Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: Quá trình hình thành và phát triển nền KTTT theo định hướng XHCN ở VN

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1373 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi më ®Çu
N¨m 1986 trë vÒ tríc nÒn kinh tÕ níc ta lµ nÒn kinh tÕ s¶n xuÊt nhá,
mang tÝnh tù cung tù cÊp vËn hµnh theo c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp.
MÆt kh¸c do nh÷ng sai lÇm trong nhËn thøc vÒ m« h×nh kinh tÕ x· héi chñ
nghÜa. NÒn kinh tÕ níc ta ngµy cµng tôt hËu, khñng ho¶ng trÇm träng kÐo dµi,
®êi sèng nh©n d©n thÊp. Muèn tho¸t khái t×nh tr¹ng ®ã con ®êng duy nhÊt lµ
ph¶i ®æi míi kinh tÕ .
Sau ®¹i h«Þ §¶ng VI n¨m 1986 nÒn kinh tÕ níc ta chuyÓn sang mét híng ®i míi :ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn vËn ®éng theo c¬ chÕ
thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa- ®ã chÝnh
lµ nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa
ViÖc nghiªn cøu vÒ kinh tÕ thÞ trêng-sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cã ý
nghÜa v« cïng to lín c¶ vÒ lý thuyÕt lÉn thùc tÕ. Mét mÆt, cho ta thÊy ®îc tÝnh
kh¸ch quan cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng, vµ sù cÇn thiÕt ph¶i ph¸t triÓn kinh tÕ
ThÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa cã sù qu¶n lý cña nhµ níc ë níc ta hiÖn
nay, thÊy ®îc nh÷ng g× ®· ®¹t ®îc vµ cha ®¹t ®îc cña ViÖt nam . MÆt kh¸c,
gióp chóng ta cã c¸i nh×n tæng quan vÒ nÒn kinh tÕ níc nhµ, ®ång thêi thÊy ®îc vai trß to lín cña qu¶n lý nhµ níc ®èi víi nÒn kinh tÕ thÞ trêng, nh÷ng gi¶i
ph¸p nh»m ®a níc ta tiÕn nhanh lªn nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ
nghÜa.
ë ViÖt Nam, ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ trêng trong thùc tÕ kh«ng nh÷ng lµ
néi dung cña c«ng cuéc ®æi míi mµ lín h¬n thÕ cßn lµ c«ng cô, lµ ph¬ng thøc
®Ó níc ta ®i tíi môc tiªu x©y dùng chñ nghÜa x· héi. Nhng vÊn ®Ò ®Æt ra lµ:
Thùc hiÖn m« h×nh nµy b»ng c¸ch nµo ®Ó h¹n chÕ tiªu cùc, t¨ng tÝch cùc gióp
cho kinh tÕ níc ta ngµy cµng ph¸t triÓn s¸nh vai cïng c¸c cêng quèc n¨m ch©u
kh¸c?
ChÝnh v× vËy, viÖc nghiªn cøu, bæ sung vµ hoµn thiÖn nh÷ng quan ®iÓm,
biÖn ph¸p ®Ó nÒn kinh tÕ níc ta ph¸t triÓn theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa vµ
gi÷ v÷ng ®Þnh híng ®ã lµ c«ng viÖc v« cïng thiÕt thùc vµ cÇn thiÕt, cã ý nghÜa
to lín ®èi víi mçi nhµ nghiªn cøu vµ ph©n tÝch kinh tÕ. XuÊt ph¸t tõ tÇm quan
träng ®ã nªn t«i quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi nghiªn cøu: “Qu¸ tr×nh h×nh thµnh
vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ë ViÖt
Nam”..
§©y lµ mét ®Ò tµi rÊt réng mang tÝnh kh¸i qu¸t cao, mÆc dï rÊt cè g¾ng,
song bµi viÕt cña t«i sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng h¹n chÕ, thiÕu sãt vÒ néi dung
còng nh h×nh thøc. KÝnh mong c¸c thÇy c« xem xÐt vµ gãp ý ®Ó bµi viÕt cña t«i
®îc hoµn thiÖn h¬n.

PhÇn 1
Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ kinh tÕ thÞ trêng
I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh nÒn kinh tÕ thÞ trêng.
1. Kinh tÕ thÞ trê...
Lêi më ®Çu
N¨m 1986 trë tríc nÒn kinh níc ta nÒn kinh s¶n xuÊt nhá,
mang tÝnh tù cung cÊp vËn hµnh theo c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp.
MÆt kh¸c do nh÷ng sai lÇm trong nhËn thøc h×nh kinh héi chñ
nghÜa. NÒn kinh tÕ níc ta ngµy cµng tôt hËu, khñng ho¶ng trÇm träng kÐo dµi,
®êi sèng nh©n d©n thÊp. Muèn tho¸t khái t×nh tr¹ng ®ã con ®êng duy nhÊt lµ
ph¶i ®æi míi kinh tÕ .
Sau ®¹i h«Þ §¶ng VI n¨m 1986 nÒn kinh níc ta chuyÓn sang mét h-
íng ®i míi :ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn vËn ®éng theo c¬ chÕ
thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa- ®ã chÝnh
lµ nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa
ViÖc nghiªn cøu kinh tÕ thÞ trêng- nh thµnh vµ ph¸t triÓn cã ý
nghÜa v« cïng to lín c¶ vÒ lý thuyÕt lÉn thùc tÕ. Mét mÆt, cho ta thÊy ®îc tÝnh
kh¸ch quan cña nÒn kinh thÞ trêng, cÇn thiÕt ph¶i ph¸t triÓn kinh tÕ
ThÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa cã sù qu¶n lý cña nhµ níc ë níc ta hiÖn
nay, thÊy ®îc nh÷ng ®· ®¹t ®îc vµ cha ®¹t ®îc cña ViÖt nam . MÆt kh¸c,
gióp chóng ta cã c¸i nh×n tæng quan vÒ nÒn kinh tÕ níc nhµ, ®ång thêi thÊy ®-
îc vai trß to lín cña qu¶n lý nhµ níc ®èi víi nÒn kinh tÕ thÞ trêng, nh÷ng gi¶i
ph¸p nh»m ®a níc ta tiÕn nhanh lªn nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ
nghÜa.
ë ViÖt Nam, ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ trêng trong thùc kh«ng nh÷ng
néi dung cña c«ng cuéc ®æi míi mµ lín h¬n thÕ cßn lµ c«ng cô, lµ ph¬ng thøc
®Ó níc ta ®i tíi môc tiªu x©y dùng c nghÜa héi. Nhng vÊn ®Ò ®Æt ra lµ:
Thùc hiÖn m« h×nh nµy b»ng c¸ch nµo ®Ó h¹n chÕ tiªu cùc, t¨ng tÝch cùc gióp
cho kinh tÕ níc ta ngµy cµng ph¸t triÓn s¸nh vai cïng c¸c cêng quèc n¨m ch©u
kh¸c?
ChÝnh v× vËy, viÖc nghiªn cøu, bæ sung vµ hoµn thiÖn nh÷ng quan ®iÓm,
biÖn ph¸p ®Ó nÒn kinh tÕ níc ta ph¸t triÓn theo ®Þnh híng x· héi cnghÜa vµ
gi÷ v÷ng ®Þnh híng ®ã lµ c«ng viÖc v« cïng thiÕt thùc vµ cÇn thiÕt, cã ý nghÜa
to lín ®èi víi mçi nhµ nghiªn cøu vµ ph©n tÝch kinh tÕ. XuÊt ph¸t tõ tÇm quan
träng ®ã nªn t«i quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi nghiªn cøu:Q tr×nh h×nh thµnh
ph¸t triÓn nÒn kinh thÞ trêng theo ®Þnh híng héi chñ nghÜa ë ViÖt
Nam”..
§©y lµ mét ®Ò tµi rÊt réng mang tÝnh ki qu¸t cao, mÆc dï rÊt cè g¾ng,
song bµi viÕt cña t«i sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng h¹n chÕ, thiÕu sãtnéi dung
còng nh h×nh thøc. KÝnh mong c¸c thÇy c« xem xÐt vµ gãp ý ®Ó bµi viÕt cña t«i
®îc hoµn thiÖn h¬n.
TL KTCT & CNXH KH: Quá trình hình thành và phát triển nền KTTT theo định hướng XHCN ở VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: Quá trình hình thành và phát triển nền KTTT theo định hướng XHCN ở VN - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: Quá trình hình thành và phát triển nền KTTT theo định hướng XHCN ở VN 9 10 150