Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: KTTT

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 1313 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi më ®Çu
Trên cơ sở nhận thức đúng đắn hơn và đầy đủ hơn về chủ nghĩa xã hội và
con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Đại hội VI của Đảng Cộng
sản Việt Nam (tháng 12-1986) đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước
nhằm thực hiện có hiệu quả hơn công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. §¹i
héi ®· quyÕt ®Þnh chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch hãa tËp chung( nÒn kinh tÕ
®· k×m h·m sù ph¸t triÓn cña x· héi trong mét thêi gian kh¸ dµi) sang nÒn
kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng XHCN.Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa là mô hình kinh tế tổng quát mà nước ta lựa chọn trong thời kỳ đổi mới.
Nó vừa mang tính chất chung của kinh tế thị trường, vừa có những đặc thù,
được quyết định bởi các nguyên tắc và bản chất của chủ nghĩa xã hội. Đây là
sự vận dụng sáng tạo những kinh nghiệm trong nước và thế giới về phát triển
kinh tế thị trường, là sự kết tinh trí tuệ của toàn Đảng trong quá trình lãnh đạo
nhân dân xây dựng đất nước. Mục đích của kinh tế thị trường định hướng xã
hội chủ nghĩa là phát triển lực lượng sản xuất, phát triển kinh tế để xây dựng
cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, nâng cao đời sống nhân dân .
Phát triển lực lượng sản xuất hiện đại gắn liền với xây dựng quan hệ sản xuất
mới, tiên tiến.
Sau 18 n¨m ®æi míi chóng ta ®· ®¹t ®îc rÊt nhiÒu thµnh tùu, nÒn kinh tÕ níc
ta tho¸t ra khái t×nh tr¹ng tr× trÖ, lu«n gi÷ tèc ®é t¨ng trëng ë møc cao.Víi
nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t còng ®· chøng minh ®îc phÇn nµo b¶n chÊt nÒn kinh
tÕ thÞ trêng ®Þnh híng XHCN. Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu trªn nÒn kinh tÕ thÞ
trêng ®Þnh híng XHCN cña chóng ta còng cßn rÊt nhiÒu khã kh¨n cÇn ph¶i
gi¶i quyÕt.
Kh¸i niÖm kinh tÕ thÞ trêng giê ®· trë nªn rÊt quen thuéc ®èi víi mçi chóng
ta. Song kh«ng ph¶i ai còng hiÓu ®îc b¶n chÊt nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng
XHCN mµ chóng ta ®· chän.VÞªc nghiªn cøu vÊn ®Ò nµy gióp em hiÓu râ h¬n,
s©u s¾c h¬n ®Ó gãp søc lùc nhá bÐ cña m×nh ®a nÒn kinh tÕ níc ta ph¸t triÓn
s¸nh ngang víi c¸c cêng quèc trªn thª giíi. Ngoµi ra ®èi víi em lµ mét trong
nh÷ng cö nh©n kinh tÕ t¬ng lai cña ®Êt níc th× viÖc nghiªn cøu vÊn ®Ò nµy l¹i
cµng quan träng, ®Æc biÖt cho c«ng viÖc sau nµy.
§Ó thùc hiÖn ®îc ®Ò tµi nµy em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy LªViÖt, ngêi ®·
cung cÊp cho em nh÷ng kiÕn rÊt quan träng.§©y lµ ®Ò tµi t¬ng ®èi réng mµ kiÕn
thøc cña em cßn h¹n chÕ nªn trong ®Ò tµi kh«ng tr¸nh khái sai sãt, v× vËy em rÊt
mong sù gióp ®ì cña thÇy ®Ó bµi lµm cña em trë nªn hoµn thiÖn h¬n./
1

I.Nh÷ng vÊn ®Ò lÝ luËn chung vÒ kinh tÕ thÞ trêng.
1.Kinh tÕ thÞ trên...
Lêi më ®Çu
Trên s nhận thức đúng đắn hơn đầy đủ hơn về chủ nghĩa hội
con đường đi lên chủ nghĩa hội Việt Nam, Đại hội VI của Đảng Cộng
sản Việt Nam (tháng 12-1986) đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước
nhằm thực hiện hiệu quả hơn công cuộc xây dựng chủ nghĩa hội. §¹i
héi ®· quyÕt ®Þnh chuyÓn nÒn kinh ho¹ch hãa tËp chung( nÒn kinh
®· k×m h·m ph¸t triÓn cña héi trong mét thêi gian kh¸ dµi) sang nÒn
kinh tÕ t trêng ®Þnh híng XHCN.Kinh tế thị trường đnh hướng hội chủ
nghĩa là mô nh kinh tế tổng quát mà nước ta lựa chọn trong thời kỳ đổi mới.
vừa mang nh chất chung của kinh tế thị trường, vừa những đặc thù,
được quyết định bởi các nguyên tắc và bản chất của chủ nghĩa hội. Đây
sự vận dụng sáng tạo những kinh nghiệm trong nước và thế giới vphát triển
kinh tế thị trường, là sự kết tinh trí tuệ của toàn Đảng trong quá trình lãnh đạo
nhân dân xây dựng đất nước. Mục đích của kinh tế thị trường định hướng
hội chủ nghĩa phát triển lực lượng sản xuất, phát triển kinh tế để xây dựng
sở vật chất - k thuật của chủ nghĩa hội, nâng cao đời sống nhân dân .
Phát triển lực lượng sản xuất hiện đại gắn liền với xây dựng quan hệ sản xuất
mới, tiên tiến.
Sau 18 n¨m ®æi míi chóng ta ®· ®¹t ®îc rÊt nhiÒu thµnh tùu, nÒn kinh tÕ níc
ta tho¸t ra khái t×nh tr¹ng tr× trÖ, lu«n gi÷ tèc ®é t¨ng trëng ë møc cao.Víi
nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t còng ®· chøng minh ®îc phÇn nµo b¶n chÊt nÒn kinh
thÞ trêng ®Þnh híng XHCN. Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu trªn nÒn kinh thÞ
trêng ®Þnh híng XHCN cña chóng ta còng cßn rÊt nhiÒu khã kh¨n cÇn ph¶i
gi¶i quyÕt.
Ki niÖm kinh ttrêng giê ®· t nªn rÊt quen thuéc ®èi víi mçi chóng
ta. Song kh«ng ph¶i ai còng hiÓu ®îc b¶n chÊt nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng
XHCN mµ chóng ta ®· chän.VÞªc nghiªn cøu vÊn ®Ò nµy gióp em hiÓu râ h¬n,
s©u s¾c h¬n ®Ó gãp søc lùc nhá cña m×nh ®a nÒn kinh níc ta ph¸t triÓn
s¸nh ngang víi c¸c cêng quèc trªn thª giíi. Ngoµi ra ®èi víi em mét trong
nh÷ng nh©n kinh t¬ng lai cña ®Êt níc th× viÖc nghiªn cøu vÊn ®Ò nµy l¹i
cµng quan träng, ®Æc biÖt cho c«ng viÖc sau nµy.
§Ó thùc hiÖn ®îc ®Ò tµi nµy em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy LªViÖt, ngêi ®·
cung cÊp cho em nh÷ng kiÕn rÊt quan träng.§©y lµ ®Ò tµi t¬ng ®èi réng mµ kiÕn
thøc cña em cßn h¹n chÕ nªn trong ®Ò tµi kh«ng tnh khái sai sãt, v× vËy em rÊt
mong sù gióp ®ì cña thÇy ®Ó bµi lµm cña em t nªn hoµn thiÖn h¬n./
1
TL KTCT & CNXH KH: KTTT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: KTTT - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: KTTT 9 10 53