Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: Một số biện pháp đầy mạnh quá trình cổ phần hoá DNNN

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1347 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§Ò ¸n kinh tÕ chÝnh trÞ

Lêi më ®Çu
S¾p xÕp, ®æi míi, ph¸t triÓn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ Doanh nghiÖp nhµ níc
lµ mét trong nh÷ng yªu cÇu bøc thiÕt cña §¶ng vµ Nhµ níc ta hiÖn nay. Thùc
tiÔn ho¹t ®éng cña Doanh nghiÖp nhµ níc ë ViÖt Nam hµng chôc n¨m qua cho
thÊy mÆc dï Doanh nghiÖp nhµ níc ®îc giao phã vai trß chñ ®¹o song ho¹t
®éng cña chóng cã nhiÒu ®iÓm bÊt cËp. Doanh nghiÖp nhµ níc chiÕm phÇn
vèn ®Çu t chñ yÕu tõ ng©n s¸ch. §éi ngò c¸n bé cã ®µo t¹o, c¸n bé qu¶n lý cã
n¨ng lùc còng tËp trung chñ yÕu trong c¸c Doanh nghiÖp nhµ níc. C¸c Doanh
nghiÖp nhµ níc chiÕm lÜnh nh÷ng lÜnh vùc quan träng cña nÒn kinh tÕ nh dÇu
khÝ, vËn t¶i, bu chÝnh, ®iÖn, khai kho¸ng vµ nhiÒu ngµnh, lÜnh vùc kh¸c nh b¶o
hiÓm, ng©n hµng… Tuy nhiªn, víi nhiÒu thÕ m¹nh nh vËy song Doanh nghiÖp
nhµ níc vÉn cha thùc sù ph¸t huy tèt vai trß cña nßng cèt cña chóng trong viÖc
lµm cho kinh tÕ Nhµ níc thùc sù ®ãng vai trß chñ ®¹o. §a sè c¸c Doanh
nghiÖp nhµ níc lµm ¨n thua lç, g©y thÊt tho¸t tµi s¶n cña Nhµ níc mét c¸ch
nghiªm träng. Nh÷ng vô tham nhòng ®iÓn h×nh ®Òu trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp
liªn quan ®Õn Doanh nghiÖp nhµ níc. ChÝnh v× vËy, tõ tríc ®Õn nay, vÊn ®Ò s¾p
xÕp, ®æi míi Doanh nghiÖp nhµ níc ®Ó lo¹i h×nh doanh nghiÖp nµy trë thµnh
®éng lùc chñ yÕu cña nÒn kinh tÕ lu«n lu«n ®îc §¶ng vµ Nhµ níc ta chó
träng. S¾p xÕp, ®æi míi Doanh nghiÖp nhµ níc cµng trë nªn cÊp b¸ch khi ®Êt
níc chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa vµ chñ ®éng
héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi. Mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p ®æi
míi Doanh nghiÖp nhµ níc ®îc thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ vµ mang l¹i nhiÒu thay
®æi triÖt ®Ó trong cÊu tróc tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Doanh nghiÖp nhµ níc lµ
cæ phÇn ho¸. Cæ phÇn ho¸ ®îc b¾t ®Çu triÓn khai c¸ch ®©y 15 n¨m víi nh÷ng
bíc ®i thö nghiÖm vµ sau ®ã lµ sù triÓn khai réng kh¾p trªn c¶ níc. Tuy nhiªn,
do nhiÒu lý do kh¸c nhau, cæ phÇn ho¸ vÉn cha mang l¹i nh÷ng kÕt qu¶ mong
muèn.

SV: Hoµng ThÞ Trang

§Ò ¸n kinh tÕ chÝnh trÞ
MÆc dï ho¹t ®éng cña c¸c Doanh nghiÖp nhµ níc ®îc cæ phÇn ho¸ ®·
chøng tá t¸c dông to lín cña nã song thùc tÕ sè Doanh nghiÖp nhµ níc ®îc cæ
phÇn ho¸ Ýt h¬n nhiÒu so víi yªu cÇu ®Æt ra. ChÝnh v× vËy, viÖc nghiªn cøu cæ
phÇn ho¸ Doanh nghiÖp nhµ níc, t×m ®îc nh÷ng h¹n chÕ cña nã, ®Ó ®a ra c¸c
gi¶i ph¸p nh»m ®Èy nhanh tiÕn tr×nh cæ phÇn ho¸ Doanh nghiÖp nhµ níc lµ
viÖc lµm cÇn thiÕt. §ã còng chÝnh lµ lý do mµ em chän ®Ò tµi “Mét sè biÖn
ph¸p nh»m tiÕp tôc ®Èy m¹nh qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ trong mét bé phËn
Doanh nghiÖp nhµ níc ë níc ta trong giai ...
§Ò ¸n kinh tÕ chÝnh trÞ
Lêi më ®Çu
S¾p xÕp, ®æi míi, ph¸t triÓn n©ng cao hiÖu qu¶ Doanh nghiÖp nhµ níc
mét trong nh÷ng yªu cÇu bøc thiÕt cña §¶ng Nhµ níc ta hiÖn nay. Thùc
tiÔn ho¹t ®éng cña Doanh nghiÖp nhµ níc ë ViÖt Nam hµng chôc n¨m qua cho
thÊy mÆc Doanh nghiÖp nhµ níc ®îc giao phã vai trß chñ ®¹o song ho¹t
®éng cña chóng nhiÒu ®iÓm bÊt cËp. Doanh nghiÖp nhµ níc chiÕm phÇn
vèn ®Çu t chñ yÕung©n s¸ch. §éi ngò c¸n®µo t¹o, c¸nqu¶n
n¨ng lùc còng tËp trung chñ yÕu trong c¸c Doanh nghiÖp nhµ níc. C¸c Doanh
nghiÖp nhµ níc chiÕm lÜnh nh÷ng lÜnh vùc quan träng cña nÒn kinh nh dÇu
khÝ, vËn t¶i, bu chÝnh, ®iÖn, khai kho¸ng vµ nhiÒu ngµnh, lÜnh vùc kh¸c nh b¶o
hiÓm, ng©n hµng Tuy nhiªn, víi nhiÒu thÕ m¹nh nh vËy song Doanh nghiÖp
nhµ níc vÉn cha thùc sù ph¸t huy tèt vai trß cña nßng cèt cña chóng trong viÖc
lµm cho kinh Nhµ níc thùc ®ãng vai trß chñ ®¹o. §a c¸c Doanh
nghiÖp nhµ níc lµm ¨n thua lç, g©y thÊt tho¸t tµi s¶n cña Nhµ níc mét c¸ch
nghiªm träng. Nh÷ng tham nhòng ®iÓn h×nh ®Òu trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp
liªn quan ®Õn Doanh nghiÖp nhµ níc. ChÝnh v× vËy, tõ tríc ®Õn nay, vÊn ®Ò s¾p
xÕp, ®æi míi Doanh nghiÖp nhµ níc ®Ó lo¹i h×nh doanh nghiÖp nµy trë thµnh
®éng lùc chñ yÕu cña nÒn kinh lu«n lu«n ®îc §¶ng Nhµ níc ta chó
träng. S¾p xÕp, ®æi míi Doanh nghiÖp nhµ níc cµng trë nªn cÊp b¸ch khi ®Êt
níc chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa vµ chñ ®éng
héi nhËp vµo nÒn kinh khu vùc thÕ giíi. Mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p ®æi
míi Doanh nghiÖp nhµ níc ®îc thùc hiÖn hiÖu qu¶ mang l¹i nhiÒu thay
®æi triÖt ®Ó trong cÊu tróc chøc ho¹t ®éng cña Doanh nghiÖp nhµ níc
phÇn ho¸. phÇn ho¸ ®îc b¾t ®Çu triÓn khai c¸ch ®©y 15 n¨m víi nh÷ng
bíc ®i thö nghiÖm vµ sau ®ã lµ sù triÓn khai réng kh¾p trªn c¶ níc. Tuy nhiªn,
do nhiÒu do kh¸c nhau, phÇn ho¸ vÉn cha mang l¹i nh÷ng kÕt qu¶ mong
muèn.
SV: Hoµng ThÞ Trang
TL KTCT & CNXH KH: Một số biện pháp đầy mạnh quá trình cổ phần hoá DNNN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: Một số biện pháp đầy mạnh quá trình cổ phần hoá DNNN - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: Một số biện pháp đầy mạnh quá trình cổ phần hoá DNNN 9 10 322