Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: Nền KTHH nhiều thành phần

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1377 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi nãi ®Çu
Tõ n¨m 1986 ViÖt Nam thùc hiÖn viÖc chuyÓn nÒn kinh tÕ sang c¬ chÕ
thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc b»ng ph¸p luËt, chÝnh s¸ch kÕ ho¹ch
vµ c¸c c«ng cô kh¸c . Qu¸ tr×nh chuyÓn tiÕp ®ã ®· ®¹t ® îc nh÷ng kÕt qu¶
tuy lµ bíc ®Çu nhng ®¸ng khÝch lÖ.
Chóng ta ®· b¾t ®Çu kiÒm chÕ ®îc l¹m ph¸t trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ
ph¶i ®èi phã víi nhiÒu khã kh¨n vµ nguån viÖn trî tõ bªn ngoµi rÊt h¹n
chÕ. N¨m 1986 tØ lÖ l¹m ph¸t lµ 487% n¨m 1994 ®¹t møc hai con sè: 14%.
Tèc ®é trît gi¸ ®· tõ 15 -20% mét th¸ng vµo ®Çu n¨m 1989, gi¶m
xuèng cßn díi 4% mét th¸ng n¨m 1992.
Trong n«ng nghiÖp tõ chç hµng chôc n¨m liªn tôc ph¶i nhËp khÈu l ¬ng thùc th× nay chóng ta ®· ®ñ l¬ng thùc ®Ó phôc vô nhu cÇu trong níc vµ
l¹i cßn xuÊt khÈu mét lîng ®¸ng kÓ. N¨m 1992, lÇn ®Çu tiªn ViÖt Nam
xuÊt khÈu g¹o, ®øng thø 3 thÕ giíi sau Mü vµ Th¸i lan.
Quan hÖ kinh tÕ - th¬ng m¹i gi÷a ViÖt Nam víi c¸c níc còng t¨ng
nhanh, më réng bu«n b¸n víi nhiÒu b¹n hµng. XuÊt khÈu n¨m 1989 - 1991
t¨ng 28% n¨m, thu hót ngµy cµng nhiÒu c«ng ty n íc ngoµi ®Çu t vµo ViÖt
Nam víi trªn 400 dù ¸n, vèn ®¨ng ký kho¶ng 3 tû USD.
LÇn ®Çu tiªn sau nhiÒu thËp kû ®· xo¸ bá chÕ ®é tem phiÕu vµ ph©n
phèi theo ®Þnh lîng.
Cã thÓ nãi, chuyÓn sang nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn, ¸p
dông chÝnh s¸ch kinh tÕ më ®èi víi c¶ trong níc vµ ngoµi níc lµ bø¬c më
®Çu ®æi míi c¬ b¶n vÒ ®êng lèi xuyªn suèt mäi lÜnh vùc ho¹t ®éng hay nãi
mét c¸ch kh¸c c¬ cÊu kinh tÕ míi b¾t ®Çu cã hiÖu qu¶.
Tuy nhiªn, trong giai ®o¹n ®æi míi nµy bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu ®·
®¹t ®îc, nÒn kinh tÕ ViÖt Nam cßn gÆp kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n.
Tríc hÕt ®ã lµ nguy c¬ tôt hËu do:
Sù thiÕu triÖt ®Ó cña c«ng cuéc c¶i c¸ch cßn ®ang trong thêi kú tranh
tèi tranh s¸ng nªn chØ cÇn mét bíc s¬ hë cã thÓ dÉn nÒn kinh tÕ ®Õn chç
sôp ®æ.

1

ViÖt Nam ®ang lµ mét níc nghÌo kÐm ph¸t triÓn, c«ng nghiÖp cßn l¹c
hËu, c¬ së vËt chÊt kü thuËt nhÊt lµ c¬ së h¹ tÇng kinh tÕ - x· héi qu¸ yÕu
kÐm, kh«ng ®ång bé d©n sè ®«ng (h¬n 70 triÖu d©n) t¨ng nhanh, nhiÒu ng êi
kh«ng cã viÖc lµm, møc sèng cßn thÊp, nhiÒu vÊn ®Ò vÒ v¨n ho¸ - x· héi
cÇn gi¶i quyÕt.
Tèc ®é ph¸t triÓn cña c¸c quèc gia trong khu vùc rÊt cao, ViÖt Nam
n»m trong khu vùc §«ng Nam ¸ lµ mét khu vùc ®ang diÔn ra nh÷ng ho¹t
®éng kinh tÕ s«i n«Ø nhÊt.
Thø hai lµ cßn tån t¹i nh÷ng mÊt c©n ®èi do:
Sù ph¸t triÓn thiÕu toµn diÖn cña c¬ cÊu kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu
thµnh phÇn. Thùc tÕ cho thÊy trong sè c¸c doanh nghiÖp quèc doanh chØ cã
1/3 sè doanh nghiÖp ph¸t triÓn nhng sù ph¸t triÓn cña hä ®i liÒn víi sù
®Çu t cña nhµ níc vÒ...
Lêi nãi ®Çu
m 1986 ViÖt Nam thùc hiÖn viÖc chuyÓn nÒn kinh sang chÕ
thÞ trêng sù qun lý cña Nhµ níc b»ng ph¸p luËt, chÝnh s¸ch ho¹ch
c c«ng cô kh¸c . Qu¸ tr×nh chun tiÕp ®ã ®· ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶
tuy lµ bíc ®Çu nhng ®¸ng khÝch lÖ.
Chóng ta ®· b¾t ®Çu kiÒm chÕ ®îc m ph¸t trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ
pi ®èi phã víi nhiÒu k kh¨n ngn viÖn trî tõ bªn ngoµi rÊt n
chÕ. N¨m 1986 tØ lÖ l¹m ph¸t lµ 487% n¨m 1994 ®¹t møc hai con sè: 14%.
c ®é trît g ®· 15 -20% mét tng vµo ®Çu n¨m 1989, gi¶m
xuèng n díi 4% mét th¸ng n¨m 1992.
Trong n«ng nghiÖp chç hµng chôc n¨m liªn tôc pi np khÈu l -
¬ng thùc th× nay chóng ta ®· ®ñ l¬ng tc ®Ó phôc vô nhu cÇu trong níc
i cßn xt khÈu mét lîng ®¸ng . m 1992, lÇn ®Çu tiªn ViÖt Nam
xuÊt ku o, ®øng t 3 tgi sau Mü Th¸i lan.
Quan hÖ kinh - th¬ng m¹i gi÷a Vt Nam víi c níc ng t¨ng
nhanh, ng bu«n b¸n víi nhiÒu b¹n ng. Xt khÈu n¨m 1989 - 1991
ng 28% n¨m, thu hót ngµy cµng nhu c«ng ty níc ngoµi ®Çu t vµo ViÖt
Nami tn 400 ¸n, n ®¨ng ký khng 3 tû USD.
n ®Çu tn sau nhiÒu tp ®· x bá chÕ ®é tem phu pn
phèi theo ®Þnh lîng.
thÓ nãi, chuyÓn sang nÒn kinh hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn, ¸p
ng chÝnh ch kinh ®èi víi c trong níc vµ ngoµi níc lµ bø¬c më
®Çu ®æi míi c¬ n vÒ ®êng lèi xuyªn st mäi nh vùc ho¹t ®éng hay i
t c¸ch kh¸c c¬ cÊu kinh míi b¾t ®Çu hu q.
Tuy nhiªn, trong giai ®o¹n ®æi míi y n nh nh÷ng thµnh tùu ®·
®¹t ®îc, nÒn kinh ViÖt Namn gÆp kng Ýt nh÷ng khã kh¨n.
Tríc t ®ã lµ nguy c¬ tôt u do:
thu triÖt ®Ó a c«ng cuéc i chn ®ang trong thêi kú tranh
i tranh ng n chØ cÇn mét bíc hë thÓ n n kinh ®Õn chç
sôp ®æ.
1
TL KTCT & CNXH KH: Nền KTHH nhiều thành phần - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: Nền KTHH nhiều thành phần - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: Nền KTHH nhiều thành phần 9 10 994