sù t¸c ®éng qua l¹i theo xu híng bµi tr...
Lêi më ®Çu
N¨m 1986 trë vÒ truíc nÒn kinh tÕ níc ta lµ nÒn kinh tÕ s¶n xuÊt nhá tù cung
cÊp vËn hµnh theo c tËp trung quan liªu bao cÊp. MÆt kh¸c do nh÷ng sai
lÇm trong nhËn thøc h×nh kinh héi chñ nghÜa. NÒn kinh níc ta
ngµy cµng tôt hËu khñng ho¶ng trÇm träng kÐo dµi, møc sèng nh©n d©n thÊp.
§øng tríc bèi c¶nh ®ã con ®êng ®óng ®¾n duy nhÊt ®Ó ®æi míi ®Êt níc
®æi míi nÒn kinh tÕ. T¹i ®¹i héi VI (th¸ng 12/1986) cña ®¶ng ta ®· ®Ò ra ®êng lèi
®æi míi nÒn kinh tÕ, chuyÓn nÒn kinh theo chÕ bao cÊp trµn lan tËp
trung quan liªu sang nÒn kinh thÞ truêng cã qu¶n cña nhµ níc theo ®Þnh
híng héi chñ nghÜa. Mét chñ tr¬ng hÕt søc quan träng cña giai ®o¹n nµy
ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn nh»m khai th¸c cã hiÖu qu¶ c¸c
nguån lùc cña ®Êt níc ®Ó thóc ®Èy nÒn kinh t¨ng trëng nhanh chãng. §æi míi
ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp nhµ níc mét trong nh÷ng chñ tr¬ng lín cña
®¶ng vµ nhµ níc nh»m ®¸p øng yªu cÇu ®ã.
Qua mêi n¨m ®æi míi chóng ta ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng khÝch lÖ. §iÒu
®ã chøng tá ®êng lèi l·nh ®¹o cña ®¶ng vµ nhµ níc ta hoµn toµn ®óng ®¾n. Nhng
phÝa sau nh÷ng thµnh tùu ®ã cßn kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n næi cém do trong nÒn
kinh ®ã cßn tån t¹i rÊt nhiÒu m©u thuÉn kh¸c nhau. Do ®ã cÇn nghiªn cøu,
sung vµ hoµn thiÖn nh÷ng quan ®iÓm, biÖn ph¸p ®Ó nÒn kinh TÕ níc ta ph¸t triÓn
theo ®Þnh híng ph¸t triÓn x· héi chñ nghÜa vµ gi÷ v÷ng ®Þnh híng ®ã. §Ó hiÓu
nÒn kinh ViÖt Nam trong giai ®o¹n hiÖn nay ph¸t triÓn s¾p tíi th× em ®·
chän ®Ò tµi: Kinh thÞ trêng ®Þnh híng héi chñ nghÜa nh÷ng m©u
thuÉn cña nã. Sù ®æi míi tÊt yÕu cña c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i nhµ níc ë níc
ta hiÖn nay ®Ó nghiªn cøu.
PhÇn I: lý luËn chung
I C¬ së lý luËn:
1
TL KTCT & CNXH KH: KTTT định hướng XHCN và những mâu thuẫn của nó - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: KTTT định hướng XHCN và những mâu thuẫn của nó - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: KTTT định hướng XHCN và những mâu thuẫn của nó 9 10 655