Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: Những vấn đề lý luận về lạm phát

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 911 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I - Lêi nãi ®Çu

T¨ng trëng kinh tÕ vµ l¹m ph¸t lµ hai vÊn ®Ò c¬ b¶n vµ lín trong kinh tÕ vÜ
m«. Sù t¸c ®éng qua l¹i cña t¨ng trëng kinh tÕ vµ l¹m ph¸t hÕt søc phøc t¹p vµ
kh«ng ph¶i lóc nµo còng tu©n theo nh÷ng qui t¾c kinh tÕ . L¹m ph¸t lµ mét vÊn ®Ò
kh«ng ph¶i xa l¹ vµ lµ mét ®Æc diÓm cña nÒn kinh tÕ hµng ho¸ vµ ë mçi thêi k×
kinh tÕ víi c¸c møc t¨ng trëng kinh tÐ kh¸c nhau sÏ cã nh÷ng møc l¹m ph¸t phï
hîp. Do vËy vÊn ®Ò l¹m ph¸t vµ ¶nh hëng cña l¹m ph¸t tíi t¨ng trëng kinh tÕ lµ
mét ®Ò tµi rÊt hÊp dÉn, ®Æc biÖt trong bèi c¶nh ViÖt Nam ®ang trong qu¸ tr×nh héi
nhËp vµ ph¸t triÓn kinh tÕ hiÖn nay vÊn ®Ò nµy cµng trë nªn cÇn thiÕt. ViÖc x¸c
®Þnh mèi quan hÖ t¨ng trëng kinh tÕ vµ l¹m ph¸t ®· vµ ®ang thu hót sù chó ý cña
nhiÒu nhµ kinh tÕ. Môc ®Ých chÝnh lµ ph©n tÝch ®Ó kh¼ng ®Þnh vµ tiÕn tíi x¸c lËp
mèi quan hÖ ®Þnh híng gi÷a t¨ng trëng kinh tÕ víi l¹m ph¸t vµ cã thÓ sö dông l¹m
ph¸t lµ mét trong c¸c c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ vÜ m«. §Ó thóc ®Èy t¨ng trëng kinh
tÕ th× ®¬ng nhiªn c¸c gi¶i ph¸p ®iÒu hµnh vÜ m« ®a ra lµ nh»m n©ng cao l¹m ph¸t
cña nÒn kinh tÕ nÕu nh chóng cã quan hÖ thuËn víi nhau vµ do vËy c¸c gi¶i ph¸p
nh cung øng tiÒn, ph¸ gi¸ ®ång néi tÖ… sÏ ®îc xem xÐt ë møc ®é hîp lý. Cßn
kh«ng, c¸c nhµ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch ph¶i c©n nh¾c c¸c gi¶i ph¸p vÜ m« ®Ó thóc
®Èy t¨ng trëng kinh tÕ vµ yÕu tè l¹m ph¸t trë thµnh thø yÕu. MÆc dï vÉn ph¶i duy
tr× møc ®é kiÓm so¸t. ë níc ta trong bèi c¶nh ®æi míi kinh tÕ díi sù l·nh ®¹o cña
§¶ng, vÊn ®Ò l¹m ph¸t kh«ng nh÷ng lµ mét tiªu thøc kinh tÕ mµ cßn kiÕn mang ý
nghÜa chÝnh trÞ n÷a. Em

1

II - Néi dung
Ch¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vÒ l¹m ph¸t
I. Kh¸i niÖm
§· cã rÊt nhiÒu quan ®iÓm kh¸c nhau vÒ l¹m ph¸t vµ mçi quan ®iÓm ®Òu cã
sù ch¾c ch¾n vÒ luËn ®iÓm vµ nh÷ng lý luËn cña m×nh.
Theo L.V.chandeler, D.C cliner víi trêng ph¸i l¹m ph¸t gi¸ c¶ th× kh¼ng
®Þnh :l¹m ph¸t lµ sù t¨ng gi¸ hµng bÊt kÓ dµi h¹n hay ng¾n h¹n , chu kú hay ®ét
xuÊt.
G.G. Mtrukhin l¹i cho r»ng : Trong ®êi sèng, tæng møc gi¸ c¶ t¨ng tríc hÕt
th«ng qua viÖc t¨ng gi¸ kh«ng ®ång ®Òu ë tõng nhãm hµng ho¸ vµ rót cuéc dÉn tíi
viÖc t¨ng gi¸ c¶ nãi chung. Víi ý nghÜa nh vËy cã thÓ xem sù mÊt gi¸ cña ®ång
tiÒn lµ l¹m ph¸t. ¤ng còng chØ râ: l¹m ph¸t, ®ã lµ h×nh thøc trµn trÒ t b¶n mét c¸ch
tiÒm tµng ( tù ph¸t hoÆc cã dông ý) lµ sù ph©n phèi l¹i s¶n phÈm x· héi vµ thu
nhËp quèc d©n th«ng qua gi¸ c¶ gi÷a c¸c khu vùc cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt x· héi,
c¸c ngµnh kinh tÕ vµ c¸c giai cÊp, c¸c nhãm d©n c x· héi.
ë møc bao qu¸t h¬n P.A.Samuelson vµ W.D.Nordhaus trong...
I - Lêi nãi ®Çu
T¨ng trëng kinh l¹m ph¸t hai vÊn ®Ò b¶n lín trong kinh
m«. t¸c ®éng qua l¹i cña t¨ng trëng kinh l¹m ph¸t hÕt søc phøc t¹p
kh«ng ph¶i lóc nµo còng tu©n theo nh÷ng qui t¾c kinh tÕ . L¹m ph¸t lµ mét vÊn ®Ò
kh«ng ph¶i xa mét ®Æc diÓm cña nÒn kinh hµng ho¸ ë mçi thêi
kinh víi c¸c møc t¨ng trëng kinh kh¸c nhau sÏ nh÷ng møc l¹m ph¸t phï
hîp. Do vËy vÊn ®Ò l¹m ph¸t ¶nh hëng cña l¹m ph¸t tíi t¨ng trëng kinh tÕ
mét ®Ò tµi rÊt hÊp dÉn, ®Æc biÖt trong bèi c¶nh ViÖt Nam ®ang trong qu¸ tr×nh héi
nhËp ph¸t triÓn kinh hiÖn nay vÊn ®Ò nµy cµng trë nªn cÇn thiÕt. ViÖc x¸c
®Þnh mèi quan t¨ng trëng kinh l¹m ph¸t ®· ®ang thu hót chó ý cña
nhiÒu nhµ kinh tÕ. Môc ®Ých chÝnh ph©n tÝch ®Ó kh¼ng ®Þnh tiÕn tíi x¸c lËp
mèi quan hÖ ®Þnh híng gi÷a t¨ng trëng kinh tÕ víi l¹m ph¸t vµ cã thÓ sö dông l¹m
ph¸t mét trong c¸c c«ng qu¶n kinh m«. §Ó thóc ®Èy t¨ng trëng kinh
th× ®¬ng nhiªn c¸c gi¶i ph¸p ®iÒu hµnh ®a ra nh»m n©ng cao l¹m ph¸t
cña nÒn kinh nÕu nh chóng quan thuËn víi nhau do vËy c¸c gi¶i ph¸p
nh cung øng tiÒn, ph¸ gi¸ ®ång néi ® îc xem xÐt ë møc ®é hîp lý. Cßn
kh«ng, c¸c nhµ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch ph¶i c©n nh¾c c¸c gi¶i ph¸p ®Ó thóc
®Èy t¨ng trëng kinh tÕ yÕu l¹m ph¸t trë thµnh thø yÕu. MÆc vÉn ph¶i duy
tr× møc ®é kiÓm so¸t. ë níc ta trong bèi c¶nh ®æi míi kinh díi l·nh ®¹o cña
§¶ng, vÊn ®Ò l¹m ph¸t kh«ng nh÷ng mét tiªu thøc kinh mµ cßn kiÕn mang ý
nghÜa chÝnh trÞ n÷a. Em
1
TL KTCT & CNXH KH: Những vấn đề lý luận về lạm phát - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: Những vấn đề lý luận về lạm phát - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: Những vấn đề lý luận về lạm phát 9 10 339