Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: Lợi nhuận

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1237 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TiÓu luËn Kinh tÕ ChÝnh trÞ

Anh 4 - K38B KTNT
Më ®Çu

ViÖt Nam - mét ®Êt níc ®îc c¶ thÕ giíi biÕt ®Õn víi nh÷ng chiÕn c«ng
vang déi trªn mÆt trËn b¶o vÖ tæ quèc ë vµi thËp kú tríc. Cßn hiÖn nay tríc
ngìng cöa cña thÕ kû 21 - ViÖt Nam ®ang lµ mét níc thuéc nhãm nghÌo
nhÊt thÕ giíi, víi thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ngêi trªn díi 300 USD. Nh÷ng
chiÕn th¾ng trªn mÆt trËn kh«ng thÓ lµm ra ®îc chiÕn c«ng vÒ kinh tÕ, s¸ch
lîc chiÕn trêng kh«ng thÓ lµ chiÕn lîc vÒ kinh tÕ. Mét thêi chóng ta ®· ngé
nhËn xem lîi nhuËn lµ c¸i g× ®ã lµ ph¹m trï kh«ng cã ë CNXH, chóng ta ®·
cho r»ng s¶n xuÊt lµ chØ ®Ó phôc vô chø kh«ng ph¶i v× lîi Ých v× môc ®Ých
lîi nhuËn. Ngµy nay trong thêi kú qu¸ ®é lªn CNXH chóng ta ®ang ®Èy
nhanh qu¸ tr×nh CNH - H§H ®Êt níc ®a nÒn kinh tÕ vËn hµnh theo c¬ chÕ
thÞ trêng trong nÒn kinh tÕ hµng hãa nhiÒu thµnh phÇn cã sù ®iÒu tiÕt vÜ m«
cña nhµ níc th× lîi nhuËn lµ thíc ®o nh¹y c¶m ®Ó xem xÐt ®¸nh gi¸ sù tån
t¹i vµ sù ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp; NÕu doanh nghiÖp (DN) ®ã lµm
¨n thua lç th× thÞ trêng sÏ lo¹i doanh nghiÖp ®ã ra khái s©n khÊu kinh tÕ, vµ
nÕu ngîc l¹i th× doanh nghiÖp ®ã tiÕp tôc ph¸t triÓn. Lîi nhuËn ph¶i thùc sù
tõ n¨ng suÊt - chÊt lîng - hiÖu qu¶ trong s¶n xuÊt - kinh doanh ch©n chÝnh,
tõ tµi n¨ng qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh (KD) hiÖn ®¹i mµ t¹o ra gi¸ trÞ lîi
nhuËn vÒ c¶ kinh tÕ, v¨n ho¸ - mét truyÒn thèng v¨n ho¸ cèt c¸ch cña ngêi
ViÖt Nam. H¬n bao giê hÕt, lîi nhuËn (P) lµ sù sèng cßn cña doanh nghiÖp,
lµ ®éng lùc ph¸t triÓn. Bëi thÕ nªn em chän ®Ò tµi:"Nguån gèc, b¶n
chÊt cña lîi nhuËn trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng"
Trong bµi viÕt nµy em sÏ tr×nh bµy mét sè lý luËn vÒ : "Nh÷ng vÊn
®Ò c¬ b¶n vÒ lîi nhuËn vµ vai trß cña nã trong nÒn kinh tÕ thÞ
trêng"
§Ò tµi nµy gåm:
Ch¬ng 1: Nguån gèc vµ b¶n chÊt cña lîi nhuËn
Ch¬ng 2: Vai trß cña lîi nhuËn
Ch¬ng 3: KÕt luËn

NguyÔn §¨ng Th«ng

1

TiÓu luËn Kinh tÕ ChÝnh trÞ

Anh 4 - K38B KTNT
Néi dung
Ch¬ng I

Nguån gèc vµ b¶n chÊt cña lîi nhuËn
1/ Nguån gèc cña lîi nhuËn:
1.1. C¸c quan ®iÓm tríc M¸c vÒ lîi nhuËn.
Lîi nhuËn xuÊt hiÖn tõ l©u nhng ®Õn khi cã giai cÊp th× lîi nhuËn víi
®îc bµn ®Õn víi t c¸ch lµ mét ph¹m trï kinh tÕ. Tríc M¸c kh«ng ph¶i c¸c
quan ®iÓm ®Òu thèng nhÊt, ®Òu ®óng ®¾n mµ c¸c trêng ph¸i ®Òu cè g¾ng
bµo ch÷a cho quan ®iÓm cña hä.
1.1.1. Chñ nghÜa träng th¬ng: Ra ®êi trong thêi kú tan r· cña chÕ ®é
phong kiÕn vµ thêi kú tÝch luü nguyªn thuû cña CNTB, khi kinh tÕ hµng hãa
vµ ngo¹i th¬ng ph¸t triÓn. Nh÷ng ngêi theo chñ nghÜa träng th¬ng rÊt coi
träng th¬ng nghiÖp vµ cho r»ng lîi ...
TiÓu luËn Kinh tÕ ChÝnh trÞ Anh 4 - K38B KTNT
Më ®Çu
ViÖt Nam - mét ®Êt níc ®îc thÕ giíi biÕt ®Õn víi nh÷ng chiÕn c«ng
vang déi trªn mÆt trËn b¶o quèc ëi thËp tríc. Cßn hiÖn nay tríc
ngìng cöa cña thÕ 21 - ViÖt Nam ®ang mét níc thuéc nhãm nghÌo
nhÊt thÕ giíi, víi thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ngêi trªn díi 300 USD. Nh÷ng
chiÕn th¾ng trªn mÆt trËn kh«ng thÓ lµm ra ®îc chiÕn c«ng kinh tÕ, s¸ch
lîc chiÕn trêng kh«ng thÓ chiÕn lîc kinh tÕ. Mét thêi chóng ta ®· ngé
nhËn xem lîi nhuËn lµ c¸i g× ®ã lµ ph¹m trï kh«ng cã ë CNXH, chóng ta ®·
cho r»ng s¶n xuÊt chØ ®Ó phôc chø kh«ng ph¶i lîi Ých môc ®Ých
lîi nhuËn. Ngµy nay trong thêi qu¸ ®é lªn CNXH chóng ta ®ang ®Èy
nhanh qu¸ tr×nh CNH - H§H ®Êt níc ®a nÒn kinh vËn hµnh theo chÕ
thÞ trêng trong nÒn kinhhµng hãa nhiÒu thµnh phÇn cã sù ®iÒu tiÕt
cña nhµ níc th× lîi nhuËn thíc ®o nh¹y c¶m ®Ó xem xÐt ®¸nh gi¸ tån
t¹i ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp; NÕu doanh nghiÖp (DN) ®ã lµm
¨n thua lç th× thÞ trêng sÏ lo¹i doanh nghiÖp ®ã ra khái s©n khÊu kinh tÕ, vµ
nÕu ngîc l¹i th× doanh nghiÖp ®ã tiÕp tôc ph¸t triÓn. Lîi nhuËn ph¶i thùc
n¨ng suÊt - chÊt lîng - hiÖu qu¶ trong s¶n xuÊt - kinh doanh ch©n chÝnh,
tµi n¨ng qu¶n s¶n xuÊt kinh doanh (KD) hiÖn ®¹i mµ t¹o ra gi¸ trÞ lîi
nhuËn kinh tÕ, v¨n ho¸ - mét truyÒn thèng v¨n ho¸ cèt c¸ch cña ngêi
ViÖt Nam. H¬n bao giê hÕt, lîi nhuËn (P) sèng cßn cña doanh nghiÖp,
®éng lùc ph¸t triÓn. Bëi thÕ nªn em chän ®Ò tµi:"Nguån gèc, b¶n
ch t cña lîi nhuËn trong nÒn kinh tÕ thÞ trÊ êng"
Trong bµi viÕt nµy em tr×nh bµy mét luËn : "Nh÷ng v nÊ
®Ò b¶n lîi nhuËn vai trß cña trong nÒn kinh thÞ
trêng"
§Ò tµi nµy gåm:
Ch ¬ng 1: Nguån gèc vµ b¶n chÊt cña lîi nhuËn
Ch ¬ng 2: Vai trß cña lîi nhuËn
Ch ¬ng 3: KÕt luËn
NguyÔn §¨ng Th«ng
1
TL KTCT & CNXH KH: Lợi nhuận - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: Lợi nhuận - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: Lợi nhuận 9 10 476