Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: Phân tích LLSX trước ba PTSX trước CNTB

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 972 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trêng Qu¶n lý vµ Kinh doanh

TiÓu luËn Kinh tÕ chÝnh trÞ

Lêi më ®Çu
X· héi loµi ngêi ®· tr¶i qua hµng ngh×n n¨m lÞch sö x©y dùng vµ ph¸t
triÓn. KÓ tõ xuÊt hiÖn, loµi ngêi víi kh¶ n¨ng lao ®éng s¸ng t¹o cña m×nh ®· dÇn
chinh phôc tù nhiªn vµ dÇn dÇn lµm chñ thÕ giíi.Ngµy nay chóng ta ®ang sèng
trong mét kØ nguyªn míi, mét kØ nguyªn cña c«ng nghÖ th«ng tin vµ tù ®éng
ho¸.Sè lîng cña c¶i vËt chÊt ®îc loµi ngêi s¶n xuÊt ra ngµy cµng t¨ng nhanh,
loµi ngêi ngµy nay ®ang ®îc sèng trong mét cuéc sèng sung tóc vµ ®Çy ®ñ, nhng ®Ó cã ®îc nh÷ng thµnh tùu to lín ngµy h«m nay loµi ngêi ®· ph¶i tr¶i qua
mét qu¸ tr×nh lao ®éng s¸ng t¹o l©u dµi, ph¸t minh ra nhiÒu c«ng cô s¶n xuÊt
míi nh»m n©ng cao n¨ng suÊt.Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña loµi ngêi ®îc ®¸nh dÊu
b»ng n¨m ph¬ng thøc s¶n xuÊt : c«ng x· nguyªn thuû, chiÕm h÷u n« lÖ, phong
kiÕn, t b¶n chñ nghÜa vµ céng s¶n chñ nghÜa. Tr¶i qua mçi ph¬ng thøc s¶n xuÊt
chóng ta ®Òu nhËn thÊy sù ph¸t triÓn vµ vai trß to lín cña lùc lîng s¶n xuÊt mµ
hai bé phËn cÊu thµnh chñ yÕu cña nã lµ con ngêi vµ c¸c t liÖu s¶n xuÊt. Sù ph¸t
triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt ®· lµm cho n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng ®¸p øng ®Çy ®ñ
c¸c nhu cÇu cña loµi ngêi víi d©n sè ngµy cµng t¨ng cao. NhËn thÊy tÇm quan
träng cña vÊn ®Ò nµy em xin ®· lù chän ®Ò tµi “Ph©n tÝch Lùc lîng s¶n xuÊt qua
ba PTSX tríc chñ nghÜa t b¶n”.
Trong qu¸ tr×nh viÕt bµi do kiÕn thøc cña em cßn nhiÒu h¹n chÕ do ®ã
kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu xãt, em rÊt mong c« gióp ®ì t×m ra nh÷ng híng kh¾c phôc ®Ó em rót kinh nghiÖm ®ång thêi n©ng cao, trau dåi kiÕn thøc.
Em ch©n thµnh c¶m ¬n!

NguyÔn Thuú Linh - 952

1

Trêng Qu¶n lý vµ Kinh doanh

TiÓu luËn Kinh tÕ chÝnh trÞ

Néi dung
1. C¬ së lý luËn chung vÒ LLSX
a. Kh¸i niÖm LLSX :
LLSX biÓu hiÖn mèi quan hÖ gi÷a con ngêi víi tù nhiªn, biÓu hiÖn tr×nh ®é
s¶n xuÊt cña con ngêi, n¨ng lùc ho¹t ®éng thùc tiÔn cña con ngêi trong qu¸
tr×nh s¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña x· héi.
b. Sù cÊu thµnh LLSX :
Trong quan hÖ s¶n xuÊt. Søc lao ®éng cña con ngêi vµ t liÖu s¶n xuÊt tríc hÕt
lµ c«ng cô lao ®éng kÕt hîp víi nhau thµnh LLSX.
- Søc lao ®éng lµ tæng hîp toµn bé trÝ lùc vµ thÓ lùc tån t¹i trong c¬ thÓ sèng
cña con ngêi mµ con ngêi cã thÓ vËn dông trong qu¸ tr×nh lao ®éng s¶n xuÊt.
- TLSX lµ vËt dïng ®Ó s¶n xuÊt. Trong TLSX thêng cã ®èi tîng lao ®éng vµ t
liÖu lao ®éng.
+ §èi tîng lao ®éng lµ nh÷ng vËt mµ lao ®éng cña con ngêi t¸c ®éng vµo nh»m
biÕn ®æi nã theo môc ®Ých cña m×nh. §èi tîng lao ®éng cã thÓ chia thµnh 2
lo¹i :
Lo¹i ...
Trêng Qu¶n lý vµ Kinh doanh TiÓu luËn Kinh tÕ chÝnh trÞ
Lêi më ®Çu
héi loµi ngêi ®· tr¶i qua hµng ngh×n n¨m lÞch sö x©y dùng vµ ph¸t
triÓn. KÓ tõ xuÊt hiÖn, loµi ngêi víi kh¶ n¨ng lao ®éng s¸ng t¹o cña m×nh ®· dÇn
chinh phôc nhiªn dÇn dÇn lµm chñ thÕ giíi.Ngµy nay chóng ta ®ang sèng
trong mét nguyªn míi, mét kØ nguyªn cña c«ng nghÖ th«ng tin ®éng
ho¸.Sè lîng cña c¶i vËt chÊt ®îc loµi ngêi s¶n xuÊt ra ngµy cµng t¨ng nhanh,
loµi ngêi ngµy nay ®ang ®îc sèng trong mét cuéc sèng sung tóc ®Çy ®ñ, nh-
ng ®Ó ®îc nh÷ng thµnh tùu to lín ngµy h«m nay loµi ngêi ®· ph¶i tr¶i qua
mét qu¸ tr×nh lao ®éng s¸ng t¹o l©u dµi, ph¸t minh ra nhiÒu c«ng s¶n xuÊt
míi nh»m n©ng cao n¨ng suÊt.Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña loµi ngêi ®îc ®¸nh dÊu
b»ng n¨m ph¬ng thøc s¶n xuÊt : c«ng nguyªn thuû, chiÕm h÷u lÖ, phong
kiÕn, t b¶n chñ nghÜa céng s¶n chñ nghÜa. Tr¶i qua mçi ph¬ng thøc s¶n xuÊt
chóng ta ®Òu nhËn thÊy ph¸t triÓn vai trß to lín cña lùc lîng s¶n xuÊt
hai bé phËn cÊu thµnh chñ yÕu cña nã lµ con ngêi vµ c¸c t liÖu s¶n xuÊt. Sù ph¸t
triÓn cña lùc lîngn xuÊt ®· lµm cho n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng ®¸p øng ®Çy ®ñ
c¸c nhu cÇu cña loµi ngêi víi d©n ngµy cµng t¨ng cao. NhËn thÊy tÇm quan
träng cña vÊn ®Ò nµy em xin ®· lù chän ®Ò tµiPh©n tÝch Lùc lîng s¶n xuÊt qua
ba PTSX tríc chñ nghÜa t b¶n”.
Trong qu¸ tr×nh viÕt bµi do kiÕn thøc cña em cßn nhiÒu h¹n chÕ do ®ã
kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu xãt, em rÊt mong gióp ®ì t×m ra nh÷ng h-
íng kh¾c phôc ®Ó em rót kinh nghiÖm ®ång thêi n©ng cao, trau dåi kiÕn thøc.
Em ch©n thµnh c¶m ¬n!
NguyÔn Thuú Linh - 952
1
TL KTCT & CNXH KH: Phân tích LLSX trước ba PTSX trước CNTB - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: Phân tích LLSX trước ba PTSX trước CNTB - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: Phân tích LLSX trước ba PTSX trước CNTB 9 10 766