Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: Quan hệ phân phối ở nước ta hiện nay

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1262 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
Trêng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n
---------------------------∗∗-------------------------------

§Ò ¸n kinh tÕ chÝnh trÞ

§Ò tµi: Quan hÖ ph©n phèi ë níc ta hiÖn nay – Thùc tr¹ng vµ
gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn quan hÖ ph©n phèi ë níc ta trong
thêi gian tíi.

Gi¸o viªn híng dÉn: TS. TrÇn ViÖt TiÕn
Sinhviªn thùc hiÖn: §Æng Hång Minh
Líp: Qu¶n trÞ Nh©n lùc A
Kho¸: 44
N¨m häc: 2003-2004

Hµ Néi 2-2004

1

Lêi më ®Çu
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ph©n phèi thu nhËp gi÷ mét vai trß hÔt søc quan
träng. Nã lµ mét kh©u kh«ng thÓ thiÕu ®îc cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt. Ph©n phèi thu
nhËp nèi liÒn s¶n xuÊt víi s¶n xuÊt, s¶n xuÊt víi tiªu dïng, nèi liÒn thÞ trêng hµng ho¸
tiªu dïng vµ dÞch vô víi thÞ trêng c¸c yÕu tè s¶n xuÊt lµm cho sù vËn ®éng cña c¬ chÕ
thÞ trêng diÔn ra th«ng suèt.
Mét x· héi muèn æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn th× cÇn ®¶m b¶o ®îc nh÷ng lîi Ých cña c¸
nh©n trong x· héi, trong ®ã ph©n phèi ®¶m nhËn vai trß ph©n chia lî Ých cho tõng c¸
nh©n. Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ph©n phèi thu nhËp cã ý nghÜa to lín ®èi víi sù æn ®Þnh, t¨ng
trëng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ cña mçi quèc gia.Thùc tiÔn ë ViÖt Nam ®· chØ râ, trong qu¸
tr×nh ®i tíi æn ®Þnh vµ t¨ng trëng nÒn kinh tÕ, tríc hÕt chóng ta ph¶i c¶i c¸ch lu th«ng,
ph©n phèi. Nhê th¸o gì nh÷ng ¸ch t¾c trong lÜnh vùc nµy mµ nÒn kinh tÕ ní ta ®· vµ
®ang dÇn tho¸t khái t×ng tr¹ng khñng ho¶ng, l¹m ph¸t tõng bíc cã sù t¨ng trëng ph¸t
triÓn.Tuy nhiªn khi chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ trêng ®Þnh híng XHCN th× hµng lo¹t c¸c
vÊn ®Ò thuéc lÜnh vùc ph©n phèi thu nhËp nh tiÒn l¬ng, lîi nhuËn, lîi tøc ... ®· n¶y
sinh, ®ßi hái ph¶i cã nh÷ng c¶i c¸ch thêng xuyªn, liªn tôc ®Ó phï hîp víi nh÷ng
nguyªn lý kinh tÕ kinh tÕ thÞ trêng còng nh nh÷ng ®ßi hái cÊp thiÕt cña x· héi ®ang ®Æt
ra. V× vËy viÖc nghiªn cøu quan hÖ ph©n phèi trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng vµ vËn dông
vµo ViÖt Nam lµ hÕt søc cÊp thiÕt, cÊp b¸ch vµ cã ý nghÜa quan träng c¶ vÒ lý luËn vµ
thùc tiÔn.
H¬n thÕ n÷a, trong chÆng ®êng ®Çu cña thêi kú qu¸ ®é ë níc ta, do nÒn kinh tÕ cã
nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ vËn ®éng trong c¬ chÕ thÞ trêng nªn còng cã nhiÒu lîi Ých
kinh tÕ kh¸c nhau vµ tÊt yÕu còng xuÊt hiÖn m©u thuÉn gi÷a c¸c lîi Ých kinh tÕ. ViÖc
ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt c¸c quan hÖ vÒ lîi Ých kinh tÕ ®îc thùc hiÖn qua ph©n phèi. Do
®ã viÖc nghiªn cøu quan hÖ ph©n phèi ®îc xem lµ ch×a kho¸ ®Ó th¸o gì cho c¸c vÊn ®Ò
liªn quan ®Õn viÖc ph©n chia c¸c lîi Ých trong x· héi.
XuÊt ph¸t tõ nh÷ng yªu cÇu mang tÝnh cÊp b¸ch ®ã ®ßi hái mçi c¸ nh©n ph¶i
nhËn thøc râ vai trß vµ tÇm quan träng cña...
Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
Trêng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n
---------------------------∗∗-------------------------------
§Ò ¸n kinh tÕ chÝnh trÞ
§Ò tµi: Quan hÖ ph©n phèi ë níc ta hiÖn nay – Thùc tr¹ng vµ
gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn quan hÖ ph©n phèi ë níc ta trong
thêi gian tíi.
Gi¸o viªn híng dÉn: TS. TrÇn ViÖt TiÕn
Sinhviªn thùc hiÖn: §Æng Hång Minh
Líp: Qu¶n trÞ Nh©n lùc A
Kho¸: 44
N¨m häc: 2003-2004
Hµ Néi 2-2004
1
TL KTCT & CNXH KH: Quan hệ phân phối ở nước ta hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: Quan hệ phân phối ở nước ta hiện nay - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: Quan hệ phân phối ở nước ta hiện nay 9 10 589