Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: Lý thuyết tuần hoàn và chu chuyển TB

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 995 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi më ®Çu

Trong bèi c¶nh nÒn kinh tÕ ViÖt Nam hiÖn nay –nÒn kinh tÕ qu¸ ®é lªn chñ
nghÜa x· héi cã sù qu¶n lý cña nhµ níc ,viÖc qu¶n lý vµ dông vèn cña c¶ níc ,cña
tõng thµnh phÇn kinh tÕ ,cña tõng doanh nghiÖp lµ mét vÊn ®Ò phøc t¹p vµ hÕt søc
bøc thiÕt. §Æc biÖt trong vµi n¨m trë l¹i ®©y kinh tÕ thÞ trêng ®· t¹o raq mét m«i trêng kinh tÕ hÕt søc s«i ®éng vµ c¹nh tranh gay g¾t ; do ®ã ®Ó tèn t¹i vµ ph¸t triÓn
®øng v÷ng trªn thÞ trêng c¸c doanh nghiÖp cÇn kÕt hîp ph©n tÝch lý thuyÕt tuÇn hoµn
vµ chu chuyÓn t b¶n víi ®iÒu kiÖn hiÖn cã cña doanh nghiÖp ®Ó tõ ®ã cã nh÷ng quyÕt
®Þnh ®óng ®¾n ®èi víi viÖc ph©n bæ c¸c nh©n tè s¶n xuÊt sao cho phï hîp
XuÊt ph¸t tõ thùc tiÔn cña vÊn ®Ò ®ã, cïng víi sù t©m ®¾c ý nghÜa cña ®Ò tµi vµ
lßng ham thÝch t×m hiÓu s©u h¬n vÒ m«n kinh tÕ chÝnh trÞ nãi chung, vÊn ®Ò tuÇn
hoµn vµ chu chuyÓn nãi chung em ®· quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi:
“Häc thuyÕt tuÇn hoµn vµ chu chuyÓn t b¶n vµ sù vËn dông nã vµo nÒn kinh tÕ
thÞ trêng thêi kú qu¸ ®é ë níc ta” .
Víi lý luËn vµ thùc tiÔn nh vËy ®Ò ¸n cña em cã kÕt cÊu nh sau:
 PhÇn 1: Më ®Çu
Nãi lªn tÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi,ph¬ng ph¸p vµ ph¹m vi nghiªn cøu
 PhÇn 2: Néi dung
Bao gåm c¬ së lý luËn cña ®Ò tµi, thùc tr¹ng ë ViÖt Nam vµ m¹nh d¹n ®a ra
mét sè gi¶i ph¸p cho vÊn ®Ò
 PhÇn 3 : KÕt luËn
ý nghÜa cña ®Ò tµi

1

Víi khu«n khæ mét tiÓu luËn, thêi gian vµ tr×nh ®é cã h¹n nªn tiÓu luËn cña
em kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt vµ h¹n chÕ. Em rÊt mong cã sù ®éng viªn vµ ®ãng
gãp ý kiÕn cña thÇy c« gi¸o bé m«n kinh tÕ chÝnh trÞ ®Ó tiÓu luËn cña em ®îc hoµn
thiÖn h¬n.

2

I. C¬ së lý luËn cña vÊn ®Ò nghiªn cøu.
1.TuÇn hoµn cña t b¶n
1.1 Ba giai ®o¹n vËn ®éng vµ ph¸t triÓn
Sù biÕn ho¸ h×nh th¸i cña t b¶n trong qu¸ tr×nh vËn ®éng .TÝnh chÊt TBCN ë
trong tõng giai ®o¹n.
Giai ®o¹n I:T-H
Giai ®o¹n nµy biÕn tiÒn tÖ thµnh hµng ho¸:T-H.§èi víi ngêi mua ,®ã lµ tiÒn biÕn
thµnh hµng.Cßn ®èi víi ngêi b¸n,th× ®ã lµ biÕn hµng thµnh tiÒn.§ã lµ mét hµnh vi lu
th«ng hµng ho¸ th«ng thêng .Nhng nÕu nh×n vµo n«Þ dung vËt chÊt cña viÖc mua b¸n
®ã,th× sÏ thÊy tÝnh chÊt t b¶n chñ nghÜa cña nã.
Hµng ho¸ mua b¸n lµ nh÷ng lo¹i hµng ho¸ nhÊt ®Þnh ;t liÖu s¶n xuÊt vµ søc lao
®éng ,tøc lµ nh÷ng nh©n tè cña s¶n xuÊt. Qu¸ tr×nh mua b¸n ®ã cã thÓ biÓu diÔn
thµnh:

TLSX
T-H

SL§

Nh thÕ nghÜa lµ cã hai hµnh vi mua b¸n:T-SL§ vµ T-TLSX. Hai hµnh vi nµy x¶y ra
trªn hai thÞ trêng hoµn toµn kh¸c nhau lµ thÞ trêng søc lao ®éng vµ thÞ trêng hµng
ho¸ th«ng thêng. TiÒn cña nhµ t b¶n ph¶i chia lµm hai phÇn theo tØ lÖ thÝch ®¸ng:mét
phÇn mua søc...
Lêi më ®Çu
Trong bèinh nÒn kinh ViÖt Nam hiÖn nay –nÒn kinh qu¸ ®é lªn chñ
nghÜa héi qu¶n cña nhµ níc ,viÖc qu¶n dông vèn cña níc ,cña
tõng thµnh phÇn kinh ,cña tõng doanh nghiÖp mét vÊn ®Ò phøc p hÕt søc
bøc thiÕt. §Æc biÖt trong vµi n¨m trë l¹i ®©y kinh thÞ trêng ®· t¹o raq mét m«i tr-
êng kinh hÕt søc s«i ®éng nh tranh gay g¾t ; do ®ã ®Ó tèn t¹i vµ ph¸t triÓn
®øng v÷ng trªn thÞ trêng c¸c doanh nghiÖp cÇn kÕt hîp ph©n tÝch lý thuyÕt tuÇn hoµn
vµ chu chuyÓn t b¶n víi ®iÒu kiÖn hiÖn cã cña doanh nghiÖp ®Ó tõ ®ã cã nh÷ng quyÕt
®Þnh ®óng ®¾n ®èi víi viÖc ph©n bæ c¸c nh©n tè s¶n xuÊt sao cho phï hîp
XuÊt ph¸t thùc tiÔn cña n ®Ò ®ã, cïng víi t©m ®¾c ý nghÜa cña ®Ò tµi
lßng ham thÝch t×m hiÓu s©u h¬n m«n kinh chÝnh trÞ nãi chung, vÊn ®Ò tuÇn
hoµn vµ chu chuyÓn nãi chung em ®· quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi:
Häc thuyÕt tuÇn hoµn chu chuyÓn t b¶n vËn dông vµo nÒn kinh
thÞ trêng thêi kú qu¸ ®é ë níc ta .
Víi lý luËn vµ thùc tiÔn nh vËy ®Ò ¸n cña em cã kÕt cÊu nh sau:
PhÇn 1 : Më ®Çu
Nãi lªn tÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi,ph¬ng ph¸p vµ ph¹m vi nghiªn cøu
PhÇn 2 : Néi dung
Bao gåm c¬ së lý luËn cña ®Ò tµi, thùc tr¹ng ë ViÖt Nam vµ m¹nh d¹n ®a ra
mét sè gi¶i ph¸p cho vÊn ®Ò
PhÇn 3 : KÕt luËn
ý nghÜa cña ®Ò tµi
1
TL KTCT & CNXH KH: Lý thuyết tuần hoàn và chu chuyển TB - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: Lý thuyết tuần hoàn và chu chuyển TB - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: Lý thuyết tuần hoàn và chu chuyển TB 9 10 123