Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: Lợi ích KT và các hình thức phân phối thu nhập ở VN hiện nay

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1034 lần   |   Lượt tải: 0 lần
A.PhÇn më ®Çu:………………………………………….2
B.néi dung:
Ch¬ng 1: Lý luËn c¬ b¶n vÒ lîi Ých Kinh tÕ
1.1.B¶n chÊt ®Æc trng c¬ b¶n cña lîi Ých kinh tÕ………………..3
1.1.1. Lîi Ých kinh tÕ……………………………………………3
1.1.2. Vai trß cña lîi Ých kinh tÕ………………………………..4
1.2.C¸c c¬ cÊu kinh tÕ trong c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ë níc ta….5
1.3. Lîi Ých kinh tÕ vµ vÊn ®Ò ph¸t triÓn céng ®ång trong giai ®o¹n ph¸t
triÓn hiÖn nay…………………………………………… ..11
1.3.1. Quan hÖ gi÷a lîi Ých kinh tÕ vµ lîi Ých v¨n ho¸ x· héi…12
1.3.2. Lîi Ých kinh tÕ vµ c¸c vÊn ®Ò chÝnh s¸ch x· héi……….13
1.3.3. Lîi Ých kinh tÕ vµ vÊn ®Ò m«i trêng sèng…………….15
ch¬ng 2:
C¸c h×nh thøc ph©n phèi thu nhËp ë ViÖt Nam…
2.1.B¶n chÊt vµ vai trß cña ph©n phèi…………………………….20
2.1.1. Ph©n phèi lµ mét kh©u cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt………..20
2.1.2. Ph©n phèi lµ mét mÆt cña quan hÖ s¶n xuÊt……………...21
2. 2. C¸c h×nh th¸i ph©n phèi thu nhËp ………………………….23
2.2.1. TÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan cña sù tån t¹i nhiÒu h×nh thøc ph©n
phèi……………………………………………………………… 23
2.2.2. C¸c h×nh thøc ph©n phèi thu nhËp ……………………….24
a.

Ph©n phèi theo lao ®éng…………………………………..24

b.

C¸c h×nh thøc ph©n phèi kh¸c nhau………………………27

c.

Ph©n phèi th«ng qua phóc lîi tËp thÓ ,phóc lîi x· héi……28

d.

Ph©n phèi theo vèn vµ tµi s¶n…………………………….29

2.3. Tõng bíc thùc hiÖn c«ng b»ng trong ph©n phèi thu nhËp…30
2.3.1. Ph¸t triÓn m¹nh mÏ lùc lîng s¶n xuÊt…………………..30
2.3.2. TiÕp tôc hoµn thiÖn chÝnh s¸ch tiÒn c«ng, tiÒn l¬ng, chèng chñ
nghÜa b×nh qu©n ,thu nhËp bÊt hîp lý bÊt chÝnh……………..31
1

2.3.3. §iÒu tiÕt thu nhËp d©n c, h¹n chÕ sù chªnh lÖch qu¸ ®¸ng vÒ thu
nhËp………………………………………………………31
2.3.4. KhuyÕn khÝch lµm giµu hîp ph¸p ®i ®«i víi xo¸ ®ãi gi¶m
nghÌo…………………………………………………………… .32
C.KÕt luËn…………………………………………………..34
D.Tµi liÖu tham kh¶o…………………………………..35

2

Më ®Çu
NghÞ quyÕt ®¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VII mét lÇn n÷a kh¼ng
®Þnh sù kiªn tr× chÝnh s¸ch ®æi míi cña §¶ng vµ Nhµ níc, vµ ®Ò ra chÝnh s¸ch:
C«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ ®Ó ®a níc ta nhanh chãng trë thµnh mét níc
cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn ngay trong thËp kû ®Çu cña thÕ kû XXI. NÒn kinh tÕ
níc ta ®· chuyÓn ®æi dÇn dÇn tõ nÒn kinh tÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang
nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn, më cöa, vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt qu¶n lý cña Nhµ níc.
Khi níc ta chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng, x©y dùng nÒn c«ng nghiÖp
ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ th× vÊn ®Ò næi lªn kh«ng chØ ë níc ta mµ ë c¶ c¸c níc ®ang
ph¸t triÓn lµ t×nh tr¹ng c¬ së h¹ tÇng kÐm, thiÕu kinh nghiÖm, tr×nh ®é ®éi ngò
c¸n bé c«ng nh©n viªn cha ca...
A.PhÇn më ®Çu:………………………………………….2
B.néi dung:
Ch ¬ng 1 :
Lý luËn c¬ b¶n vÒ lîi Ých Kinh tÕ
1.1.B¶n chÊt ®Æc trng c¬ b¶n cña lîi Ých kinh tÕ ..3………………
1.1.1. Lîi Ých kinh tÕ 3……………………………………………
1.1.2. Vai trß cña lîi Ých kinh tÕ ..4………………………………
1.2.C¸c c¬ cÊu kinh tÕ trong c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ë níc ta .5
1.3. Lîi Ých kinh vÊn ®Ò ph¸t triÓn céng ®ång trong giai ®n ph¸t
triÓn hiÖn nay ..11……………………………………………
1.3.1. Quan hÖ gi÷a lîi Ých kinh tÕ vµ lîi Ých v¨n ho¸ x· héi 12
1.3.2. Lîi Ých kinh tÕ vµ c¸c vÊn ®Ò chÝnh s¸ch x· héi .13………
1.3.3. Lîi Ých kinh tÕ vµ vÊn ®Ò m«i trêng sèng .15 ……………
ch ¬ng 2 :
C¸c h×nh thøc
ph©n phèi thu nhËp ë ViÖt Nam
2.1.B¶n chÊt vµ vai trß cña ph©n phèi .20……………………………
2.1.1. Ph©n phèi lµ mét kh©u cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt ..20………
2.1.2. Ph©n phèi lµ mét mÆt cña quan hÖ s¶n xuÊt ...21……………
2. 2. C¸c h×nh th¸i ph©n phèi thu nhËp .23…………………………
2.2.1. TÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan cña tån t¹i nhiÒu h×nh thøc ph©n
phèi 23………………………………………………………………
2.2.2. C¸c h×nh thøc ph©n phèi thu nhËp .24………………………
a. Ph©n phèi theo lao ®éng ..24…………………………………
b. C¸c h×nh thøc ph©n phèi kh¸c nhau 27………………………
c. Ph©n phèi th«ng qua phóc lîi tËp thÓ ,phóc lîi x· héi 28……
d. Ph©n phèi theo vèn vµ tµi s¶n .29……………………………
2.3. Tõng bíc thùc hiÖn c«ng b»ng trong ph©n phèi thu nhËp 30
2.3.1. Ph¸t triÓn m¹nh mÏ lùc lîng s¶n xuÊt ..30…………………
2.3.2. TiÕp tôc hoµn thiÖn chÝnh s¸ch tiÒn c«ng, tiÒn l¬ng, chèng chñ
nghÜa b×nh qu©n ,thu nhËp bÊt hîp lý bÊt chÝnh ..31……………
1
TL KTCT & CNXH KH: Lợi ích KT và các hình thức phân phối thu nhập ở VN hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: Lợi ích KT và các hình thức phân phối thu nhập ở VN hiện nay - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: Lợi ích KT và các hình thức phân phối thu nhập ở VN hiện nay 9 10 917