Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: Quan hệ phân phối thu nhập

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1091 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi më ®Çu
Tõ n¨m 1986 ®Õn nay níc ta ®ang thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®æi míi ®Ó héi
nhËp quèc tÕ. §Ó trë thµnh mét níc ph¸t triÓn nh mong ®îi kh«ng nh÷ng
chóng ta ph¶i ph¸t triÓn mét nÒn v¨n ho¸ tiªn tiÕn ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc,
chóng ta cßn ph¶i ph¸t triÓn kinh tÕ m¹nh mÏ, ®iÒu ®ã chØ cã ®îc khi ph©n
phèi thu nhËp ë níc ta ®ång ®Òu. ViÖt Nam lµ mét níc ®ang ph¸t triÓn, thu
nhËp cña ngêi d©n cha cao, kh«ng nh÷ng thÕ l¹i cã sù chªnh lÖch gi÷a thµnh
thÞ vµ n«ng th«n, gi÷a miÒn nói vµ ®ång b»ng, xuÊt hiÖn nh÷ng ngêi giµu vµ
nh÷ng ngêi nghÌo, g©y ra t×nh h×nh trong níc lu«n cã nh÷ng bÊt ®ång, phøc
t¹p. H¬n n÷a ph©n phèi thu nhËp l¹i lµ mét kh©u kh«ng kÐm phÇn quan träng
trong qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt x· héi, nã lµ môc tiªu cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Ph©n
phèi thu nhËp cã ¶nh hëng trë l¹i ®èi víi s¶n xuÊt, cã thÓ thóc ®Èy hoÆc k×m
h·m sù ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt.
Ph©n phèi ®óng ®¾n thu nhËp c¸ nh©n cña x· héi, c¸c thµnh viªn x· héi
níc ta trong thêi k× qu¸ ®é lªn Chñ NghÜa X· Héi lµ mét vÊn ®Ò v« cïng hÖ
träng, t¹o ra ®éng lùc gãp phÇn tÝch cùc vµo s¶n xuÊt t¹o ®iÒu kiÖn cho s¶n
xuÊt x· héi. §ång thêi gãp phÇn tÝch cùc lµm æn ®Þnh t×nh h×nh kinh tÕ- x·
héi, n©ng cao ®êi sèng nh©n d©n, thùc hiÖn môc tiªu d©n giµu, níc m¹nh, x·
héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh. Nh vËy vÊn ®Ò cÊp b¸ch hiÖn nay ®Æt ra lµ
ph©n phèi thu nhËp ®ång ®Òu, tuy nhiªn hiÖn nay trong thùc tÕ gÆp ph¶i kh«ng
Ýt nh÷ng khã kh¨n.
Víi vai trß quan träng nh vËy cña ph©n phèi thu nhËp ®èi víi níc ta
hiÖn nay, em xin chän ®Ò tµi lµ: "Quan hÖ ph©n phèi thu nhËp trong nÒn
kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng X· Héi Chñ NghÜa ë ViÖt Nam” . Do thêi gian vµ
tr×nh ®é cã h¹n nªn chÊt lîng ®Ò ¸n cha cao, em rÊt mong ®îc sù chØ dÉn cña
thÇy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n.

1

B - Néi dung ®Ò ¸n.

I - C¬ së lÝ luËn vÒ ph©n phèi thu nhËp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng X· Héi Chñ NghÜa ë ViÖt Nam.

1.1 - TÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan cña nhiÒu h×nh thøc ph©n phèi thu
nhËp c¸ nh©n trong thêi k× qu¸ ®é lªn Chñ NghÜa X· Héi ë ViÖt Nam.
1.1.1 - Kh¸i niÖm quan hÖ ph©n phèi vµ c¸c kh¸i niÖm cã liªn quan.
Quan hÖ ph©n phèi, c¸c h×nh thøc thu nhËp lµ h×nh thøc thùc hiÖn vÒ
mÆt kinh tÕ cña quan hÖ së h÷u vÒ t liÖu s¶n xuÊt.
Ph©n phèi thu nhËp cã ¶nh hëng lín ®Õn s¶n xuÊt. C.Mac ®· tõng nãi
tíi vai trß ph©n phèi trùc tiÕp c¸c yÕu tè cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Sù ph©n phèi
c¸c nguån lùc th«ng suÊt sÏ ®¶m b¶o qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt ®îc tiÕn hµnh liªn
tôc. Ph©n phèi thu nhËp quyÕt ®Þnh sù t¸c ®éng cña chñ thÓ yÕu tè s¶n xuÊt
th«ng qua ph©n phèi thu n...
Lêi më ®Çu
n¨m 1986 ®Õn nay níc ta ®ang thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®æi míi ®Ó héi
nhËp quèc tÕ. §Ó trë thµnh mét níc ph¸t triÓn nh mong ®îi kh«ng nh÷ng
chóng ta ph¶i ph¸t triÓn mét nÒn v¨n ho¸ tiªn tiÕn ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc,
chóng ta cßn ph¶i ph¸t triÓn kinh m¹nh mÏ, ®iÒu ®ã c ®îc khi ph©n
phèi thu nhËp ë níc ta ®ång ®Òu. ViÖt Nam mét níc ®ang ph¸t triÓn, thu
nhËp cña ngêi d©n cha cao, kh«ng nh÷ng thÕ l¹i chªnh lÖch gi÷a thµnh
thÞ n«ng th«n, gi÷a miÒn nói ®ång b»ng, xuÊt hiÖn nh÷ng ngêi giµu
nh÷ng ngêi nghÌo, g©y ra t×nh h×nh trong níc lu«n nh÷ng bÊt ®ång, phøc
t¹p. H¬n n÷a ph©n phèi thu nhËp l¹i mét kh©u kh«ng kÐm phÇn quan träng
trong qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt x· héi, nã lµ môc tiªu cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Ph©n
phèi thu nhËp ¶nh hëng trë l¹i ®èi víi s¶n xuÊt, thÓ thóc ®Èy hoÆc k×m
h·m sù ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt.
Ph©n phèi ®óng ®¾n thu nhËp nh©n cña x· héi, c¸c thµnh viªn héi
níc ta trong thêi qu¸ ®é lªn Chñ NghÜa Héi mét vÊn ®Ò cïng
träng, t¹o ra ®éng lùc gãp phÇn tÝch cùc vµo s¶n xuÊt t¹o ®iÒu kiÖn cho n
xuÊt x· héi. §ång thêi gãp phÇn tÝch cùc lµm æn ®Þnh t×nh h×nh kinh tÕ-
héi, n©ng cao ®êi sèng nh©n d©n, thùc hiÖn môc tiªu d©n giµu, níc m¹nh,
héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh. Nh vËy vÊn ®Ò cÊp b¸ch hiÖn nay ®Æt ra
ph©n phèi thu nhËp ®ång ®Òu, tuy nhiªn hiÖn nay trong thùc tÕ gÆp ph¶i kh«ng
Ýt nh÷ng khã kh¨n.
Víi vai trß quan träng nh vËy cña ph©n phèi thu nhËp ®èi víi níc ta
hiÖn nay, em xin chän ®Ò tµi lµ: "Quan ph©n phèi thu nhËp trong nÒn
kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng X· Héi Chñ NghÜa ë ViÖt Nam . Do thêi gian vµ
tr×nh ®é h¹n nªn chÊt lîng ®Ò ¸n cha cao, em rÊt mong ®îc chØ dÉn cña
thÇy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n.
1
TL KTCT & CNXH KH: Quan hệ phân phối thu nhập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: Quan hệ phân phối thu nhập - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: Quan hệ phân phối thu nhập 9 10 711