Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: Quản lý nhà nước về KT

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 797 lần   |   Lượt tải: 0 lần
bµi kiÓm tra
M¤N : QU¶N Lý NHµ N¦íC VÒ KINH TÕ

§Ò bµi : Qu¶n lý Nhµ níc vÒ kinh tÕ lµ g× ? V× sao nãi qu¶n lý Nhµ níc võa lµ mét
khoa häc võa lµ nghÖ thuËt, nghÒ nghiÖp ? §Ó qu¶n lý Nhµ níc ph¶i dïng ph¬ng
ph¸p nµo, c¸c ph¬ng ph¸p nµy trong c¸c chÕ ®é x· héi kh¸c nhau cã g× gièng vµ
kh¸c nhau ? V× sao ?

Bµi lµm
1. Kh¸i niÖm qu¶n lý Nhµ níc vÒ kinh tÕ :
Qu¶n lý Nhµ níc vÒ kinh tÕ lµ sù t¸c ®éng cã tæ chøc vµ b»ng ph¸p quyÒn cña
Nhµ níc lªn nÒn kinh tÕ quèc d©n nh»m sö dông cã hiÖu qu¶ nhÊt c¸c nguån lùc
kinh tÕ trong vµ ngoµi níc, c¸c c¬ héi cã thÓ cã, ®Ó ®¹t ®îc c¸c môc tiªu ph¸t triÓn
kinh tÕ ®Êt níc ®Æt ra trong ®iÒu kiÖn héi nhËp vµ më réng giao lu quèc tÕ.
Theo nghÜa réng, qu¶n lý Nhµ níc vÒ kinh tÕ dîc thùc hiÖn th«ng qua c¶ ba lo¹i
c¬ quan lËp ph¸p, hµnh ph¸p vµ t ph¸p cña Nhµ níc.
Theo nghÜa hÑp, qu¶n lý Nhµ níc vÒ kinh tÕ ®îc hiÓu nh ho¹t ®éng qu¶n lý cã
tÝnh chÊt Nhµ níc nh»m ®iÒu hµnh nÒn kinh tÕ, ®îc thùc hiÖn bëi c¬ quan hµnh
ph¸p (ChÝnh phñ).
2. Qu¶n lý Nhµ níc vÒ kinh tÕ võa lµ mét khoa häc võa lµ nghÖ thuËt, nghÒ
nghiÖp :
a) Qu¶n lý Nhµ níc vÒ kinh tÕ lµ mét khoa häc v× nã cã ®èi tîng nghiªn cøu riªng
vµ cã nhiÖm vô ph¶i thùc hiÖn riªng. §ã lµ c¸c quy luËt vµ c¸c vÊn ®Ò mang tÝnh
quy luËt cña c¸c mèi quan hÖ trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp gi· c¸c chñ thÓ tham gia c¸c
ho¹t ®éng kinh tÕ cña x· héi.
TÝnh khoa häc cña qu¶n lý Nhµ níc vÒ kinh tÕ cã nghÜa lµ ho¹t ®éng qu¶n lý
cña Nhµ níc trªn thùc tÕ kh«ng thÓ phô thuéc vµo ý chÝ chñ quan hay së thÝch cña
mét c¬ quan Nhµ níc hay c¸ nh©n nµo mµ ph¶i dùa vµo c¸c nguyªn t¾c, c¸c ph¬ng
ph¸p, xuÊt ph¸t tõ thùc tiÔn vµ ®îc thùc tiÔn kiÓm nghiÖm, tøc lµ xuÊt ph¸t tõ c¸c
quy luËt kh¸ch quan vµ ®iÒu kiÖn cô thÓ cña mçi quèc gia trong tõng giai ®o¹n ph¸t
triÓn.

§Ó qu¶n lý Nhµ níc mang tÝnh khoa häc cÇn :
- TÝch cùc nhËn thøc c¸c quy luËt kh¸ch quan, tæng kÕt thùc tiÔn ®Ó ®Ò ra
nguyªn lý cho lÜnh vùc ho¹t ®éng qu¶n lý cña Nhµ níc vÒ kinh tÕ.
- Tæng kÕt kinh nghiÖm, nh÷ng m« h×nh qu¶n lý kinh tÕ cña Nhµ níc trªn thÕ
giíi.
- ¸p dông c¸c ph¬ng ph¸p ®o lêng ®Þnh lîng hiÖn ®¹i, sù ®¸nh gi¸ kh¸ch quan
c¸c qu¸ tr×nh kinh tÕ.
- Nghiªn cøu toµn diÖn ®ång bé c¸c ho¹t ®éng cña nÒn kinh tÕ, kh«ng chØ giíi
h¹n ë mÆt kinh tÕ - kü thuËt mµ cßn ph¶i suy tÝnh ®Õn c¸c mÆt x· héi vµ t©m lý tøc
lµ ph¶i gi¶i quyÕt tèt vÊn ®Ò thùc chÊt vµ b¶n chÊt cña qu¶n lý.
b) Qu¶n lý Nhµ níc vÒ kinh tÕ cßn lµ mét nghÖ thuËt vµ lµ mét nghÒ v× nã lÖ thuéc
kh«ng nhá vµo tr×nh ®é nghÒ nghiÖp, nh©n c¸ch, b¶n lÜnh cña ®éi ngò c¸n bé qu¶n
lý kinh tÕ, ph...
bµi kiÓm tra
M¤N : QU¶N Lý NHµ N¦íC VÒ KINH TÕ
§Ò bµi : Qu¶n Nhµ níc kinh ? sao nãi qu¶n Nhµ níc võa mét
khoa häc võa nghÖ thuËt, nghÒ nghiÖp ? §Ó qu¶n Nhµ níc ph¶i dïng ph¬ng
ph¸p nµo, c¸c ph¬ng pp nµy trong c¸c chÕ ®é héi kh¸c nhau gièng
kh¸c nhau ? V× sao ?
Bµi lµm
1. Kh¸i niÖm qu¶n lý Nhµ n íc vÒ kinh tÕ :
Qu¶n Nhµ níc vÒ kinht¸c ®éng cã tæ chøcb»ng ph¸p quyÒn cña
Nhµ níc lªn nÒn kinh quèc d©n nh»m dông hiÖu qu¶ nhÊt c¸c nguån lùc
kinh tÕ trong vµ ngoµi níc, c¸c c¬ héi cã thÓ cã, ®Ó ®¹t ®îc c¸c môc tiªu ph¸t triÓn
kinh tÕ ®Êt níc ®Æt ra trong ®iÒu kiÖn héi nhËp vµ më réng giao lu quèc tÕ.
Theo nghÜa réng, qu¶n lý Nhµ níc vÒ kinh tÕ dîc thùc hiÖn th«ng qua c¶ ba lo¹i
c¬ quan lËp ph¸p, hµnh ph¸p vµ t ph¸p cña Nhµ níc.
Theo nghÜa hÑp, qu¶n lý Nhµ níc kinh ®îc hiÓu nh ho¹t ®éng qu¶n
tÝnh chÊt Nhµ níc nh»m ®iÒu hµnh nÒn kinh tÕ, ®îc thùc hiÖn bëi quan hµnh
ph¸p (ChÝnh phñ).
2. Qu¶n N n íc kinh võa mét khoa häc võa nghÖ thuËt, nghÒ
nghiÖp :
a) Qu¶n Nhµ níc kinh mét khoa häc cã ®èi tîng nghiªn cøu riªng
nhiÖm ph¶i thùc hiÖn riªng. §ã c¸c quy luËt c¸c vÊn ®Ò mang nh
quy luËt cña c¸c mèi quan trùc tiÕp gi¸n tiÕp gi· c¸c chñ thÓ tham gia c¸c
ho¹t ®éng kinh tÕ cña x· héi.
TÝnh khoa häc cña qu¶n Nhµ níc kinh nghÜa ho¹t ®éng qu¶n
cña Nhµ níc trªn thùc kh«ng thÓ phô thuéc vµo ý chÝ chñ quan hay thÝch cña
mét quan Nhµ níc hay nh©n nµo mµ ph¶i dùa vµo c¸c nguyªn t¾c, c¸c ph¬ng
ph¸p, xuÊt ph¸t thùc tiÔn ®îc thùc tiÔn kiÓm nghiÖm, tøc xuÊt ph¸t c¸c
quy luËt kh¸ch quan vµ ®iÒu kiÖn cô thÓ cña mçi quèc gia trong tõng giai ®o¹n ph¸t
triÓn.
TL KTCT & CNXH KH: Quản lý nhà nước về KT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: Quản lý nhà nước về KT - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: Quản lý nhà nước về KT 9 10 83