Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: Lý luận về tiền lương của Mác

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1262 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi më ®Çu
Lý luËn vÒ tiÒn l¬ng ®· ®îc c¸c nhµ kinh tÕ nghiªn cøu tõ rÊt l©u b¾t
®Çu lµ W.Petty. ChÝnh William Petty lµ ngêi ®Çu tiªn trong lÞch sö ®Æt nÒn
mãng cho lý thuyÕt "quy luËt s¾t vÒ tiÒn l¬ng". Lý thuyÕt møc l¬ng tèi thiÓu
ph¶n ¸nh tr×nh ®é ph¸t triÓn ban ®Çu cña CNTB. Lóc nµy, s¶n xuÊt cha ph¸t
triÓn, ®Ó buéc c«ng nh©n lµm viÖc, giai cÊp t s¶n ph¶i dùa vµo Nhµ níc ®Ó
duy tr× møc l¬ng thÊp. Tuy nhiªn tõ lý luËn nµy ta thÊy ®îc lµ, c«ng nh©n chØ
nhËn ®îc tõ s¶n phÈm lao ®éng cña m×nh nh÷ng t liÖu sinh ho¹t tèi thiÓu do
hä t¹o ra. PhÇn cßn l¹i ®· bÞ nhµ t b¶n chiÕm ®o¹t. §ã lµ mÇm mèng ph©n
tÝch sù bãc lét.
Lý luËn vÒ tiÒn l¬ng cña M¸c lµ sù tiÕp tôc ph¸t triÓn lý luËn vÒ tiÒn l¬ng cña c¸c nhµ kinh tÕ cæ ®iÓn tríc ®ã. Lý luËn tiÒn l¬ng cña M¸c ®· v¹ch
râ b¶n chÊt cña tiÒn l¬ng díi CNTB ®· bÞ che ®Ëy – tiÒn l¬ng lµ gi¸ c¶ cña
lao ®éng, b¸c bá quan niÖm cña c¸c nhµ kinh tÕ t b¶n tríc ®ã (Ricardo).
Nh÷ng luËn ®iÓm cña M¸c vÒ tiÒn l¬ng vÉn cßn gi¸ trÞ ®Õn ngµy nay.
MÆc dï ë níc ta chÝnh s¸ch tiÒn l¬ng ®· ®îc c¶i c¸ch. Tuy nhiªn,
nhiÒu vÊn ®Ò cèt lâi vÉn cha ®îc gi¶i quyÕt mét c¸ch tho¶ ®¸ng. Cho ®Õn
nay, thu nhËp cña ngêi ®îc hëng l¬ng t¨ng, møc sèng, tiªu dïng t¨ng, vÒ c¬
b¶n kh«ng do chÝnh s¸ch tiÒn l¬ng ®em l¹i mµ do t¨ng thu nhËp ngoµi l¬ng,
nhê kinh tÕ t¨ng trëng (tiÒn l¬ng Nhµ níc tr¶ chØ chiÕm mét phÇn ba, thu
nhËp kh¸c chiÕm tíi hai phÇn ba).
ViÖc hiÓu vµ vËn dông ®óng nh÷ng nguyªn lý vÒ tiÒn l¬ng cña M¸c
trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ trêng ë níc ta hiÖn nay cã ý nghÜa rÊt lín.C¶i
c¸ch chÝnh s¸ch tiÒn l¬ng sÏ ¶nh hëng nh thÕ nµo ®Õn lîi Ých cña ngêi lao
®éng, vµ nªn tiÕn hµnh c¶i c¸ch nh thÕ nµo ®Ó ®¶m b¶o ®îc lîi Ých ngêi lao
®éng, ®Õn lîi Ých cña toµn quèc gia…? §©y lµ vÊn ®Ò ®· thu hót ® îc sù quan
t©m cña ®«ng ®¶o ngêi lao ®éng vµ chuyªn gia nghiªn cøu. XuÊt ph¸t tõ ý

1

nghÜa lý luËn vµ thùc tiÔn nªu trªn mµ ngêi viÕt lùa chän ®Ò tµi nµy nh»m
hiÓu râ h¬n vÒ hÖ thèng chÝnh s¸ch tiÒn l¬ng ë ViÖt Nam, nh»m ®a ra c¸c
kiÕn nghÞ hoµn thiÖn hÖ thèng chÝnh s¸ch tiÒn l¬ng ë ViÖt Nam trong giai
®o¹n hiÖn nay.

I. Lý luËn tiÒn l¬ng cña C.M¸c trong chñ nghÜa t b¶n cña M¸c

1. B¶n chÊt tiÒn l¬ng díi chñ nghÜa t b¶n
C«ng nh©n lµm viÖc cho nhµ t b¶n mét thêi gian nµo ®ã th× nhËn ®îc
sè tiÒn tr¶ c«ng nhÊt ®Þnh. TiÒn tr¶ c«ng ®ã gäi lµ tiÒn l¬ng. Sè lîng tiÒn l¬ng
nhiÒu hay Ýt ®îc x¸c ®Þnh theo thêi gian lao ®éng hoÆc lîng s¶n phÈm s¶n
xuÊt ra. HiÖn tîng ®ã lµm cho ngêi ta lÇm tëng r»ng, tiÒn l¬ng lµ gi¸ c¶ lao
®éng.
Sù thËt th× tiÒn l¬ng kh«ng ph¶i lµ...
Lêi më ®Çu
luËn tiÒn l¬ng ®· ®îc c¸c nhµ kinh nghiªn cøu rÊt l©u b¾t
®Çu W.Petty. ChÝnh William Petty ngêi ®Çu tiªn trong lÞch ®Æt nÒn
mãng cho lý thuyÕt "quy luËt s¾t vÒ tiÒn l¬ng". Lý thuyÕt møc l¬ng tèi thiÓu
ph¶n ¸nh tr×nh ®é ph¸t triÓn ban ®Çu cña CNTB. Lóc nµy, s¶n xuÊt cha ph¸t
triÓn, ®Ó buéc c«ng nh©n lµm viÖc, giai cÊp t s¶n ph¶i dùa vµo Nhµ níc ®Ó
duy tr× møc l¬ng thÊp. Tuy nhiªn tõ lý luËn nµy ta thÊy ®îc lµ, c«ng nh©n chØ
nhËn ®îc s¶n phÈm lao ®éng cña m×nh nh÷ng t liÖu sinh ho¹t i thiÓu do
t¹o ra. PhÇn cßn l¹i ®· nhµ t b¶n chiÕm ®o¹t. §ã lµ mÇm mèng ph©n
tÝch sù bãc lét.
luËn vÒ tiÒn l¬ng cña M¸c lµ sù tiÕp tôc ph¸t triÓn lý luËn vÒ tiÒn l-
¬ng cña c¸c nhµ kinh ®iÓn tríc ®ã. luËn tiÒn l¬ng cña M¸c ®· v¹ch
b¶n chÊt cña tiÒn l¬ng díi CNTB ®· che ®Ëy tiÒn l¬ng lµ gi¸ c cña
lao ®éng, b¸c quan niÖm cña c¸c nhµ kinh t b¶n tríc ®ã (Ricardo).
Nh÷ng luËn ®iÓm cña M¸c vÒ tiÒn l¬ng vÉn cßn gi¸ trÞ ®Õn ngµy nay.
MÆc ë níc ta chÝnh s¸ch tiÒn l¬ng ®· ®îc c¶i c¸ch. Tuy nhiªn,
nhiÒu vÊn ®Ò cèt lâi vÉn cha ®îc gi¶i quyÕt mét c¸ch tho¶ ®¸ng. Cho ®Õn
nay, thu nhËp cña ngêi ®îc hëng l¬ng t¨ng, møc sèng, tiªu dïng t¨ng,
b¶n kh«ng do chÝnh s¸ch tiÒn l¬ng ®em l¹i do t¨ng thu nhËp ngoµi l¬ng,
nhê kinh t¨ng trëng (tiÒn l¬ng Nhµ níc tr¶ chØ chiÕm mét phÇn ba, thu
nhËp kh¸c chiÕm tíi hai phÇn ba).
ViÖc hiÓu vËn dông ®óng nh÷ng nguyªn tiÒn l¬ng cña M¸c
trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ ttrêng ë níc ta hiÖn nay cã ý nghÜa rÊt lín.C¶i
c¸ch chÝnh s¸ch tiÒn l¬ng sÏ ¶nh hëng nh thÕ nµo ®Õn lîi Ých cña ngêi lao
®éng, nªn tiÕn hµnh c¶i c¸ch nh thÕ nµo ®Ó ®¶m b¶o ®îc lîi Ých ngêi lao
®éng, ®Õn lîi Ých cña toµn quèc gia ? §©y lµ vÊn ®Ò ®· thu hót ® îc sù quan
t©m cña ®«ng ®¶o ngêi lao ®éng chuyªn gia nghiªn cøu. XuÊt ph¸t tõ ý
1
TL KTCT & CNXH KH: Lý luận về tiền lương của Mác - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: Lý luận về tiền lương của Mác - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: Lý luận về tiền lương của Mác 9 10 497