Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: Nguyên nhân suy thoái KT Nhật những năm 90

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 791 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phan ThÞ H¬ng

QT45

®Ò c¬ng

nguyªn nh©n suy tho¸i kinh tÕ NhËt B¶n
trong nh÷ng n¨m 1990

I.Lêi nãi ®Çu
II. Nh÷ng nguyªn nh©n
1.Nh÷ng m©u thuÉn cña mét x· héi ®Çu c¬ vµ sù ®æ vì cña nÒn kinh tÕ bong bãng
2.Sù yÕu kÐm, l¹c hËu cña hÖ thèng ng©n hµng, tµi chÝnh NhËt B¶n
3.Sù giµ ho¸ d©n sè vµ g¸nh nÆng cña c¸c chÝnh s¸ch b¶o ®¶m phóc lîi x· héi
4.Bé m¸y nhµ níc yÕu kÐm,chÝnh trÞ kh«ng æn ®Þnh
5.Nh÷ng h¹n chÕ, bÊt cËp cña m« h×nh kinh tÕ NhËt b¶n tríc nh÷ng yªu cÇu th¸ch thøc míi
cña thêi ®¹i
6.N¨ng lùc c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ NhËt b¶n ngµy nay ®· bÞ suy yÕu so víi mét sè níc
ph¸t triÓn kh¸c tríc yªu cÇu cña qu¸ tr×nh toµn cÇu ho¸-khu vùc ho¸ kinh tÕ.
7.Cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ §«ng ¸.
III.KÕt luËn.

1

Phan ThÞ H¬ng

QT45

I.Lêi nãi ®Çu.
Kh«ng chØ lµ níc cã nÒn v¨n ho¸ tiÕn bé mµ NhËt B¶n cßn lµ mét níc cã nÒn kinh tÕ
ph¸t triÓn hµng ®Çu thÕ giíi chØ sau Mü. Cã ®îc nh÷ng thµnh qu¶ nh vËy còng bëi NhËt B¶n lµ
quèc ®¶o,bao bäc bëi v« vµn hßn ®¶o lín, nhá do vËy ®· t¹o cho con ngêi NhËt B¶n mét ý chÝ
rÊt ham häc hái vµ muèn v¬n lªn. Tuy lµ mét níc nghÌo tµi nguyªn nhng NhËt B¶n kh«ng
ph¶i dùa vµo tµi nguyªn dåi dµo nh c¸c níc kh¸c ®Ó lµm giµu mµ NhËt B¶n lµm giµu b»ng
chÝnh bé ãc s¸ng t¹o vµ ®«i bµn tay cÇn cï cña m×nh. Trong hai cuéc chiÕn trµnh thÕ giíi
NhËt B¶n lµ níc ®i x©m chiÕm thuéc ®Þa, muèn thèng trÞ vµ v¬ vÐt cña c¶i. Nhng sau chiÕn
tranh thÕ giíi thø hai th× NhËt B¶n bÞ thiÖt h¹i nÆng nÒ, nhÊt lµ vÒ kinh tÕ, nhng sau ®ã NhËt
B¶n ®· nhanh chãng phôc håi nÒn kinh tÕ cña m×nh vµ ngµy cµng ph¸t triÓn vêi tèc ®é t¨ng trëng thÇn kú. Nhng ®Õn thËp niªn 90 nÒn kinh tÕ cña NhËt B¶n bÞ suy tho¸i trÇm träng, thËm
chÝ khñng ho¶ng nÆng nÒ, cô thÓ:

N¨m

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

2000

GDP

4.6 4.7 4.9 5.5 2.9 0.4 0.3 0.6 1.4 2.9 -0.7 -1.9 0.5 1.2
(%)
Nguån: 1987-1997 Nikkei Shimbun vµ Japan Research Quaterly, Spring 1997 vµ Winter
1996/1997_1998-2000: Monthly Economic Report, October 2000 ( sè liÖu 2000 lµ dù b¸o)
EPA, Japan.
Qua b¶ng trªn cho ta thÊy r»ng tõ n¨m 1990 tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ cña NhËt B¶n
b¾t ®Çu suy tho¸i, n¨m 1990 lµ 5,5% th× n¨m 1991 chØ cßn 2,9%… VËy nguyªn nh©n cña nã
lµ g×? Sau ®©y chóng ta sÏ xem xÐt, ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ mét sè nguyªn nh©n dÉn ®Õn t×nh
tr¹ng suy tho¸i cña nÒn kinh tÕ NhËt B¶n trong nh÷ng n¨m cña thËp niªn 90.

II. Nguyªn nh©n
Cã thÓ lý gi¶i t×nh h×nh trªn ®©y bëi c¸c c¸ch tiÕp cËn kh¸c nhau dÉn ®Õn x¸c ®Þnh kh«ng
gièng nhau vÒ c¸c lo¹i nguyªn nh©n. Song trong mét ®Ò tµi nhá nµy e...
Phan ThÞ H¬ng QT45
®Ò c¬ng
nguyªn nh©n suy tho¸i kinh tÕ NhËt B¶n
trong nh÷ng n¨m 1990
I.Lêi nãi ®Çu
II. Nh÷ng nguyªn nh©n
1.Nh÷ng m©u thuÉn cña mét x· héi ®Çu c¬ vµ sù ®æ vì cña nÒn kinh tÕ bong bãng
2.Sù yÕu kÐm, l¹c hËu cña hÖ thèng ng©n hµng, tµi chÝnh NhËt B¶n
3.Sù giµ ho¸ d©n sè vµ g¸nh nÆng cña c¸c chÝnh s¸ch b¶o ®¶m phóc lîi x· héi
4.Bé m¸y nhµ níc yÕu kÐm,chÝnh trÞ kh«ng æn ®Þnh
5.Nh÷ng h¹n chÕ, bÊt cËp cña h×nh kinh NhËt b¶n tríc nh÷ng yªu cÇu th¸ch thøc míi
cña thêi ®¹i
6.N¨ng lùc c¹nh tranh a nÒn kinh NhËt b¶n ngµy nay ®· suy yÕu so víi mét níc
ph¸t triÓn kh¸c tríc yªu cÇu cña qu¸ tr×nh toµn cÇu ho¸-khu vùc ho¸ kinh tÕ.
7.Cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ §«ng ¸.
III.KÕt luËn.
1
TL KTCT & CNXH KH: Nguyên nhân suy thoái KT Nhật những năm 90 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: Nguyên nhân suy thoái KT Nhật những năm 90 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: Nguyên nhân suy thoái KT Nhật những năm 90 9 10 393