Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: Phạm trù GTTD (giá trị thặng dư)

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 990 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PhÇn I : Më ®Çu

Theo danh gi¸ cña VI LªNin th× lý luËn gi¸ trÞ thÆng d lµ hßn ®¸ t¶ng
cña häc thuyÕt kinh tÕ cña C.Mac. C¸c nhµ t b¶n ®Ó ®¹t ®îc môc ®Ých tèi ®a
cña m×nh hä ®· mua søc lao ®éng cña ngêi c«ng nh©n kÕt hîp víi t liÖu s¶n
xuÊt ®Ó s¶n xuÊt ra s¶n phÈm vµ thu vÒ gi¸ trÞ thÆng d.
C¸c nhµ kinh tÕ häc thêng cho r»ng mäi c«ng cô lao ®éng, mäi t liÖu
s¶n xuÊt ®Òu lµ t b¶n. Thùc ra b¶n th©n t liÖu s¶n xuÊt kh«ng ph¶i lµ t b¶n, nã
chØ lµ yÕu tè c¬ b¶n cña s¶n xuÊt trong bÊt cø x· héi nµo. T liÖu s¶n xuÊt chØ
trë thµnh t b¶n khi nã trë thµnh tµi s¶n cña c¸c nhµ t b¶n vµ ®îc dïng ®Ó bãt
lét lao ®éng lµm thuª. Ta cã thÓ ®Þnh nghÜa chÝnh x¸c t b¶n lµ gi¸ trÞ mang l¹i
gi¸ trÞ thÆng d b»ng c¸ch bãc lét c«ng nh©n lµm thuª. Gi¸ trÞ thÆng d , phÇn
gi¸ trÞ do lao ®éng cña c«ng nh©n lµm thuª s¸ng t¹o ra ngoµi søc lao ®éng vµ
t b¶n chiÕm kh«ng.
ChÝnh v× vËy mµ s¶n xuÊt gi¸ trÞ thÆng d tèi ®a cho nhµ t b¶n lµ néi dung
chÝnh cña quy luËt thÆng d. Nã quyÕt ®Þnh ®Õn sù ph¸t triÓn cña chñ nghÜa t
b¶n vµ sù thay thÕ nã b»ng mét x· héi kh¸c cao h¬n lµ quy luËt vËn ®éng cña
ph¬ng thøc s¶n xuÊt t b¶n chñ nghÜa.
ViÖc nghiªn cøu ph¹m trï gi¸ trÞ thÆng d cã vai trß rÊt quan träng , nã
cã ý nghÜa rÊt quan träng trong ph¬ng thøc s¶n xuÊt t b¶n chñ nghÜa. V× vËy
mµ t«i ®· chän ®Ò tµi “B¶n chÊt vµ c¸c h×nh thøc biÓu hiÖn cña gi¸ trÞ thÆng
d” cho bµi tiÓu luËn cña m×nh

1

PhÇn II: LÝ luËn vÒ gi¸ trÞ thÆng d

I.

Ph¹m trï gi¸ trÞ thÆng d

1

Sù chuyÓn ho¸ tiÒn tÖ thµnh t b¶n
TiÒn tÖ ra ®êi lµ kÕt qu¶ l©u dµi vµ tÊt yÕu cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ trao

®æi hµng ho¸. ®ång thêi tתn tÖ còng lµ khëi ®iÓm cña t b¶n. Nhng b¶n th©n
tiÒn tÖ kh«ng ph¶i lµ t b¶n. TiÒn chØ biÕn thµnh t b¶n trong nh÷ng ®iÒu kiÖn
nhÊt ®Þnh , khi chóng ®îc sö dông ®Ó bãc lét søc lao ®éng cña ngêi kh¸c.
TiÒn ®îc coi lµ tiÒn th«ng thêg th× vËn ®«ng theo c«ng thøc sau H-T-H
(hµng - tiÒn – hµng) nghÜa lµ sù chuyÓn ho¸ cña hµng ho¸ thµnh tiÒn , råi
tiÒn l¹i chuyÓn ho¸ thµnh hµng ho¸. Cßn tiÒn víi t c¸ch lµ t b¶n th× vËn ®éng
theo c«ng thøc T-H-T (tiÒn – hµng – tiÒn ) tøc lµ sù chuyÓn ho¸ cña tiÒn
thµnh hµng ho¸ råi hµng ho¸ l¹i chuyÓn ho¸ ngîc l¹i thµnh tiÒn. BÊt cø biÕn
®éng nµo vËn ®éng theo c«ng thøc T-H-T ®Òu chuyÓn ho¸ thµnh t b¶n.
Môc ®Ých cña lu th«ng hµng ho¸ gi¶n ®¬n lµ gi¸ trÞ sö dông ®Ó tho¶ m·n
nhu cÇu nªn hµng ho¸ trao ®æi ph¶i cã gi¸ trÞ sö dông kh¸c nhau. Sù vËn
®éng sÏ kÕt thóc ë giai ®o¹n hai khi nh÷ng ngêi trao ®æi cã ®îc gi¸ trÞ sö
dông mµ ngêi ®ã cÇn ®Õn. Cßn môc ®Ých lu th«ng t b¶n kh«ng ph¶i l...
PhÇn I : Më ®Çu
Theo danh gi¸ cña VI LªNin th× luËn gi¸ trÞ thÆng d hßn ®¸ t¶ng
cña häc thuyÕt kinhcña C.Mac. C¸c nhµ t b¶n ®Ó ®¹t ®îc môc ®Ých tèi ®a
cña m×nh ®· mua søc lao ®éng cña ngêi c«ng nh©n kÕt hîp víi t liÖu s¶n
xuÊt ®Ó s¶n xuÊt ra s¶n phÈm vµ thu vÒ gi¸ trÞ thÆng d.
C¸c nhµ kinh häc thêng cho r»ng mäi c«ng lao ®éng, mäi t liÖu
s¶n xuÊt ®Òu lµ t b¶n. Thùc ra b¶n th©n t liÖu s¶n xuÊt kh«ng ph¶i lµ t b¶n, nã
chØ lµ yÕuc¬ b¶n cña s¶n xuÊt trong bÊtx· héi nµo. T liÖu s¶n xuÊt chØ
trë thµnh t b¶n khi nã trë thµnh tµi s¶n cña c¸c nhµ t b¶n®îc dïng ®Ó bãt
lét lao ®éng lµm thuª. Ta cã thÓ ®Þnh nghÜa chÝnh x¸c t b¶n lµ gi¸ trÞ mang l¹i
gi¸ trÞ thÆng d b»ng c¸ch bãc lét c«ng nh©n lµm thuª. Gi¸ trÞ thÆng d , phÇn
gi¸ trÞ do lao ®éng cña c«ng nh©n lµm thuª s¸ng t¹o ra ngoµi søc lao ®éng vµ
t b¶n chiÕm kh«ng.
ChÝnh v× vËy mµ s¶n xuÊt gi¸ trÞ thÆng d tèi ®a cho nhµ t b¶n lµ néi dung
chÝnh cña quy luËt thÆng d. quyÕt ®Þnh ®Õn ph¸t triÓn cña c nghÜa t
b¶n vµ sù thay thÕ nã b»ng mét x· héi kh¸c cao h¬n lµ quy luËt vËn ®éng cña
ph¬ng thøc s¶n xuÊt t b¶n chñ nghÜa.
ViÖc nghiªn cøu ph¹m trï gi¸ trÞ thÆng d vai t rÊt quan träng ,
ý nghÜa rÊt quan träng trong ph¬ng thøc s¶n xuÊt t b¶n chñ nghÜa.vËy
t«i ®· chän ®Ò tµi “B¶n chÊt vµ c¸c h×nh thøc biÓu hiÖn cña gi¸ tthÆng
d” cho bµi tiÓu luËn cña m×nh
1
TL KTCT & CNXH KH: Phạm trù GTTD (giá trị thặng dư) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: Phạm trù GTTD (giá trị thặng dư) - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: Phạm trù GTTD (giá trị thặng dư) 9 10 663