Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: Lý luận chung về thị trường

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1130 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Môc Lôc
Trang

Lêi nãi ®Çu
2Ch¬ng I. Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn cña thÞ trêng

3

I.C¸c kh¸i niÖm vµ chøc n¨ng cña thÞ trêng
3
II. Ph¸t triÓn ®ång bé c¸c lo¹i thÞ trêng ë ViÖt Nam lµ sù cÇn thiÕt kh¸ch
quan
3
Ch¬ng II. Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p ph¸t triÓn
c¸c lo¹i thÞ trêng
I.Thùc tr¹ng
1. ThÞ trêng hµng hãa – dÞch vô
2. ThÞ trêng lao ®éng
3. ThÞ trêng vèn
4. ThÞ trêng bÊt ®éng s¶n
10
5. ThÞ trêng khoa häc c«ng nghÖ
II.Ph¬ng híng vµ gi¶i ph¸p ph¸t triÓn ®ång bé c¸c lo¹i thÞ
trêng ë níc ta
1. ThÞ trêng hµng hãa – dÞch vô
12
2. ThÞ trêng lao ®éng
3. ThÞ trêng vèn
4. ThÞ trêng bÊt ®éng s¶n
13
5. ThÞ trêng khoa häc c«ng nghÖ

KÕt luËn

6
6
6
8
9
10
11
12
13
14
15

Danh môc tµi liÖu tham kh¶o
16

1

Lêi nãi ®Çu
ViÖt Nam lµ mét quèc gia nhá bÐ vµ cßn non trÎ thuéc vïng §«ng Nam
Ch©u ¸, mét d©n téc anh hïng víi bao phen vµo sinh ra tö ®Ó b¶o vÖ nÒn ®éc
lËp cña d©n téc, vµ nay còng ®ang chøng minh víi toµn thÕ giíi hä còn lµ mét
d©n téc anh hïng trong c«ng cuéc x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®Êt níc.
Tõ ®¹i héi VI, VII, VIII ®Õn ®¹i héi IX cña §¶ng nhiÒu t duy nhËn thøc
míi ®· ®îc rót ra vµ trë thµnh c¸c quan ®iÓm míi . §¶ng ta ®· kh¼ng ®Þnh
“®æi míi nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch hãa tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh
tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa “ ë ViÖt Nam lµ hoµn toµn ®óng ®¾n
vµ cÊp thiÕt. §Ó ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ trêng theo ®óng nghÜa cña nã ta cÇn
x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®ång bé tÊt c¶ c¸c lo¹i thÞ trêng, nh÷ng lo¹i thÞ trêng
cßn ®ang hÕt søc míi mÎ ë ViÖt Nam. ViÖc h×nh thµnh ®ång bé c¸c lo¹i thÞ trêng lµ mét yªu cÇu kh¸ch quan cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ
nghÜa “cã thÓ vÝ c¬ thÓ sèng ph¶i cã ®Çy ®ñ c¸c bé phËn cña c¬ thÓ “. Tuy
nhiªn trong c¬ thÓ sèng mäi bé phËn kh«ng thÓ cïng mét lóc ®îc h×nh thµnh
vµ ph¸t triÓn nh c¬ thÓ ®· trëng thµnh. NÒn kinh tÕ còng vËy, ®Ó cã thÓ vËn
hµnh ®îc th× ph¶i nhen nhãm Êp ñ h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn dÇn tõng bíc.
NghÞ quyÕt ®¹i héi §¶ng IX ®· kh¼ng ®Þnh : “ thóc ®Èy sù h×nh thµnh
ph¸t triÓn vµ tõng bíc hoµn thiÖn c¸c lo¹i thÞ trêng theo ®Þnh híng x· héi chñ
nghÜa, ®Æc biÖt lµ nh÷ng thÞ trêng cßn s¬ khai nh : thÞ trêng lao ®éng, thÞ trêng
chøng kho¸n, thÞ trêng vèn, thÞ trêng khoa häc c«ng nghÖ ”.
Theo môc tiªu ®Õn n¨m 2020 níc ta c¬ b¶n trë thµnh mét níc c«ng
nghiÖp, ®¶m b¶o d©n giµu, níc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh.
ViÖc nghiªn cøu vµ ®Þnh h×nh ph¸t triÓn c¸c lo¹i thÞ trêng ë níc ta ®· ®îc rÊt nhiÒu viÖn nghiªn cøu kinh tÕ quèc gia nghiªn cøu. ViÖc ph©n tÝch
nh÷ng vÊn ®Ò lÝ luËn vµ thùc tr¹ng...
Môc Lôc
Trang
Lêi nãi ®Çu
2Ch¬ng I. Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn cña thÞ trêng 3
I.C¸c kh¸i niÖm vµ chøc n¨ng cña thÞ trêng 3
II. Ph¸t triÓn ®ång bé c¸c lo¹i thÞ trêng ë ViÖt Nam lµ sù cÇn thiÕt kh¸ch
quan 3
Ch¬ng II. Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p ph¸t triÓn
c¸c lo¹i thÞ trêng 6
I.Thùc tr¹ng 6
1. ThÞ trêng hµng hãa – dÞch vô 6
2. ThÞ trêng lao ®éng 8
3. ThÞ trêng vèn 9
4. ThÞ trêng bÊt ®éng s¶n
10
5. ThÞ trêng khoa häc c«ng nghÖ 10
II.Ph¬ng híng vµ gi¶i ph¸p ph¸t triÓn ®ång bé c¸c lo¹i thÞ
trêng ë níc ta 11
1. ThÞ trêng hµng hãa – dÞch vô
12
2. ThÞ trêng lao ®éng 12
3. ThÞ trêng vèn 13
4. ThÞ trêng bÊt ®éng s¶n
13
5. ThÞ trêng khoa häc c«ng nghÖ 14
KÕt luËn 15
Danh môc tµi liÖu tham kh¶o
16
1
TL KTCT & CNXH KH: Lý luận chung về thị trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: Lý luận chung về thị trường - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: Lý luận chung về thị trường 9 10 117