Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: LLSX và QHSX

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1045 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi më ®Çu

X· héi loµi ngêi ®· tr¶i qua n¨m chÕ ®é x· héi: x· héi nguyªn thuû, chiÕm
h÷u n« lÖ, phong kiÕn, t b¶n chñ nghÜa, x· héi chñ nghÜa. LÞch sö ph¸t triÓn cña
loµi ngêi lµ sù ®Êu tranh thay thÕ lÉn nhau cña c¸c chÕ ®é x· héi, x· héi sau cao
h¬n x· héi tríc. Sù thay thÕ c¸c h×nh th¸i x· héi nµy lµ tÊt yÕu do c¸c quy luËt
kinh tÕ chi phèi. Nghiªn cøu triÕt häc, kinh tÕ chÝnh trÞ häc còng nh nhiÒu m«n
khoa häc kinh tÕ kh¸c nhiÒu ngêi ®· cã chung nhËn xÐt : qui luËt "quan hÖ s¶n
xuÊt ph¶i phï hîp víi tr×nh ®é vµ tÝnh chÊt cña lùc lîng s¶n xuÊt" lµ qui luËt chi
phèi toµn bé hÖ thèng x· héi tõ tíc tíi nay.
Níc ta ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa do
®ã nghiªn cøu qui luËt nµy kh«ng nh÷ng lµm chÝnh s¸ch chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh
tÕ x· héi cña níc ta mµ cßn lµm tiÒn ®Ò cho sù dù ®o¸n xu thÕ ph¸t triÓn cña thÕ
giíi ®Ó tõ ®ã ®Ò ra nh÷ng biÖn ph¸p vµ quyÕt s¸ch hîp lý. Nghiªn cøu m«n triÕt
häc em ®· lùa chän ®Ò tµi “ quy luËt quan hÖ s¶n xuÊt vµ lùc lîng s¶n xuÊt vµ
vËn dông quy luËt trong qu¸ tr×nh CNH- H§H ë níc ta”
Bµi tiÓu luËn cña em ®îc tr×nh bµy thµnh hai phÇn:
Ch¬ng 1: C¬ së lý luËn cho viÖc ph©n tÝch mèi quan hÖ gi÷a lùc lîng s¶n
xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt
Ch¬ng 2: VËn dông quy luËt quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp víi tÝnh chÊt vµ

tr×nh ®é cña lùc lîng s¶n xuÊt trong qu¸ tr×nh CNH- H§H ë níc ta
Do thêi gian vµ tr×nh ®é cßn h¹n chÕ nªn bµi viÕt cña em kh«ng tr¸nh
khái nh÷ng thiÕu sãt. Em kÝnh mong sù gióp ®ì vµ chØ b¶o tËn t×nh cña thÇy gi¸o
vµ c¸c b¹n .
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n .

Ch¬ng 1
C¬ së lý luËn cho viÖc ph©n tÝch mèi quan hÖ gi÷a lùc lîng
s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt

C.M¸c ®· ph¸t hiÖn ra: trong s¶n xuÊt cã hai mÆt kh«ng thÓ t¸ch rêi nhau, mét
mÆt lµ quan hÖ gi÷a ngêi víi tù nhiªn; mÆt kh¸c lµ quan hÖ gi÷a ngêi víi ngêi. Theo «ng” Trong s¶n xuÊt ngêi ta kh«ng nh÷ng chØ t¸c ®éng vµo giíi tù
nhiªn mµ cßn t¸c ®éng lÉn nhau n÷a, ngêi ta kh«ng thÓ s¶n xuÊt ®îc nÕu
kh«ng kÕt hîp víi nhau theo mét c¸ch nµo ®ã ®Ó ho¹t ®éng chung vµ ®Ó trao
®æi ho¹t ®éng víi nhau. Muèn s¶n xuÊt ®îc, ngêi ta ph¶i cã nh÷ng mèi liªn
hÖ vµ quan hÖ nhÊt ®Þnh víi nhau vµ sù t¸c ®éng cña hä vµo giíi tù
nhiªn”(C.M¸c, Ph¡ngghen, TuyÓn tËp, tËp II, NXB Sù thËt, Hµ néi-1981).
Trong hai mÆt ®ã, mét mÆt lµ lùc lîng s¶n xuÊt, mÆt kia lµ quan hÖ s¶n xuÊt.
1.1 Lùc lîng s¶n xuÊt.
Lùc lîng s¶n xuÊt lµ g×? ë ®©y cã nhiÒu c¸ch tiÕp cËn. Trong mèi quan hÖ
gi÷a con ngêi víi tù nhiªn trong s¶n xuÊt th× lùc lîng s¶n xuÊt biÓu hiÖn mèi
quan hÖ gi÷a con ngêi víi tù nhi...
Lêi më ®Çu
X· héi loµi ngêi ®· tr¶i qua n¨m chÕ ®é x· héi: héi nguyªn thuû, chiÕm
h÷u lÖ, phong kiÕn, t b¶n chñ nghÜa, héi chñ nghÜa. LÞch sö ph¸t triÓn cña
loµi ngêi ®Êu tranh thay thÕ lÉn nhau cña c¸c chÕ ®é héi, héi sau cao
h¬n héi tríc. thay thÕ c¸c h×nh th¸i x· héi nµy tÊt yÕu do c¸c quy luËt
kinh tÕ chi phèi. Nghiªn cøu triÕt häc, kinh tÕ chÝnh trÞ häc còng nh nhiÒu n
khoa häc kinh kh¸c nhiÒu ngêi ®· chung nhËn xÐt : qui luËt "quan s¶n
xuÊt ph¶i phîp víi tr×nh ®é tÝnh chÊt cña lùc lîng s¶n xuÊt" lµ qui luËt chi
phèi toµn bé hÖ thèng x· héi tõ tíc tíi nay.
Níc ta ph¸t triÓn nÒn kinh thÞ trêng theo ®Þnh híng héi chñ nghÜa do
®ã nghiªn cøu qui luËt nµy kh«ng nh÷ng lµm chÝnh s¸ch chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh
héi cña níc ta cßn lµm tiÒn ®Ò cho ®o¸n xu thÕ ph¸t triÓn cña thÕ
giíi ®Ó tõ ®ã ®Ò ra nh÷ng biÖn ph¸p quyÕt s¸ch hîp lý. Nghiªn cøu m«n triÕt
häc em ®· lùa chän ®Ò tµi quy luËt quan s¶n xuÊt lùc lîng s¶n xuÊt
vËn dông quy luËt trong qu¸ tr×nh CNH- H§H ë níc ta
Bµi tiÓu luËn cña em ®îc tr×nh bµy thµnh hai phÇn:
Ch¬ng 1: së lý luËn cho viÖc ph©n tÝch mèi quan gi÷a lùc lîng s¶n
xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt
Ch¬ng 2: VËn dông quy luËt quan s¶n xuÊt phï hîp víi tÝnh chÊt vµ
tr×nh ®é cña lùc lîng s¶n xuÊt trong qu¸ tr×nh CNH- H§H ë níc ta
Do thêi gian tr×nh ®é cßn h¹n c nªn bµi viÕt cña em kh«ng tr¸nh
khái nh÷ng thiÕu sãt. Em kÝnh mong sù gióp ®ì vµ chØ b¶o tËn t×nh cña thÇy gi¸o
vµ c¸c b¹n .
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n .
TL KTCT & CNXH KH: LLSX và QHSX - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: LLSX và QHSX - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: LLSX và QHSX 9 10 234