Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: Lãi suất và vai trò của nó trong việc huy động vốn

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1284 lần   |   Lượt tải: 0 lần
A-Më Bµi
Trong nÒn kinh tÕ hiÖn ®¹i, chÝnh s¸ch tiÒn tÖ cña chÝnh phñ sö dông l·i
suÊt nh mét c«ng cô quan träng ®Ó t¸c ®éng vµo nÒn kinh tÕ, kiÓm so¸t lîng tiÒn
cung øng. L·i suÊt lµ mét ph¹m trï kinh tÕ, ph¶n ¸nh mèi quan hÖ gi÷a ngêi cho
vay vµ ngêi ®i vay, ph¶n ¸nh mèi quan hÖ gi÷a cung vµ cÇu vÒ tiÒn tÖ, thùc tr¹ng
kinh tÕ cña mét níc. Th«ng qua sù biÕn ®éng cña l·i suÊt, ngêi ta cã thÓ dù ®o¸n
nÒn kinh tÕ ®ang ph¸t triÓn hay ®ang suy tho¸i.
L·i suÊt lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò trung t©m cña nÒn kinh tÕ, v× nã t¸c
®éng ®Õn chi phÝ ®Çu t, do ®ã nã lµ yÕu tè quan träng quyÕt ®Þnh tæng møc ®Çu t
vµ tæng møc cÇu vÒ tiÒn tÖ(GNP). ViÖt Nam trong h¬n 10 n¨m ®æi míi nh÷ng
chÝnh s¸ch L·i SuÊt ng©n hµng nhµ níc sö dông ®· cã t¸c ®éng m¹nh mÏ tíi viÖc
huy ®éng vèn vµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c ng©n hµng Th¬ng m¹i
vµ c¸c doanh nghiÖp. §Ó t¨ng hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña hÖ thèng ng©n hµng Th¬ng
m¹i vµ thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ ®ßi hái
Ng©n hµng nhµ níc ph¶i tiÕp tôc ®æi míi h¬n n÷a c¬ chÕ ®iÒu hµnh L·i SuÊt.
XuÊt ph¸t tõ nhu cÇu thùc tiÔn nµy em xin chän ®Ò tµi “L·i suÊt vµ vai trß
cña l·i suÊt trong viÖc huy ®éng vèn” lµm bµi tiÓu luËn cña m×nh. Do cßn h¹n
chÕ trong viÖc hiÓu biÕt vÒ lÜnh vùc tµi chÝnh kinh tÕ, nªn bµi tiÓu luËn cña em
kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu xãt. KÝnh mong thÇy c« gióp ®ì , gãp ý ®Ó em
hoµn thµnh bµi tiÓu luËn nµy.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!

1

B-Néi dung
I. C¬ së lý luËn chung vÒ L·i suÊt.
1. Kh¸i niÖm vÒ L·i SuÊt.
L·i suÊt lµ mét c«ng cô nh¹y c¶m trong ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ cña
mäi Ng©n hµng trung ¬ng,còng lµ mèi quan t©m cña mäi ngêi, mäi doanh nghiÖp
thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c nhau. §· cã rÊt nhiÒu kh¸i niÖm vÒ L·i suÊt
chóng ta cã thÓ ®a ra mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ L·i suÊt nh sau:
-L·i suÊt lµ tû sè gi÷a tæng sè lîi tøc hµng n¨m vµ tæng sè vèn ®· bá ra cho vay
trong n¨m. Nãi c¸ch kh¸c ®i, L·i suÊt lµ gi¸ c¶ mµ con nî ph¶i tr¶ cho chñ nî ®Ó
sö dông kho¶n tiÒn vay trong mét kú h¹n nhÊt ®Þnh.
- L·i suÊt danh nghÜa lµ L·i suÊt b»ng tiÒn trªn c¸c tµi s¶n b»ng tiÒn.
-L·i suÊt thùc tÕ (r) b»ng l·i suÊt danh nghÜa (i) trõ ®i l¹m ph¸t, l·i suÊt thùc tÕ
ph¶n ¸nh ®óng chi phÝ thËt cña viÖc vay tiÒn vµ ®iÒu chØnh cho ®óng theo nh÷ng
thay ®æi dù tÝnh vÒ møc.
* Ngoµi ra cßn cã c¸c lo¹i l·i suÊt th«ng dông nh: L·i suÊt tr¶ tríc khi vay, l·i
suÊt tr¶ sau cïng víi vèn, l·i suÊt tr¶ dÇn cïng víi vèn theo ®Þnh kú vµ l·i suÊt
tr¶ b»ng phiÕu lîi tøc.
2. C¸c nh©n tè t¸c ®éng ®Õn L·i SuÊt.
L·i suÊt l...
A-Më Bµi
Trong nÒn kinh hiÖn ®¹i, chÝnh s¸ch tiÒn cña chÝnh phñ dông l·i
suÊt nh mét c«ng cô quan träng ®Ó t¸c ®éng vµo nÒn kinh tÕ, kiÓm so¸t lîng tiÒn
cung øng. L·i suÊt mét ph¹m trï kinh tÕ, ph¶n ¸nh mèi quan gi÷a ngêi cho
vay vµ ngêi ®i vay, ph¶n ¸nh mèi quan hÖ gi÷a cung vµ cÇutiÒn tÖ, thùc tr¹ng
kinh tÕ cña mét níc. Th«ng qua sù biÕn ®éng cña l·i suÊt, ngêi ta cã thÓ dù ®o¸n
nÒn kinh tÕ ®ang ph¸t triÓn hay ®ang suy tho¸i.
L·i suÊt mét trong nh÷ng vÊn ®Ò trung t©m cña nÒn kinh tÕ, t¸c
®éng ®Õn chi phÝ ®Çu t, do ®ã yÕu quan träng quyÕt ®Þnh tæng møc ®Çu t
tæng møc cÇu tiÒn tÖ(GNP). ViÖt Nam trong h¬n 10 n¨m ®æi míi nh÷ng
chÝnh s¸ch L·i SuÊt ng©n hµng nhµ níc sö dông ®· cã t¸c ®éng m¹nh mÏ tíi viÖc
huy ®éng vèn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c ng©n hµng Th¬ng m¹i
vµ c¸c doanh nghiÖp. §Ó t¨ng hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña hÖ thèng ng©n hµng Th¬ng
m¹i thóc ®Èy ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh ®ßi hái
Ng©n hµng nhµ níc ph¶i tiÕp tôc ®æi míi h¬n n÷a c¬ chÕ ®iÒu hµnh L·i SuÊt.
XuÊt ph¸t nhu cÇu thùc tiÔn nµy em xin chän ®Ò tµi “L·i suÊt vai trß
cña l·i suÊt trong viÖc huy ®éng vèn” lµm bµi tiÓu luËn cña m×nh. Do cßn h¹n
chÕ trong viÖc hiÓu biÕt lÜnh vùc tµi chÝnh kinh tÕ, nªn bµi tiÓu luËn cña em
kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu xãt. KÝnh mong thÇy gióp ®ì , gãp ý ®Ó em
hoµn thµnh bµi tiÓu luËn nµy.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
1
TL KTCT & CNXH KH: Lãi suất và vai trò của nó trong việc huy động vốn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: Lãi suất và vai trò của nó trong việc huy động vốn - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: Lãi suất và vai trò của nó trong việc huy động vốn 9 10 925