Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: Lạm phát và tăng trưởng KT

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1011 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi më ®Çu
Trong ®êi sèng hµng ngµy, l¹m ph¸t lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò cña kinh tÕ häc vÜ
m«. Nã ®· trë thµnh mèi quan t©m lín cña c¸c nhµ chÝnh trÞ vµ c«ng chóng. L¹m ph¸t
d· ®îc ®Ò cËp rÊt nhiÒu trong c¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu cña c¸c nhµ kinh tÕ .
§Ó triÓn khai thùc hiÖn th¾ng lîi nghÞ quyÕt §¹i héi lÇn thø IX cña §¶ng, cÇn ph¶i
®éng viªn mäi nguån lùc t¹o nªn søc m¹nh tæng hîp nh»m ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸,
hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc v× môc tiªu d©n giµu, níc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n
minh. T¨ng trëng bÒn v÷ng vµ æn ®Þnh l¹m ph¸t ë møc thÊp ®ã lµ nh÷ng môc tiªu hµng
®Çu cña ®iÒu tiÕt vÜ m« ë tÊt c¶ c¸c níc. Kh«ng cã g× ®¸ng ng¹c nhiªn khi c©u hái cã
sù tån t¹i vµ b¶n chÊt cña mèi quan hÖ gi÷a l¹m ph¸t vµ t¨ng trëng kinh tÕ ®· ®îc c¸c
nhµ kinh tÕ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch ®Æc biÖt quan t©m vµ trë thµnh trung t©m cña nhiÒu
cuéc tranh luËn vÒ chÝnh s¸ch.
ChÝnh v× nh÷ng t¸c h¹i to lín do l¹m ph¸t g©y ra cho nÒn kinh tÕ mµ viÖc nghiªn
cøu l¹m ph¸t lµ ät vÊn ®Ò cÇn thiÕt vµ cÊp b¸ch ®èi víi nÒn kinh tÕ ®Æc biÖt lµ nÒn kinh
tÕ thÞ trêng cßn non nít nh nÒn kinh tÕ ë níc ta. Chóng ta cÇn ph¶i t×m hiÓu xem l¹m
ph¸t l¸ g× ? Do ®©u mµ cã l¹m ph¸t ? T¹i sao ngêi ta l¹i quan t©m ®Õn l¹m ph¸t?
Bµi viÕt nµy sÏ ®iÓm l¹i mét c¸ch cã hÖ thèng c¸c lý thuyÕt, c¸c b»ng chøng thùc
nghiÖm vÒ l¹m ph¸t vµ mèi quan hÖ gi÷a l¹m ph¸t vµ t¨ng trëng kinh tÕ còng nh ®a ra
mét sè gîi ý vÒ híng ®iÒu tiÕt vÜ m« cña ViÖt Nam trong thêi gian tíi.
Do kh¶ n¨ng vµ ®iÒu kiÖn thêi gian h¹n chÕ, ch¾c r»ng trong bµi viÕt kh«ng tr¸nh
khái thiÕu sãt. Em rÊt mong ®îc c« xem xÐt vµ phª b×nh ®Ó em cã thÓ cã bµi viÕt tèt
h¬n.

Ch¬ng I
mét sè vÊn ®Ò lý luËn vÒ l¹m ph¸t vµ mèi quan hÖ
gi÷a l¹m ph¸t vµ t¨ng trëng kinh tÕ.
I. Kh¸i niÖm vÒ l¹m ph¸t
1). L¹m ph¸t lµ g× ?
- L¹m ph¸t x¶y ra khi møc gi¸ chung thay ®æi. Khi møc gia t¨ng lªn ®îc gäi lµ l¹m
ph¸t, khi møc gi¸ gi¶m xuèng th× ®îc gäi lµ gi¶m ph¸t. VËy, l¹m ph¸t lµ sù t¨ng lªn
cña møc gi¸ trung b×nh theo thêi gian.
- Cè ®Þnh l¹m ph¸t ë møc thÊp lµ m«i trêng kinh tÕ vÜ m« thuËn lîi ®Ó khuyÕn
khÝch tiÕt kiÖm, më réng ®Çu t vµ thóc ®Èy t¨ng trëng kinh tÕ. C¶ l¹m ph¸t qu¸ cao vµ
l¹m ph¸t qu¸ thÊp ®Òu cã ¶nh hëng tiªu cùc ®Õn t¨ng trëng kinh tÕ.
2). Lý thuyÕt vÒ mèi quan hÖ gi÷a l¹m ph¸t vµ t¨ng trëng kinh tÕ
- L¹m ph¸t ®îc coi lµ mét hiÖn tîng tÊt yÕu cña c¸c nÒn kinh tÕ ®ang t¨ng trëng
trong khi ph¶i ®èi phã víi nh÷ng mÊt c©n ®èi mang tÝnh c¬ cÊu. C¸c nhµ c¬ cÊu tin
r»ng gi÷a l¹m ph¸t vµ t¨ng trëng kinh tÕ cã mèi quan hÖ ®¸nh ®æi lÉn nhau. Nh÷ng lç
lù...
Lêi më ®Çu
Trong ®êi sèng hµng ngµy, l¹m ph¸t mét trong nh÷ng vÊn ®Ò cña kinh häc
m«. ®· trë thµnh mèi quan t©m lín cña c¸c nhµ chÝnh trÞ c«ng chóng. L¹m ph¸t
d· ®îc ®Ò cËp rÊt nhiÒu trong c¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu cña c¸c nhµ kinh tÕ .
§Ó triÓn khai thùc hiÖn th¾ng lîi nghÞ quyÕt §¹i héi lÇn thø IX cña §¶ng, cÇn ph¶i
®éng viªn mäi nguån lùc t¹o nªn søc m¹nh tæng hîp nh»m ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸,
hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc môc tiªu d©n giµu, níc m¹nh, héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n
minh. T¨ng trëng bÒn v÷ng vµ æn ®Þnh l¹m ph¸t ë møc thÊp ®ã lµ nh÷ng môc tiªu hµng
®Çu cña ®iÒu tiÕt ë tÊt c¸c níc. Kh«ng ®¸ng ng¹c nhiªn khi c©u hái
tån t¹i b¶n chÊt cña mèi quan gi÷a l¹m ph¸t t¨ng trëng kinh ®· ®îc c¸c
nhµ kinh ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch ®Æc biÖt quan t©m trë thµnh trung t©m cña nhiÒu
cuéc tranh luËn vÒ chÝnh s¸ch.
ChÝnh nh÷ng t¸c h¹i to lín do l¹m ph¸t g©y ra cho nÒn kinh viÖc nghiªn
cøu l¹m ph¸t lµ ät vÊn ®Ò cÇn thiÕt vµ cÊp b¸ch ®èi víi nÒn kinh tÕ ®Æc biÖtnÒn kinh
thÞ trêng cßn non nít nh nÒn kinh ë níc ta. Chóng ta cÇn ph¶i t×m hiÓu xem l¹m
ph¸t l¸ g× ? Do ®©u mµ cã l¹m ph¸t ? T¹i sao ngêi ta l¹i quan t©m ®Õn l¹m ph¸t?
Bµi viÕt nµy ®iÓm l¹i mét c¸ch thèng c¸c thuyÕt, c¸c b»ng chøng thùc
nghiÖm l¹m ph¸t mèi quan gi÷a l¹m ph¸t t¨ng trëng kinh còng nh ®a ra
mét sè gîi ý vÒ híng ®iÒu tiÕt vÜ m« cña ViÖt Nam trong thêi gian tíi.
Do kh¶ n¨ng ®iÒu kiÖn thêi gian n chÕ, ch¾c r»ng trong bµi viÕt kh«ng tr¸nh
khái thiÕu sãt. Em rÊt mong ®îc xem xÐt p b×nh ®Ó em thÓ bµi viÕt tèt
h¬n.
TL KTCT & CNXH KH: Lạm phát và tăng trưởng KT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: Lạm phát và tăng trưởng KT - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: Lạm phát và tăng trưởng KT 9 10 100