Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: Phân phối trong nền KTTT

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 975 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi më ®Çu

Qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt lµ sù kÕt hîp hai hoµ gi÷a c¸c kh©u: S¶n xuÊt,
ph©n phèi, trao ®æi vµ tiªu dïng. Trong ®ã ph©n phèi lµ mét kh©u quan träng
vµ kh«ng thÓ thiÕu ®îc cña qu¸ tr×nh nµy. Nã nèi liÒn s¶n xuÊt víi trao ®æi,
tiªu dïng, phôc vô vµ thóc ®Èy s¶n xuÊt, phôc vô tiªu dïng. Kh«ng nh÷ng
thÕ, quan hÖ ph©n phèi cßn lµ mét yÕu tè rÊt träng yÕu cña quan hÖ s¶n xuÊt,
nã ph¶n ¸nh mèi quan hÖ gi÷a lîi Ých cña mçi thµnh viªn vµ lîi Ých cña toµn
x· héi.
Trong thêi gian ®Çu cña thêi kú qu¸ ®é lªn CNXH ë níc ta hiÖn nay, do
nÒn kinh tÕ cßn nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ nªn còng cßn cã nhiÒu h×nh thøc
lîi Ých kinh tÕ kh¸c nhau vµ tÊt yÕu lµ cßn xuÊt hiÖn nhiÒu m©u thuÉn gi÷a
c¸c h×nh thøc lîi Ých kinh tÕ ®ã. Mét trong nh÷ng yªu cÇu cña nÒn kinh tÕ lµ
kÞp thêi ph¸t hiÖn ra m©u thuÉn gi÷a c¸c lîi Ých vµ t×m c¸ch gi¶i quyÕt c¸c
m©u thuÉn ®ã. ViÖc gi¶i quyÕt c¸c quan hÖ vÒ lîi Ých kinh tÕ ®îc thÓ hiÖn
th«ng qua quan hÖ ph©n phèi.
Tõ vai trß quan träng cña ph©n phèi trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ th×
viÖc nghiªn cøu quan hÖ ph©n phèi lµ hÕt søc cÇn thiÕt, ®Æc biÖt lµ ®èi víi
nÒn kinh tÕ níc ta hiÖn naycßn ®ang trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn. Muèn ph¸t
triÓn nÒn kinh tÕ thÞ trêng níc ta theo ®Þnh híng XHCN th× viÖc gi¶i quyÕt
c¸c quan hÖ ph©n phèi lµ hÕt søc cÇn thiÕt ®Ó gãp phÇn thóc ®Èy t¨ng trëng
kinh tÕ, ph¸t triÓn x· héi v× môc tiªu c«ng b»ng x· héi.
Nghiªn cøu ph©n phèi lµ mét phÇn trong qu¸ tr×nh ngiªn cøu kinh tÕ ë
tÇm vÜ m«, ®ã lµ mét vÊn ®Ò lín lao. Do tr×nh ®é, kh¶ n¨ng vµ thêi gian cßn
h¹n chÕ nªn trong bµi viÕt nµy em kh«ng thÓ nghiªn cøu ®îc hÕt. Ph¹m vi
nghiªn cøu cña bµi viÕt nµy chØ dõng l¹i ë viÖc nghiªn cøu c¸c vÊn ®Ò c¬ b¶n

2
nhÊt vÒ ph©n phèi, c¸c h×nh thøc ph©n phèi. Cô thÓ lµ nghiªn cøu c¸c h×nh
thøc ph©n phèi ë níc ta, ®Æc biÖt lµ ph©n phèi theo lao ®éng vµ c¸c h×nh thøc
thu nhËp hay ph©n phèi thu nhËp.
Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu, chñ yÕu nghiªn cøu quan hÖ ph©n phèi ë
ViÖt Nam tõ nh÷ng n¨m 1985 cho ®Õn nay. §ã lµ thêi kú nÒn kinh tÕ ®Êt níc ta b¾t ®Çu chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng XHCN. NÒn kinh
tÕ thÞ trêng lµ m«i trêng tèt cho quan hÖ ph©n phèi ®îc thÓ hiÖn râ nÐt, ®Æc
biÖt lµ khi nÒn kinh tÕ níc ta cßn ®ang trong qu¸ tr×nh qu¸ ®é vµ gÆp nhiÒu
khã kh¨n.
§Ò tµi nµy ®îc bè côc gåm 2 ch¬ng chÝnh :
Ch¬ng I : Lý luËn chung vÒ ph©n phèi trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng
Trong phÇn nµy sÏ tr×nh bµy nh÷ng vÊn ®Ò chung nhÊt, c¬ b¶n nhÊt vÒ
ph©n phèi: b¶n chÊt, vai trß cña quan hÖ ph©n phèi vµ néi dung chñ yÕu cña
quan hÖ ph©n phèi, ...
Lêi më ®Çu
Qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt sù kÕt hîp hai hoµ gi÷a c¸c kh©u: S¶n xuÊt,
ph©n phèi, trao ®æi vµ tiªu dïng. Trong ®ã ph©n phèi lµ mét kh©u quan träng
kh«ng thÓ thiÕu ®îc cña qu¸ tr×nh nµy. nèi liÒn s¶n xuÊt víi trao ®æi,
tiªu dïng, phôc thóc ®Èy s¶n xuÊt, phôc tiªu dïng. Kh«ng nh÷ng
thÕ, quan hÖ ph©n phèi cßn lµ mét yÕu tè rÊt träng yÕu cña quan hÖ s¶n xuÊt,
ph¶n ¸nh mèi quan hÖ gi÷a lîi Ých cña mçi thµnh viªn lîi Ých cña toµn
x· héi.
Trong thêi gian ®Çu cña thêi kú qu¸ ®é lªn CNXH ë níc ta hiÖn nay, do
nÒn kinh cßn nhiÒu thµnh phÇn kinh nªn còng cßn nhiÒu h×nh thøc
lîi Ých kinh kh¸c nhau tÊt yÕu cßn xuÊt hiÖn nhiÒu m©u thuÉn gi÷a
c¸c h×nh thøc lîi Ých kinh®ã. Mét trong nh÷ng yªu cÇu cña nÒn kinh tÕ lµ
kÞp thêi ph¸t hiÖn ra m©u thuÉn gi÷a c¸c lîi Ých t×m c¸ch gi¶i quyÕt c¸c
m©u thuÉn ®ã. ViÖc gi¶i quyÕt c¸c quan lîi Ých kinh ®îc thÓ hiÖn
th«ng qua quan hÖ ph©n phèi.
Tõ vai trß quan träng cña ph©n phèi trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ th×
viÖc nghiªn cøu quan ph©n phèi hÕt søc cÇn thiÕt, ®Æc biÖt ®èi víi
nÒn kinh níc ta hiÖn naycßn ®ang trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn. Muèn ph¸t
triÓn nÒn kinh thÞ trêng níc ta theo ®Þnh híng XHCN th× viÖc gi¶i quyÕt
c¸c quan ph©n phèi hÕt søc cÇn thiÕt ®Ó gãp phÇn thóc ®Èy t¨ng trëng
kinh tÕ, ph¸t triÓn x· héi v× môc tiªu c«ng b»ng x· héi.
Nghiªn cøu ph©n phèi mét phÇn trong qu¸ tr×nh ngiªn cøu kinh ë
tÇm m«, ®ã mét vÊn ®Ò lín lao. Do tr×nh ®é, kh¶ n¨ng thêi gian cßn
h¹n chÕ nªn trong bµi viÕt nµy em kh«ng thÓ nghiªn cøu ®îc hÕt. Ph¹m vi
nghiªn cøu cña bµi viÕt nµy chØ dõng l¹i ë viÖc nghiªn cøu c¸c vÊn ®Ò c¬ b¶n
TL KTCT & CNXH KH: Phân phối trong nền KTTT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: Phân phối trong nền KTTT - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: Phân phối trong nền KTTT 9 10 909