Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: Nâng cao khả năng hội nhập cho nền KT VN

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1217 lần   |   Lượt tải: 0 lần
lêi më ®Çu
Toµn cÇu ho¸ vµ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ®· vµ ®ang trë thµnh mét trong
nh÷ng xu thÕ kh¸ch quan cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ thÕ giíi. Sù ph¸t triÓn m¹nh
mÏ vÒ khoa häc, c«ng nghÖ cïng víi sù ra ®êi cña c¸c thÓ chÕ toµn cÇu vµ khu
vùc ®· gãp phÇn thóc ®Èy qu¸ tr×nh quèc tÕ ho¸ nÒn kinh tÕ thÕ giíi.
Qu¸ tr×nh toµn cÇu ho¸ kh«ng chØ trong lÜnh vùc th¬ng m¹i mµ cßn c¶
trong lÜnh vùc s¶n xuÊt, dÞch vô, tµi chÝnh, ®Çu t còng nh c¸c lÜnh vùc v¨n ho¸, x·
héi, m«i trêng víi c¸c h×nh thøc ®a d¹ng vµ møc ®é kh¸c nhau.
Toµn cÇu ho¸ kinh tÕ ®· vµ ®ang më ra nh÷ng c¬ héi vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho
c¸c d©n téc trªn thÕ giíi khai th¸c tèi ®a nh÷ng lîi thÕ so s¸nh cña m×nh ®Ó t¨ng
trëng kinh tÕ vµ ph¸t triÓn x· héi. §ång thêi qu¸ tr×nh toµn cÇu ho¸ kinh tÕ còng
®Æt mçi quèc gia, d©n téc tríc søc Ðp c¹nh tranh vµ nh÷ng th¸ch thøc gay g¾t,
nhÊt lµ ®èi víi c¸c níc ®ang ph¸t triÓn. V× thÕ ®Ó kh«ng bÞ g¹t ra ngoµi lÒ cña sù
ph¸t triÓn, c¸c níc ®Òu ph¶i nç lùc héi nhËp vµo xu thÕ chung ®ã vµ t¨ng cêng
søc c¹nh tranh kinh tÕ .
H¬n lóc nµo hÕt qu¸ tr×nh toµn cÇu ho¸ vµ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ kh«ng
chØ lµ sù quan t©m cña mçi quèc gia, mçi tæ chøc mµ cßn ®èi víi mçi c¸ nh©n
chóng ta. Chóng ta ®· tr¶i qua 17 n¨m thùc hiÖn ®êng lèi më cöa, ®æi míi vµ héi
nhËp víi nÒn kinh tÕ khu vùc vµ toµn cÇu. Víi ph¬ng ch©m "®a d¹ng ho¸, ®a ph¬ng ho¸ quan hÖ" vµ "s½n sµng lµ b¹n, lµ ®èi t¸c tin cËy víi tÊt c¶ c¸c n íc trong
céng ®ång thÕ giíi, phÊn ®Êu v× hoµ b×nh, ®éc lËp vµ ph¸t triÓn. ViÖt Nam ®·
thiÕt lËp c¸c quan hÖ th¬ng m¹i, ®Çu t, dÞch vô vµ khoa häc kü thuËt víi tÊt c¶
c¸c níc, tÝch cùc tham gia vµo c¸c tæ chøc, diÔn ®µn kinh tÕ thÕ giíi vµ khu vùc.
V× vËy, vÊn ®Ò n©ng cao kh¶ n¨ng héi nhËp cña nÒn kinh tÕ níc ta hiÖn nay ®ang
lµ vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn nãng báng.
Cã rÊt nhiÒu bµi viÕt cña c¸c nhµ nghiªn cøu vµ c¸c chuyªn gia ®Çu ngµnh
trong níc vµ ngoµi níc ®Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò nµy. §©y lµ vÊn ®Ò réng lín vµ phøc
t¹p, cã c¶ nh÷ng nhËn thøc vµ quan ®iÓm kh¸c nhau, thËm chÝ ®èi lËp nhau.

1

Th«ng qua nh÷ng tµi liÖu tham kh¶o cïng víi nh÷ng kiÕn thøc ®· ®îc lÜnh
héi trong nhµ trêng, trong khu«n khæ b¸o c¸o cña m×nh, em xin phÐp ®îc tr×nh
bµy tãm t¾t vÒ ®Ò tµi: "N©ng cao kh¶ n¨ng héi nhËp cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam
trong xu thÕ toµn cÇu ho¸". Néi dung cña b¸o c¸o ®îc tr×nh bµy trong 3 ch¬ng
Ch¬ng I: Kh¸i qu¸t vÒ toµn cÇu ho¸ vµ héi nhËp quèc tÕ. Nh÷ng kinh
nghiÖm thùc tiÔn vÒ n©ng cao kh¶ n¨ng héi nhËp cña mét sè níc trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ.
Ch¬ng II: TiÕn tr×nh héi nhË...
lêi më ®Çu
Toµn cÇu ho¸ héi nhËp kinh quèc ®· ®ang trë thµnh mét trong
nh÷ng xu thÕ kh¸ch quan cña ph¸t triÓn kinh thÕ giíi. ph¸t triÓn m¹nh
khoa häc, c«ng nghÖ cïng víi ra ®êi cña c¸c thÓ chÕ toµn cÇu khu
vùc ®· gãp phÇn thóc ®Èy qu¸ tr×nh quèc tÕ ho¸ nÒn kinh tÕ thÕ giíi.
Qu¸ tr×nh toµn cÇu ho¸ kh«ng c trong lÜnh vùc th¬ng m¹i mµ cßn c
trong lÜnh vùc s¶n xuÊt, dÞch vô, tµi chÝnh, ®Çu t còng nh c¸c lÜnh vùc v¨n ho¸, x·
héi, m«i trêng víi c¸c h×nh thøc ®a d¹ng vµ møc ®é kh¸c nhau.
Toµn cÇu ho¸ kinh ®· ®ang ra nh÷ng héi t¹o ®iÒu kiÖn cho
c¸c d©n téc trªn thÕ giíi khai th¸c tèi ®a nh÷ng lîi thÕ so s¸nh cña m×nh ®Ó t¨ng
trëng kinh ph¸t triÓn héi. §ång thêi qu¸ tr×nh toµn cÇu ho¸ kinh còng
®Æt mçi quèc gia, d©n téc tríc søc Ðp c¹nh tranh nh÷ng th¸ch thøc gay g¾t,
nhÊt ®èi víi c¸c níc ®ang ph¸t triÓn. V× thÕ ®Ó kh«ng g¹t ra ngoµi cña
ph¸t triÓn, c¸c níc ®Òu ph¶i lùc héi nhËp vµo xu thÕ chung ®ã t¨ng cêng
søc c¹nh tranh kinh tÕ .
H¬n lóc nµo hÕt qu¸ tr×nh toµn cÇu ho¸ héi nhËp kinh quèc kh«ng
chØ quan t©m cña mçi quèc gia, mçi chøc cßn ®èi víi mçi nh©n
chóng ta. Chóng ta ®· tr¶i qua 17 n¨m thùc hiÖn ®êng lèicöa, ®æi míi vµ héi
nhËp víi nÒn kinh khu vùc toµn cÇu. Víi ph¬ng ch©m "®a d¹ng ho¸, ®a ph-
¬ng ho¸ quan hÖ" "s½n sµng b¹n, ®èi t¸c tin cËy víi tÊt c¸c níc trong
céng ®ång t giíi, phÊn ®Êu hoµ b×nh, ®éc lËp ph¸t triÓn. ViÖt Nam ®·
thiÕt lËp c¸c quan th¬ngi, ®Çu t, dÞch khoa häc thuËt víi tÊt
c¸c níc, tÝch cùc tham gia vµo c¸c chøc, diÔn ®µn kinh thÕ giíi khu vùc.
V× vËy, vÊn ®Ò n©ng cao kh¶ n¨ng héi nhËp cña nÒn kinh tÕ níc ta hiÖn nay ®ang
lµ vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn nãng báng.
rÊt nhiÒu bµi viÕt cña c¸c nhµ nghiªn cøuc¸c chuyªn gia ®Çu ngµnh
trong níc ngoµi níc ®Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò nµy. §©y vÊn ®Ò réng lín phøc
t¹p, cã c¶ nh÷ng nhËn thøc vµ quan ®iÓm kh¸c nhau, thËm chÝ ®èi lËp nhau.
1
TL KTCT & CNXH KH: Nâng cao khả năng hội nhập cho nền KT VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: Nâng cao khả năng hội nhập cho nền KT VN - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: Nâng cao khả năng hội nhập cho nền KT VN 9 10 791