Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: Mối quan hệ biện chứng của LLSX và QHSX

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1144 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§Ò ¸n triÕt häc
Tªn ®Ò tµi : Mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a lùc lîng s¶n xuÊt vµ quan hÖ
s¶n xuÊt
A - Lêi nãi ®Çu
Theo Chñ nghÜa Mac-Lªnin th× loµi ngêi tõ tríc ®Õn nay ®· tr¶i qua 5
h×nh th¸i kinh tÕ x· héi. Tõ thêi kú m«ng muéi ®Õn hiÖn ®¹i nh ngµy nay, ®ã
lµ : Thêi kú c«ng x· nguyªn thuû , thêi kú chiÕm h÷u n« lÖ , thêi kú phong
kiÕn , thêi kú t b¶n chñ nghÜa vµ thêi kú x· héi chñ nghÜa . Trong mçi h×nh
th¸i kinh tÕ x· héi ®îc quy ®Þnh bëi mét ph¬ng thíc s¶n xuÊt nhÊt ®Þnh .
ChÝnh nh÷ng ph¬ng thøc s¶n xuÊt vËt chÊt lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh sù ph¸t triÓn
h×nh th¸i kinh tÕ x· héi . Vµ qua nghiªn cøu th× theo mét ph¬ng thøc s¶n
xuÊt nµo còng ®Òu ph¶i cã sù phï hîp gi÷a lùc lîng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n
xuÊt . Lùc lîng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt lu«n song song tån t¹i vµ t¸c
®éng lÉn nhau ®Ó h×nh thµnh mét ph¬ng thøc s¶n xuÊt . §©y lµ hai yÕu tè
quan träng quyÕt ®Þnh tÝnh chÊt , kÕt cÊu cña x· héi .
Trong bÊt kú mét ph¬ng thøc s¶n xuÊt nµo quan hÖ s¶n xuÊt còng ph¶i
phï hîp víi lùc lîng s¶n xuÊt . Sù t¸c ®éng qua l¹i vµ mèi quan hÖ gi÷a
chóng ph¶i hµi hoµ vµ chÆt chÏ . Tuy nhiªn trong hai yÕu tè ®ã th× lùc lîng
s¶n xuÊt lu«n quyÕt ®Þnh quan hÖ s¶n xuÊt . Mét h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi cã
æn ®Þnh vµ tån t¹i v÷ng ch¾c th× ph¶i cã mét ph¬ng thøc s¶n xuÊt hîp lý.
ChÝnh bëi lÏ ®ã mµ lùc lîng s¶n xuÊt ph¶i t¬ng xøng phï hîp víi quan hÖ
s¶n xuÊt bëi v× xÐt ®Õn cïng th× quan hÖ s¶n xuÊt chÝnh lµ h×nh thøc cña lùc
lîng s¶n xuÊt . VËy nªn nÕu lùc lîng s¶n xuÊt ph¸t triÓn trong khi ®ã quan hÖ
s¶n xuÊt l¹c hËu th× sÏ k×m h·m sù ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt . Ngîc l¹i
quan hÖ s¶n xuÊt tiÕn bé h¬n lùc lîng s¶n xuÊt th× kh«ng phï hîp víi tÝnh
chÊt vµ tr×nh ®é cña lùc lîng s¶n xuÊt g©y ra sù bÊt æn cho x· héi . Do ®ã

1

mét ph¬ng thøc s¶n xuÊt hiÖu qu¶ th× ph¶i cã mét quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp
cíi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é cña lùc lîng s¶n xuÊt .
Qua phÇn lý luËn trªn ta cã thÓ thÊy viÖc nghiªn cøu mèi quan hÖ biÖn
chøng gi÷a lùc lîng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt lµ hÕt søc cÇn thiÕt . §Æc
biÖt trong thêi kú hiÖn nay Chñ nghÜa x· héi l¹i cã nhiÒu thay ®æi vµ biÕn
®éng mét trong nh÷ng nguyªn nh©n tan r· cña hÖ thèng X· héi chñ nghÜa lµ
do c¸c níc Chñ nghÜa x· héi ®· x©y dùng m« h×nh Chñ nghÜa x· héi kh«ng
cã sù phï hîp gi÷a lùc lîng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt. ë níc ta còng vËy ,
sau 1954 miÒn b¾c tiÕn lªn Chñ nghÜa x· héi vµ c¶ níc lµ sau 1975 . Trong
qu¸ tr×nh ®æi míi ®Êt níc , do nãng véi nªn §¶ng ta ®· m¾c ph¶i sai lÇm lµ
duy tr× qu¸ l©u quan hÖ s¶n xuÊt cè h÷u ®ã lµ chÝnh...
§Ò ¸n triÕt häc
Tªn ®Ò tµi : Mèi quan biÖn chøng gi÷a lùc lîng s¶n xuÊt quan
s¶n xuÊt
A - Lêi nãi ®Çu
Theo Chñ nghÜa Mac-Lªnin th× loµi ngêi tríc ®Õn nay ®· tr¶i qua 5
h×nh th¸i kinh tÕ x· héi. Tõ thêi kú m«ng muéi ®Õn hiÖn ®¹i nh ngµy nay, ®ã
: Thêi c«ng nguyªn thuû , thêi chiÕm h÷u , thêi phong
kiÕn , thêi t b¶n chñ nghÜa thêi héi chñ nghÜa . Trong mçi h×nh
th¸i kinh héi ®îc quy ®Þnh bëi mét ph¬ng thíc s¶n xuÊt nhÊt ®Þnh .
ChÝnh nh÷ng ph¬ng thøc s¶n xuÊt vËt chÊt lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ph¸t triÓn
h×nh th¸i kinh héi . qua nghiªn cøu th× theo mét ph¬ng thøc s¶n
xuÊt nµo còng ®Òu ph¶i cã phï hîp gi÷a lùc lîng s¶n xuÊt vµ quan s¶n
xuÊt . Lùc lîng n xuÊt quan s¶n xuÊt lu«n song song tån t¹i t¸c
®éng lÉn nhau ®Ó h×nh thµnh mét ph¬ng thøc s¶n xuÊt . §©y hai yÕu
quan träng quyÕt ®Þnh tÝnh chÊt , kÕt cÊu cña x· héi .
Trong bÊt kú mét ph¬ng thøc s¶n xuÊt nµo quan hÖ s¶n xuÊt còng ph¶i
phï hîp víi lùc lîng s¶n xuÊt . t¸c ®éng qua l¹i mèi quan gi÷a
chóng ph¶i hµi hoµ chÆt chÏ . Tuy nhiªn trong hai yÕu ®ã th× lùc lîng
s¶n xuÊt lu«n quyÕt ®Þnh quan hÖ s¶n xuÊt . Mét h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi cã
æn ®Þnh tån t¹i v÷ng ch¾c th× ph¶i mét ph¬ng thøc s¶n xuÊt hîp lý.
ChÝnh bëi ®ã lùc lîng s¶n xuÊt ph¶i t¬ng xøng phï hîp víi quan
s¶n xuÊt bëi xÐt ®Õn cïng th× quan s¶n xuÊt chÝnh h×nh thøc cña lùc
lîng s¶n xuÊt . VËy nªn nÕu lùc lîng s¶n xuÊt ph¸t triÓn trong khi ®ã quan hÖ
s¶n xuÊt l¹c hËu th× sÏ k×m h·mph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt . Ngîc l¹i
quan s¶n xuÊt tiÕn h¬n lùc lîng s¶n xuÊt th× kh«ng phï hîp víi tÝnh
chÊt tr×nh ®é cña lùc lîng s¶n xuÊt g©y ra bÊt æn cho héi . Do ®ã
1
TL KTCT & CNXH KH: Mối quan hệ biện chứng của LLSX và QHSX - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: Mối quan hệ biện chứng của LLSX và QHSX - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: Mối quan hệ biện chứng của LLSX và QHSX 9 10 396