Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: Lý luận địa tô của Mác và sự vận dụng vào chính sách đất đai ở VN hiện nay

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 1279 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Môc lôc
A. PhÇn Më ®Çu.........................................................................................................2
B.Ch¬ng 1:LÝ

luËn vÒ ®Þa t« cña C. M¸c.............................3

1.1.So s¸nh ®Þa t« t b¶n chñ nghÜa víi ®Þa t« phong kiÕn:.............................................3
1.1.1: Sù gièng nhau....................................................................................................3
1.1.2:Sù kh¸c nhau:.....................................................................................................3
a.VÒ mÆt lîng..........................................................................................................3
b.VÒ mÆt chÊt..........................................................................................................4
1.2.C¸c h×nh thøc ®Þa t« T B¶n......................................................................................4
1.2.1.§Þa t« chªnh lÖch...............................................................................................4
a.§Þa t« chªnh lÖch 1..............................................................................................6
b.§Þa t« chªnh lÖch 2.............................................................................................7
1.2.2.§Þa t« tuyÖt ®èi..................................................................................................8
1.2.3.C¸c lo¹i h×nh thøc ®Þa t« kh¸c.........................................................................10
a.§Þa t« vÒ c©y ®Æc s¶n.........................................................................................10
b.§Þa t« vÒ hÇm má..............................................................................................10
c.§Þa t« vÒ ®Êt x©y dùng.......................................................................................10
d. §Þa t« ®éc quyÒn..............................................................................................10

VËn dông lÝ luËn vÒ ®Þa t« cña M¸c trong luËt
®Êt ®ai thuÕ n«ng nghiÖp vµ viÖc thuª ®Êt ë ViÖt Nam
C.Ch¬ng 2:

2.1.VËn dông trong luËt ®Êt ®ai...................................................................................12
2.2 C¸c ®IÒu kho¶n vÒ luËt ®Êt ®ai..............................................................................13
2.3.VËn dông trong thuÕ nhµ níc................................................................................19
2.4.VËn dông trong viÖc cho thuª ®Êt......................................................
Môc lôc
A. PhÇn Më ®Çu.........................................................................................................2
B.Ch¬ng 1:LÝ luËn vÒ ®Þa t« cña C. M¸c.............................3
1.1.So s¸nh ®Þa t« t b¶n chñ nghÜa víi ®Þa t« phong kiÕn:.............................................3
1.1.1: Sù gièng nhau....................................................................................................3
1.1.2:Sù kh¸c nhau:.....................................................................................................3
a.VÒ mÆt lîng..........................................................................................................3
b.VÒ mÆt chÊt..........................................................................................................4
1.2.C¸c h×nh thøc ®Þa t« T B¶n......................................................................................4
1.2.1.§Þa t« chªnh lÖch...............................................................................................4
a.§Þa t« chªnh lÖch 1..............................................................................................6
b.§Þa t« chªnh lÖch 2.............................................................................................7
1.2.2.§Þa t« tuyÖt ®èi..................................................................................................8
1.2.3.C¸c lo¹i h×nh thøc ®Þa t« kh¸c.........................................................................10
a.§Þa t« vÒ c©y ®Æc s¶n.........................................................................................10
b.§Þa t« vÒ hÇm má..............................................................................................10
c.§Þa t« vÒ ®Êt x©y dùng.......................................................................................10
d. §Þa t« ®éc quyÒn..............................................................................................10
C.Ch ¬ng 2 : VËn dông luËn ®Þa cña M¸c trong luËt
®Êt ®ai thuÕ n«ng nghiÖp vµ viÖc thuª ®Êt ë ViÖt Nam
2.1.VËn dông trong luËt ®Êt ®ai...................................................................................12
2.2 C¸c ®IÒu kho¶n vÒ luËt ®Êt ®ai..............................................................................13
2.3.VËn dông trong thuÕ nhµ níc................................................................................19
2.4.VËn dông trong viÖc cho thuª ®Êt.........................................................................27
2.4.1.VÒ gi¸ thuª ®Êt ë ®« thÞ....................................................................................28
a.HÖ sè vÞ trÝ........................................................................................................29
b.HÖ sè kÕt cÊu h¹ tÇng.......................................................................................29
c.HÖ sè ngµnh nghÒ.............................................................................................30
D. KÕt luËn................................................................................................................34
E.TµI liÖu tham kh¶o:.........................................................................................35
1
TL KTCT & CNXH KH: Lý luận địa tô của Mác và sự vận dụng vào chính sách đất đai ở VN hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: Lý luận địa tô của Mác và sự vận dụng vào chính sách đất đai ở VN hiện nay - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: Lý luận địa tô của Mác và sự vận dụng vào chính sách đất đai ở VN hiện nay 9 10 741