Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: Nghệ thuật tiêu thụ XBP

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 975 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NguyÔn D¬ng Ngäc Linh

Líp PHS 19A

Lêi më ®Çu
Kinh doanh xuÊt b¶n phÈm lµ mét qu¸ tr×nh ®Çu t c«ng søc vµ tiÒn cña
®Ó tæ chøc c¸c ho¹t ®éng mua b¸n hµng ho¸ xuÊt b¶n phÈm nh»m môc ®Ých
cã lîi nhuËn liªn tôc vµ kh«ng ngõng ph¸t triÓn.
NÒn kinh tÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng XHCN díi sù l·nh ®¹o cña §¶ng
céng s¶n ViÖt Nam ®· t¹o ra m«i trêng thuËn lîi cho ho¹t ®éng kinh doanh
nãi chung vµ kinh doanh xuÊt b¶n phÈm nãi riªng.
HiÖn nay trong kinh doanh xuÊt b¶n phÈm cã nhiÒu thµnh phÇn, lùc lîng tham gia t¹o nªn mét thÞ trêng xuÊt b¶n phÈm ®a d¹ng vµ phong phó.
§iÒu nµy gãp phÇn ®¸ng kÓ vµo viÖc tuyªn truyÒn chñ tr¬ng, ®êng lèi, chÝnh
s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc trong nh©n d©n vµ ra thÕ giíi.
NÒn kinh tÕ thÞ trêng ®¶m b¶o sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cho doanh
nghiÖp tæ chøc kinh doanh. §èi víi nh÷ng doanh nghiÖp tæ chøc kinh doanh
lµm ¨n kÐm hiÖu qu¶ sÏ bÞ ®µo th¶i. Do ®ã ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn c¸c doanh
nghiÖp kinh doanh nãi chung, kinh doanh xuÊt b¶n phÈm nãi riªng ph¶i cã
mét qu¸ tr×nh phÊn ®Êu nç lùc ®Ó t×m ra híng ®i thÝch hîp cho m×nh. Qu¸
tr×nh ®ã lµ viÖc nghiªn cøu, t×m hiÓu ph¬ng ph¸p ®Ó tiªu thô XBP, v× vËy
nghÖ thuËt b¸n XBP ra ®êi nh mét c«ng cô h÷u hiÖu hç trî ho¹t ®éng tiªu
thô XBP ph¸t triÓn.
B¸n XBP lµ kh©u nghiÖp vô cuèi cïng nhng l¹i t¸c ®éng m¹nh mÏ vµ
trùc tiÕp ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Do ®ã viÖc sö dông
nghÖ thuËt b¸n XBP nh thÕ nµo ®Ó b¸n ®îc nhanh nhÊt, nhiÒu nhÊt, b¸n ®óng
®èi tîng nhÊt lµ vÊn ®Ò bøc xóc cña c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay.
Víi ý nghÜa ®ã, em chän chuyªn ®Ò nghiªn cøu cña m×nh lµ: “ T×nh h×nh sö
dông nghÖ thuËt tiªu thô XBP ë c«ng ty Ph¸t Hµnh s¸ch Hµ Néi hiÖn
nay” .
Ngoµi lêi më ®Çu vµ kÕt luËn, chuyªn ®Ò gåm cã 3 ch¬ng:
Ch¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ nghÖ thuËt tiªu thô XBP vµ ý
nghÜa cña nã ®èi víi c«ng ty PHS Hµ Néi hiÖn nay.
1

NguyÔn D¬ng Ngäc Linh

Líp PHS 19A

Ch¬ng II: T×nh h×nh sö dông nghÖ thuËt tiªu thô XBP ë c«ng ty
PHS Hµ Néi hiÖn nay.
Ch¬ng III: NhËn xÐt chung vµ nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®îc trong
viÖc sö dông nghÖ thuËt tiªu thô XBP hiÖn nay.

Ch¬ng I
Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ nghÖ thuËt tiªu thô XBP vµ ý
nghÜa cña nã ®èi víi c«ng ty PHS hµ néi hiÖn nay.
C«ng ty Ph¸t hµnh s¸ch Hµ Néi ®îc chÝnh thøc thµnh lËp vµo n¨m
1954 theo quy ®Þnh sè 531/VHQN Bé V¨n ho¸ Th«ng tin víi tªn gäi “Chi së
2

NguyÔn D¬ng Ngäc Linh

Líp PHS 19A

Ph¸t hµnh s¸ch ViÖt Nam”. Sau mét thêi gian ho¹t ®éng ®Õn ngµy 14/6/1960
®îc ®æi tªn thµnh C«ng ty Ph¸t hµnh s¸ch (PHS) Hµ Néi. Tr¶i qua mét qu¸
tr×nh ho¹t ®éng ®Çy khã kh¨n, thö th¸...
NguyÔn D¬ng Ngäc Linh Líp PHS 19A
Lêi më ®Çu
Kinh doanh xuÊt b¶n phÈm lµ mét qu¸ tr×nh ®Çu t c«ng søc vµ tiÒn cña
®Ó chøc c¸c ho¹t ®éng mua b¸n hµng ho¸ xuÊt b¶n phÈm nh»m môc ®Ých
cã lîi nhuËn liªn tôc vµ kh«ng ngõng ph¸t triÓn.
NÒn kinh tÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng XHCN díil·nh ®¹o cña §¶ng
céng s¶n ViÖt Nam ®· t¹o ra m«i trêng thuËn lîi cho ho¹t ®éng kinh doanh
nãi chung vµ kinh doanh xuÊt b¶n phÈm nãi riªng.
HiÖn nay trong kinh doanh xuÊt b¶n phÈm nhiÒu thµnh phÇn, lùc l-
îng tham gia t¹o nªn mét thÞ trêng xuÊt b¶n phÈm ®a d¹ng vµ phong phó.
§iÒu nµy gãp phÇn ®¸ng vµo viÖc tuyªn truyÒn chñ tr¬ng, ®êng lèi, chÝnh
s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc trong nh©n d©n vµ ra thÕ giíi.
NÒn kinh thÞ trêng ®¶m b¶o tån t¹i ph¸t triÓn cho doanh
nghiÖp chøc kinh doanh. §èi víi nh÷ng doanh nghiÖp chøc kinh doanh
lµm ¨n kÐm hiÖu qu¶ ®µo th¶i. Do ®ã ®Ó tån t¹i ph¸t triÓn c¸c doanh
nghiÖp kinh doanh nãi chung, kinh doanh xuÊt b¶n phÈm nãi riªng ph¶i
mét qu¸ tr×nh phÊn ®Êu lùc ®Ó t×m ra híng ®i thÝch hîp cho m×nh. Qu¸
tr×nh ®ã lµ viÖc nghiªn cøu, t×m hiÓu ph¬ng ph¸p ®Ó tiªu thô XBP, vËy
nghÖ thuËt b¸n XBP ra ®êi nh mét c«ng h÷u hiÖu trî ho¹t ®éng tiªu
thô XBP ph¸t triÓn.
B¸n XBP lµ kh©u nghiÖp cuèi cïng nhng l¹i t¸c ®éng nh mÏ
trùc tiÕp ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Do ®ã viÖc dông
nghÖ thuËt b¸n XBP nh thÕ nµo ®Ó b¸n ®îc nhanh nhÊt, nhiÒu nhÊt, b¸n ®óng
®èi tîng nhÊt lµ vÊn ®Ò bøc xóc cña c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay.
Víi ý nghÜa ®ã, em chän chuyªn ®Ò nghiªn cøu cñanh lµ: T×nh h×nh
dông nghÖ thuËt tiªu thô XBP ë c«ng ty Ph¸t Hµnh s¸ch Néi hiÖn
nay .
Ngoµi lêi më ®Çu vµ kÕt luËn, chuyªn ®Ò gåm cã 3 ch¬ng:
Ch¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò chung nghÖ thuËt tiªu t XBP ý
nghÜa cña nã ®èi víi c«ng ty PHS Hµ Néi hiÖn nay.
1
TL KTCT & CNXH KH: Nghệ thuật tiêu thụ XBP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: Nghệ thuật tiêu thụ XBP - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: Nghệ thuật tiêu thụ XBP 9 10 755