Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: Những vấn đề cơ bản trong quá trình cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 919 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Më ®Çu
Chñ tr¬ng cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ níc ®· ®îc ®Ò cËp ®Õn lÇn
®Çu tiªn trong nghÞ quyÕt héi nghÞ lÇn thø II- Ban chÊp hµnh Trung ¬ng kho¸
VII (th¸ng 11/1991); trong ®ã cã ®o¹n viÕt: “ChuyÓn mét sè doanh nghiÖp
quèc doanh cã ®iÒu kiÖn thµnh c«ng ty cæ phÇn vµ thµnh lËp mét sè c«ng ty
quèc doanh cæ phÇn míi. Ph¶i lµm thÝ ®iÓm chØ ®¹o chÆt chÏ, rót kinh nghiÖm
chu ®¸o tríc khi më réng trong ph¹m vi thÝch hîp”
TiÕp theo ®ã, th¸ng 1/1994 NghÞ quyÕt héi nghÞ ®¹i biÓu toµn quèc gi÷a
nhiÖm kú kho¸ VII ®· kh¼ng ®Þnh môc ®Ých cña cæ phÇn ho¸ lµ “Thu hót thªm
vèn, t¹o nªn ®éng lùc, ng¨n chÆn tiªu cùc, thóc ®Èy doanh nghiÖp Nhµ níc
lµm ¨n cã hiÖu qu¶, cÇn thùc hiÖn c¸c h×nh thøc cæ phÇn ho¸ cã møc ®é thÝch
hîp víi tÝnh chÊt vµ møc ®é s¶n xuÊt kinh doanh, trong ®ã Nhµ níc chiÕm tû
lÖ cæ phÇn chi phèi”
Nh vËy, cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ níc lµ mét trong nh÷ng gi¶i
ph¸p h÷u hiÖu cña Nhµ níc, nh»m huy ®éng vèn, t¹o viÖc lµm , n©ng cao thu
nhËp, n©ng cao sc c¹nh tranh, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ngêi lao ®éng ®îc lµm chñ,
thay ®æi ph¬ng thøc qu¶n lý, t¹o ®éng lùc kinh doanh cã hiÖu qu¶.
Trong ph¹m vi bµi viÕt nµy, em xin tr×nh bµy ng¾n gän mét sè néi dung
c¬ b¶n cña cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ níc, nh÷ng víng m¾c cßn tån t¹i
trong qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸, trªn c¬ së ®ã lÊy mét vÝ dô cô thÓ vÒ mét doanh
nghiÖp Nhµ níc ®· thùc hiÖn thµnh c«ng viÖc cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp.

1

I-Nh÷ng néi dung c¬ b¶n vÒ cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ
níc.

Tríc khi ®i vµo ph©n tÝch néi dung qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp
Nhµ níc, ta cÇn ph¶i hiÓu thÕ nµo lµ mét c«ng ty cæ phÇn
1-Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm cña c«ng ty cæ phÇn
Lµ lo¹i h×nh doanh nghiÖp ®îc thµnh lËp do nhiÒu ngêi bá vèn ra. TiÒn
vèn ®îc chia thµnh c¸c cæ phÇn b»ng nhau, ngêi hïn vèn víi t c¸ch lµ c¸c cæ
®«ng sÏ mua mét sè cæ phÇn ®ã.
Cæ ®«ng chÞu tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n trong ph¹m vi sè tiÒn cæ phÇn m×nh
®· xuÊt vèn vµ cæ ®«ng ®îc quyÒn tù do sang nhîng l¹i cæ phÇn th«ng qua
viÖc mua b¸n c¸c cæ phiÕu.
Theo luËt c«ng ty ë níc ta, c«ng ty cæ phÇn lµ c«ng ty trong ®ã
-Sè thµnh viªn gäi lµ cæ ®«ng mµ c«ng ty ph¶i cã trong suèt thêi gian
ho¹t ®éng Ýt nhÊt lµ b¶y.
-Vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty ®îc chia thµnh nhiÒu phÇn b»ng nhau gäi lµ cæ
phÇn. Gi¸ trÞ mçi cæ phÇn gäi lµ mÖnh gi¸ cæ phiÕu. Mçi cæ ®«ng cã thÓ mua
mét hoÆc nhiÒu cæ phiÕu.
-Cæ phiÕu ®îc ph¸t hµnh cã thÓ ghi tªn hoÆc kh«ng ghi tªn. Cæ phiÕu
cña s¸ng lËp viªn, cña thµnh viªn héi ®ång qu¶n trÞ ph¶i lµ nh÷ng cæ phiÕu cã
ghi tªn.
-Cæ phiÕu kh«ng ghi tªn ®îc tù do chuyÓn nhîng. Cæ phi...
Më ®Çu
Chñ tr¬ng phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ níc ®· ®îc ®Ò cËp ®Õn lÇn
®Çu tiªn trong nghÞ quyÕt héi nghÞ lÇn thø II- Ban chÊp hµnh Trung ¬ng kh
VII (th¸ng 11/1991); trong ®ã ®o¹n viÕt: “ChuyÓn mét doanh nghiÖp
quèc doanh cã ®iÒu kiÖn thµnh c«ng ty cæ phÇn vµ thµnh lËp t sè c«ng ty
quèc doanh cæ phÇn míi. Ph¶i lµm thÝ ®iÓm c ®¹o chÆt chÏ, rót kinh nghiÖm
chu ®¸o tríc khi më réng trong ph¹m vi thÝch hîp”
TiÕp theo ®ã, th¸ng 1/1994 NghÞ quyÕt héi nghÞ ®¹i biÓu toµn quèc gi÷a
nhiÖm kú kho¸ VII ®· kh¼ng ®Þnh môc ®Ých cña cæ phÇn ho¸ lµ “Thu t thªm
vèn, t¹o nªn ®éng lùc, ng¨n chÆn tiªu cùc, thóc ®Èy doanh nghiÖp Nhµ níc
lµm ¨n hiÖu qu¶, cÇn thùc hiÖn c¸c nh thøc cæ phÇn ho¸ cã møc ®é thÝch
hîp víi tÝnh chÊt møc ®é s¶n xuÊt kinh doanh, trong ®ã Nhµ níc chiÕm
lÖ cæ phÇn chi phèi”
Nh vËy, phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ níc mét trong nh÷ng gi¶i
ph¸p h÷u hiÖu cña Nhµ níc, nh»m huy ®éng vèn, t¹o viÖc lµm , n©ng cao thu
nhËp, n©ng cao sc c¹nh tranh, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ngêi lao ®éng ®îc lµm chñ,
thay ®æi ph¬ng thøc qu¶n lý, t¹o ®éng lùc kinh doanh cã hiÖu qu¶.
Trong ph¹m vi bµi viÕt nµy, em xin tr×nh bµy ng¾n gän mét i dung
b¶n cña cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ níc, nh÷ng víng m¾c cßn tån t¹i
trong qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸, trªn®ã lÊy mét thÓ vÒ mét doanh
nghiÖp Nhµ níc ®· thùc hiÖn thµnh c«ng viÖc cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp.
1
TL KTCT & CNXH KH: Những vấn đề cơ bản trong quá trình cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: Những vấn đề cơ bản trong quá trình cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: Những vấn đề cơ bản trong quá trình cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước 9 10 671