Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: Phân tích sự đúng đắn của quy luật QHSX phải phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của LLSX

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 960 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
Nh×n vµo lÞch sö x· héi loµi ngêi, ai còng thÊy x· héi mçi ngµy mét tiÕn bé tõ
thÊp tíi cao, tõ th« s¬ , ®¬n gi¶n ®Õn ®a d¹ng vµ phøc t¹p. Nhng muèn hiÓu nguån gèc
ph¸t triÓn cña x· héi th× chóng ta ph¶i t×m ®Õn c¨n nguyªn kinh tÕ cña nã; nghÜa lµ
ph¶i t×m xem x· héi tiÕn hµnh s¶n xuÊt nh thÕ nµo vµ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña nã theo
dßng lÞch sö ra sao? §Ó biÕt ®îc ®iÒu ®ã chóng ta h·y nghiªn cøu s¬ qua quan ®iÓm
cña chñ nghÜa M¸c- Anghen mµ ë ®©y chóng ta sÏ ®i s©u t×m hiÓu vÒ mèi quan hÖ gi÷a
QHSX vµ LLSX. KÓ tõ khi con ngêi míi xuÊt hiÖn trªn hµnh tinh ®· tr¶i qua n¨m ph¬ng thøc s¶n xuÊt ®ã lµ: Nguyªn thuû; chiÕm h÷u n« lÖ; x· héi phong kiÕn; tu b¶n chñ
nghÜa; x· héi chñ nghÜa. T duy, nhËn thøc cña loµi ngêi kh«ng dõng l¹i mét chç mµ
theo dßng thêi gian nã ph¸t triÓn ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n, tõ ®ã kÐo theo sù thay ®æi
ph¸t triÓn LLSX còng nh c¬ së s¶n xuÊt. Tõ s¶n xuÊt b»ng s¨n b¾t h¸i lîm, tr×nh ®é
KHKT l¹c hËu th× ngµy nay khoa häc ®· ®¹t tíi ®Ønh cao trÝ tuÖ nh©n lo¹i vµ trong t¬ng lai sÏ cßn h¬n thÕ n÷a. Víi sù ph©n tÝch cña Mac-Anghen chóng ta thÊy ®¬c sù
ph¸t triÓn Êy chÝnh lµ do nh÷ng t¸c ®éng qua l¹i biÖn chøng gi÷a LLSX vµ QHSX ®îc
kh¸i qu¸t thµnh quy luËt vÒ sù phï hîp gi÷a LLSX vµ QHSX.
Víi ba trêng ph¸i cña triÕt häc: Chñ nghÜa duy vËt; chñ nghÜa duy t©m; vµ trêng
ph¸i nhÞ nguyªn lu©n tuy cã nh÷ng quan ®iÓm kh¸c nhau nhng hä ®Òu thèng nhÊt r»ng
thùc chÊt cña triÕt häc ®ã lµ sù thèng nhÊt biÖn chøng gi÷a LLSX vµ QHSX nh thèng
nhÊt gi÷a hai mÆt ®èi lËp t¹o nªn chØnh thÓ cña nÒn s¶n xuÊt x· héi. Kh«ng chØ trªn
ph¬ng diÖn triÕt häc mµ c¶ chÝnh trÞ kinh tÕ häc vµ c¸c m«n khoa häc kh¸c, díi nh÷ng
h×nh thøc vµ møc ®é kh¸c nhau, dï con ngêi cã ý thøc dîc hay kh«ng th× nhËn thøc
cña Mac-Anghen vÒ quy luËt vÉn xuyªn suèt lÞch sö ph¸t triÓn.
Nghiªn cøu vÒ kinh tÕ häc, biÖn chøng LLSX vµ QHSX t¹o ®iÒu kiÖn cho mét
sinh viªn n¨m thø nhÊt nh t«i cã ®îc nhËn thøc nhÊt ®Þnh vÒ x· héi, ®ång thêi më
mang nhiÒu vÒ lÜnh vùc kinh tÕ. Tuy tr×nh ®é nhËn thøc cßn h¹n hÑp, vÉn cßn nh÷ng

1

sai sãt bì ngì cña lÇn ®Çu tiªn viÕt tiÓu luËn nhng em còng m¹nh d¹n ®a ra nhËn thøc
cña m×nh vÒ ®Ò tµi: “ Qua lÞch sö ph¸t triÓn cña 3 ph ¬ng thøc s¶n xuÊt tríc CNTB,
chøng minh quy luËt QHSX ph¶i phï hîp víi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña
LLSX"

2

Néi dung

I. §«i nÐt vÒ lùc läng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt
1. Lùc lîng s¶n xuÊt lµ g× ?
Lµ toµn bé nh÷ng t liÖu s¶n xuÊt(TLSX) do x· héi t¹o ra, tríc hÕt lµ c«ng cô lao ®éng
vµ nh÷ng ngêi lao ®éng víi kinh nhiÖ...
Lêi nãi ®Çu
Nh×n vµo lÞch héi loµi ngêi, ai còng thÊy héi mçi ngµy mét tiÕn
thÊp tíi cao, tõ th« s¬ , ®¬n gi¶n ®Õn ®a d¹ng vµ phøc t¹p. Nhng muèn hiÓu nguån gèc
ph¸t triÓn cña héi th× chóng ta ph¶i t×m ®Õn c¨n nguyªn kinh tÕ cña nã; nghÜa
ph¶i t×m xem héi tiÕn hµnh s¶n xuÊt nh thÕ nµo qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña theo
dßng lÞch ra sao? §Ó biÕt ®îc ®iÒu ®ã chóng ta h·y nghiªn cøu qua quan ®iÓm
cña chñ nghÜa M¸c- Anghen mµ ë ®©y chóng ta sÏ ®i s©u t×m hiÓu vÒ mèi quan hÖ gi÷a
QHSX LLSX. tõ khi con ngêi míi xuÊt hiÖn trªn hµnh tinh ®· tr¶i qua n¨m ph-
¬ng thøc s¶n xuÊt ®ã lµ: Nguyªn thuû; chiÕm h÷u n« lÖ; x· héi phong kiÕn; tu b¶n chñ
nghÜa; héi chñ nghÜa. T duy, nhËn thøc cña loµi ngêi kh«ng dõng l¹i mét chç
theo dßng thêi gian nã ph¸t triÓn ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n, tõ ®ã kÐo theo sù thay ®æi
ph¸t triÓn LLSX còng nh c¬ s¶n xuÊt. s¶n xuÊt b»ng s¨n b¾t h¸i lîm, tr×nh ®é
KHKT l¹c hËu th× ngµy nay khoa häc ®· ®¹t tíi ®Ønh cao trÝ tuÖ nh©n lo¹i trong t-
¬ng lai cßn h¬n thÕ n÷a. Víi ph©n tÝch cña Mac-Anghen chóng ta thÊy ®¬c
ph¸t triÓn Êy chÝnhdo nh÷ng t¸c ®éng qua l¹i biÖn chøng gi÷a LLSX vµ QHSX ®îc
kh¸i qu¸t thµnh quy luËt vÒ sù phï hîp gi÷a LLSX vµ QHSX.
Víi ba trêng ph¸i cña triÕt häc: Chñ nghÜa duy vËt; chñ nghÜa duy t©m; vµ trêng
ph¸i nhÞ nguyªn lu©n tuy cã nh÷ng quan ®iÓm kh¸c nhau nhng hä ®Òu thèng nhÊt r»ng
thùc chÊt cña triÕt häc ®ã thèng nhÊt biÖn chøng gi÷a LLSX vµ QHSX nh thèng
nhÊt gi÷a hai mÆt ®èi lËp t¹o nªn chØnh thÓ cña nÒn s¶n xuÊt héi. Kh«ng chØ trªn
ph¬ng diÖn triÕt häc mµ c¶ chÝnh trÞ kinh tÕ häc vµ c¸c m«n khoa häc kh¸c, díi nh÷ng
h×nh thøc møc ®é kh¸c nhau, con ngêi ý thøc dîc hay kh«ng th× nhËn thøc
cña Mac-Anghen vÒ quy luËt vÉn xuyªn suèt lÞch sö ph¸t triÓn.
Nghiªn cøu kinh häc, biÖn chøng LLSX vµ QHSX t¹o ®iÒu kiÖn cho mét
sinh viªn n¨m thø nhÊt nh t«i ®îc nhËn thøc nhÊt ®Þnh héi, ®ång thêi
mang nhiÒu lÜnh vùc kinh tÕ. Tuy tr×nh ®é nhËn thøc cßn h¹n hÑp, vÉn cßn nh÷ng
1
TL KTCT & CNXH KH: Phân tích sự đúng đắn của quy luật QHSX phải phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của LLSX - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: Phân tích sự đúng đắn của quy luật QHSX phải phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của LLSX - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: Phân tích sự đúng đắn của quy luật QHSX phải phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của LLSX 9 10 527