Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: Lý luận hình thái KTXH

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1048 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi më ®Çu

Lý luËn h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi lµ lý luËn c¬ b¶n vµ gi÷ mét vÞ trÝ
hÕt søc quan träng cña chñ nghÜa duy vËt lÞch sö do K.Marx x©y dùng nªn.
Lý luËn h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi ®· ®îc thõa nhËn lµ lý luËn khoa häc vµ lµ
ph¬ng ph¸p luËn c¬ b¶n trong viÖc nghiªn cøu lÜnh vùc häc. Nhê cã lý luËn
hÝnh thaÝ kinh tÕ – x· héi, lÇn ®Çu tiªn trong lÞch sö x· héi häc K. Marx ®·
chØ râ nguån gèc, ®éng lùc bªn trong, néi t¹i cña sù ph¸t triÓn x· héi, chØ râ
®îc b¶n chÊt cña tõng chÕ ®é x· héi. Nh vËy qua lý luËn h×nh th¸i kinh tÕ –
x· héi gióp chóng ta nghiªn cøu mét c¸ch ®óng ®¾n vµ khoa häc vËn hµnh
cña x· héi trong mçi giai ®o¹n nhÊt ®Þnh.
Nhng ngµy nay, ®øng tríc nh÷ng sù kiÖn lín nh sù sôp ®æ cña c¸c níc
x· héi chñ nghÜa ë §«ng ¢u, ®Æc biÖt lµ Liªn X« - ngän cê ®Çu cña chñ nghÜa
x· héi, lý luËn h×nh th¸i kinh tÕ x· héi bÞ phª ph¸n tõ rÊt nhiÒu phÝa sù phª
ph¸n kh«ng chØ tõ phÝa ®èi lËp cña chñ nghÜa Marx- Lªnin mµ cßn c¶ mét sè
ngêi ®· tõng ®i theo con ®êng cña chñ nghÜa Marx – Lªnin. Nãi chung hä
cho r»ng: lý luËn h×nh th¸i kinh tÕ x· héi ®· lçi thêi, l¹c hËu kh«ng thÓ ¸p
dông vµo ®iÒu kiÖn hiÖn nay mµ ph¶i thay thÕ b»ng mét lý luËn kh¸c. Tríc
t×nh h×nh ®ã buéc chóng ta lµm râ thùc chÊt cña lý luËn h×nh th¸i kinh tÕ x·
héi vµ gi¸ trÞ vÒ mÆt khoa häc, tÝnh thêi ®¹i cña nã lµ rÊt cÇn thiÕt ; vÒ thùc
tiÔn níc ta ®ang trong qu¸ tr×nh x©y dùng ®Êt níc theo ®Þnh híng x· héi chñ
nghÜa. Trong qu¸ tr×nh ®ã rÊt nhiÒu vÊn ®Ò khã kh¨n ®îc ®Æt ra ®ßi hái ph¶i
nghiªn cøu gi¶i quyÕt.
§Ó gãp phÇn lµm râ h¬n vÒ lý luËn h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi víi nh÷ng
gi¸ trÞ khoa häc cña nã, em xin cã mét vµi ph©n tÝch vÒ vÊn ®Ò trªn nh»m
hiÓu thªm vÒ tÝnh ®óng ®¾n cña nã.

PhÇn I
Néi dung cña h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi
1)

Kh¸i niÖm.

H×nh th¸i kinh tÕ – x· héi lµ mét ph¹m trï cña chñ nghÜa duy vËt lÞch sö
dïng ®Ó chØ x· héi ë tõng giai ®o¹n ph¸t triÓn lÞch sö nhÊt ®Þnh, víi nh÷ng
quan hÖ s¶n xuÊt cña nã thÝch øng víi lùc lîng s¶n xuÊt ë mét tr×nh ®é nhÊt
®Þnh vµ víi mét kiÕn tróc thîng tÇng ®îc x©y dùng lªn trªn nh÷ng quan hÖ s¶n
xuÊt ®ã.
KÕt cÊu vµ chøc n¨ng cña c¸c yÕu tè cÊu thµnh h×nh th¸i kinh tÕ – x·
héi.
X· héi kh«ng ph¶i lµ tæng sè nh÷ng hiÖn tîng, sù kiÖn rêi r¹c nh÷ng c¸
nh©n riªng lÎ. X· héi lµ mét chØnh thÓ toµn vÑn cã c¬ cÊu phøc t¹p. Trong ®ã
cã nh÷ng mÆt c¬ b¶n nhÊt lµ lùc lîng s¶n xuÊt, quan hÖ s¶n xuÊt vµ kiÕn tróc
thîng tÇng. Mçi mÆt cã vai trß nhÊt ®Þnh vµ t¸c ®éng ®Õn mÆt kh¸c t¹o nªn sù
vËn ®éng cña c¬ thÓ x· héi. ChÝnh tÝnh toµn vÑn cña nã ®îc ph¶n ¸nh...
Lêi më ®Çu
luËn h×nh th¸i kinh héi lý luËn c¬ b¶n gi÷ mét trÝ
hÕt søc quan träng cña chñ nghÜa duy t lÞch do K.Marx x©y dùng nªn.
luËn h×nh th¸i kinh - héi ®· ®îc thõa nhËn luËn khoa häc
ph¬ng ph¸p luËn b¶n trong viÖc nghiªn cøu lÜnh vùc häc. Nhê luËn
hÝnh thaÝ kinh héi, lÇn ®Çu tiªn trong lÞch x· héi häc K. Marx ®·
chØ nguån gèc, ®éng lùc bªn trong, néi t¹i cña ph¸t triÓn héi, chØ
®îc b¶n chÊt cña tõng chÕ ®é héi. Nh vËy qualuËn h×nh th¸i kinh
héi gióp chóng ta nghiªn cøu mét c¸ch ®óng ®¾n vµ khoa häc vËn hµnh
cña x· héi trong mçi giai ®o¹n nhÊt ®Þnh.
Nhng ngµy nay, ®øng tríc nh÷ng sù kiÖn lín nh p ®æ cña c¸c níc
x· héi chñ nghÜa ë §«ng ¢u, ®Æc biÖt lµ Liªn X« - ngän cê ®Çu cña chñ nghÜa
héi, luËn h×nh th¸i kinh héi phª pn rÊt nhiÒu phÝa phª
ph¸n kh«ng chØ tõ phÝa ®èi lËp cña chñ nghÜa Marx- Lªnin mµ cßn c¶ mét sè
ngêi ®· tõng ®i theo con ®êng cña chñ nghÜa Marx Lªnin. Nãi chung
cho r»ng: luËn h×nh th¸i kinh i ®· lçi thêi, c hËu kh«ng t ¸p
dông vµo ®iÒu kiÖn hiÖn nay ph¶i thay t b»ng mét lý luËn kh¸c. Tríc
t×nh h×nh ®ã buéc chóng ta lµm thùc chÊt cña luËn h×nh th¸i kinh
héi gi¸ trÞ mÆt khoa häc, tÝnh thêi ®¹i cña rÊt cÇn thiÕt ; thùc
tiÔn níc ta ®ang trong q tr×nh x©y dùng ®Êt níc theo ®Þnh híng x· héi chñ
nghÜa. Trong qu¸ tr×nh ®ã rÊt nhiÒu vÊn ®Ò khã kh¨n ®îc ®Æt ra ®ßi hái ph¶i
nghiªn cøu gi¶i quyÕt.
§Ó gãp phÇn lµm râ h¬n vÒ lý luËn h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi víi nh÷ng
gi¸ t khoa häc cña nã, em xin cã mét vµi ph©n tÝch vÊn ®Ò trªn nh»m
hiÓu thªm vÒ tÝnh ®óng ®¾n cña nã.
TL KTCT & CNXH KH: Lý luận hình thái KTXH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: Lý luận hình thái KTXH - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: Lý luận hình thái KTXH 9 10 762