Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: Phát triển đồng bộ các thị trường trong nền KTTT định hướng XHCN

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 929 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi më ®Çu
§Êt níc ViÖt Nam ta sau nhiÒu n¨m giµnh ®îc ®éc lËp, nÒn kinh tÕ vÉn
®i theo con ®êng tù cÊp tù tóc. Cho ®Õn n¨m 1986, níc ta míi b¾t ®Çu thùc
hiÖn c«ng cuéc ®æi míi, chuyÓn sang nÒn kinh tÕ hµng hãa nhiÒu thµnh
phÇn,vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc,nh nghÞ quyÕt
§¹i héi IX cña §¶ng ®· x¸c ®Þnh: “TiÕp tôc t¹o lËp ®ång bé c¸c yÕu tè thÞ trêng …,thóc ®Èy sù h×nh thµnh ph¸t triÓn vµ tõng b íc hoµn thiÖn c¸c lo¹i thÞ trêng theo ®Þnh híng XHCN.§Æc biÖt quan t©m ®Õn c¸c thÞ trêng quan träng
nhng hiÖn nay cha cã hoÆc cßn s¬ khai nh : thÞ trêng lao ®éng,thÞ trêng chøng
kho¸n,thÞ trêng bÊt ®éng s¶n,thÞ trêng khoa häc c«ng nghÖ…”
Trong qu¸ tr×nh ®æi míi ®ã,ViÖt Nam ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng
kÓ. Tuy nhiªn c¬ së vËt chÊt- kü thuËt,nguån lùc cßn yÕu kÐm nªn chóng ta
cßn nhiÒu h¹n chÕ.§Æc biÖt, sù ph¸t triÓn cña c¸c lo¹i thÞ trêng cha ®ång bé.
Do vËy chóng ta cÇn ph¶i nghiªn cøu c¶ lý luËn vµ thùc tiÔn vÒ thÞ trêng trong
nÒn kinh tÕ thÞ trêng(KTTT) ®Þnh híng XHCN ë ViÖt Nam, ®Ó cã ®îc nh÷ng
hiÓu biÕt vµ gi¶i ph¸p thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ViÖt Nam.
Trªn tinh thÇn ®ã,sau khi häc tËp m«n kinh tÕ chÝnh trÞ t«i ®· chän ®Ò
tµi : “ Ph¸t triÓn ®ång bé c¸c lo¹i thÞ trêng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng XHCN ë ViÖt Nam” .

Néi Dung
I.C¬ së lý luËn vÒ c¬ së ph¸t triÓn ®ång bé c¸c lo¹i thÞ tr êng ë ViÖt Nam
vµ c¸c kh¸I niÖm cã liªn quan.
1.1.Quan niÖm vÒ ph¸t triÓn ®ång bé
1.1.1.Quan niÖm
Trong qu¸ tr×nh chuyÓn tõ c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang nÒn kinh
tÕ thÞ trêng ®Þnh híng XHCN ë ViÖt Nam,c¸c lo¹i thÞ trêng ®ang tõng bíc
®ù¬c h×nh thµnh nh thÞ trêng tµi chÝnh, thÞ trêng hµng ho¸ dÞch vô, thÞ trêng
lao ®éng, thÞ trêng ®Êt ®ai-bÊt ®éng s¶n, thÞ trêng KHCN…C¸c lo¹i thÞ trêng ë
níc ta míi h×nh thµnh s¬ khai,cßn nhiÒu yÕu tè tiÒm Èn ®an xen chñ
quan,kh¸ch quan. ThÞ trêng cha ®îc h×nh thµnh mét c¸ch ®ång bé xÐt vÒ tæng
thÓ hÖ thèng c¸c lo¹i thÞ trêng.
V× vËy,hiÖn nay viÖc h×nh thµnh hÖ thèng thÞ trêng ®ång bé ë níc ta
®ang song hµnh diÔn ra hai qu¸ tr×nh : mét lµ,t¹o lËp c¸c lo¹i thÞ trêng c¬ b¶n
phï hîp víi nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn ®¹i vµ,hai lµ,h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn
®ång bé c¸c yÕu tè thÞ trêng trong tõng lo¹i thÞ trêng.
VËy thÕ nµo lµ ph¸t triÓn thÞ trêng ®ång bé ?VÒ vÊn ®Ò nµy,hiÖn nay
cßn nhiÒu ý kiÕn cha thèng nhÊt.
- Mét sè nhµ nghiªn cøu cho r»ng kh«ng nªn ®Æt ra yªu cÇu ph¶i h×nh thµnh
vµ ph¸t triÓn ®ång bé c¸c lo¹i thÞ trêng trong nÒn KTTT ®Þnh híng XHCN
ë níc ta.LËp luËn nµy cho r»ng trong nÒn KTTT,tõng lo¹i thÞ trêng ra ...
Lêi më ®Çu
§Êt níc ViÖt Nam ta sau nhiÒu n¨m giµnh ®îc ®éc lËp, nÒn kinh vÉn
®i theo con ®êng cÊp tóc. Cho ®Õn n¨m 1986, níc ta míi b¾t ®Çu thùc
hiÖn c«ng cuéc ®æi míi, chuyÓn sang nÒn kinh hµng hãa nhiÒu thµnh
phÇn,vËn ®éng theo c thÞ trêng qu¶n cña nhµ níc,nh nghÞ quyÕt
§¹i héi IX cña §¶ng ®· x¸c ®Þnh: “TiÕp tôc t¹o lËp ®ång c¸c yÕu thÞ tr-
êng ,thóc ®Èy sù h×nh thµnh ph¸t triÓn vµ tõng b íc hoµn thiÖn c¸c lo¹i thÞ tr-
êng theo ®Þnh híng XHCN.§Æc biÖt quan t©m ®Õn c¸c thÞ trêng quan träng
nhng hiÖn nay chahoÆc cßnkhai nh : thÞ trêng lao ®éng,thÞ trêng chøng
kho¸n,thÞ trêng bÊt ®éng s¶n,thÞ trêng khoa häc c«ng nghÖ
Trong qu¸ tr×nh ®æi míi ®ã,ViÖt Nam ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng
kÓ. Tuy nhiªn vËt chÊt- thuËt,nguån lùc cßn yÕu kÐm nªn chóng ta
cßn nhiÒu h¹n chÕ.§Æc biÖt, pt triÓn cña c¸c lo¹i thÞ trêng cha ®ång bé.
Do vËy chóng ta cÇn ph¶i nghiªn cøulý luËn vµ thùc tiÔn vÒ thÞ trêng trong
nÒn kinh thÞ trêng(KTTT) ®Þnh híng XHCN ë ViÖt Nam, ®Ó cã ®îc nh÷ng
hiÓu biÕt vµ gi¶i ph¸p thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ViÖt Nam.
Trªn tinh thÇn ®ã,sau khi häc tËp m«n kinh chÝnh trÞ t«i ®· chän ®Ò
tµi : Ph¸t triÓn ®ång c lo¹i thÞ trêng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh h-
íng XHCN ë ViÖt Nam” .
TL KTCT & CNXH KH: Phát triển đồng bộ các thị trường trong nền KTTT định hướng XHCN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: Phát triển đồng bộ các thị trường trong nền KTTT định hướng XHCN - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: Phát triển đồng bộ các thị trường trong nền KTTT định hướng XHCN 9 10 566