Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: Quản lý tri thức

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1111 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Qu¶n lý c«ng nghÖ th«ng tin
Bµi tËp: "PhÇn mÒm qu¶n lý tri thøc ®em ®Õn nh÷ng u thÕ ®Æc thï nµo
cho c¸c tæ chøc ho¹t ®éng trªn ph¹m vi toµn cÇu ".
Bµi lµm
HiÖn nay, viÖc qu¶n lý c«ng nghÖ th«ng tin trë thµnh mét ®iÒu kiÖn
thiÕt yÕu trong mäi ho¹t ®éng cña toµn cÇu; t¹i n¬i lµm vÞªc th× q¶n lý c«ng
nghÖ th«ng tin ®· trë thµnh mét yÕu tè t¹o ra lîi thÕ c¹nh tranh.
C¸c c«ng nghÖ hiÖn cã vµ c¸c ph¬ng

ph¸p ®îc sö dông ®Ó thóc ®Èy

th«ng tin gäi lµ qu¶n lý tri thøc. Cßn th«ng tin l¹i ®îc hiÓu lµ nh÷ng tri thøc
míi lµm giµu kho tµng nhËn thøc cho ngêi nhËn tin. Nã ®îc thô c¶m vµ ®¸nh
gi¸ lµ cã Ých cho ngêi ra quyÕt ®Þnh trong qu¶n trÞ kinh doanh.
VËy th«ng tin lµ nh÷ng tri thøc míi, cßn qu¶n lý c«ng nghÖ th«ng tin lµ
qu¶n lý tri thøc.
Trong néi t¹i cña bÊt kú mét c«ng ty nµo, c«ng nghÖ th«ng tin ®Òu cã
thÓ ®îc sö dông ®Ó tèi ®a ho¸ lîi nhuËn. NhiÖm vô nh: th tÝn ®iÖn tö (e-mail)
cho phÐp th«ng tin nhanh h¬n; c¸c c¬ së d÷ liÖu. ®îc chia sÎ cho phÐp mäi
ngêi cã thÓ tiÕp cËn tøc thêi vµ b×nh ®¼ng nh÷ng th«ng tin ®îc chuÈn ho¸ vµo
bÊt kú thêi gian nµo. M¹ng néi bé (intranet) cho phÐp trao ®æi ®ång bä vµ trß
chuyÖn trùc tiÕp … tæ chøc mäi cong viÖc ®ã nh»m lµm cho c«ng ty cã hiÖu
qu¶ h¬n vµ cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh cao h¬n lµ c«ng viÖc cña nhµ qu¶n lý c«ng
nghÖ th«ng tin.
Muèn biÕt ®îc phÇn mÒm qu¶n lý tri thøc ®em ®Õn nh÷ng u thÕ ®Æc thï
nµo cho c¸c tæ chøc ho¹t ®éng trªn ph¹m vi toµn cÇu th× tríc hÕt chóng ta h¶i
hiÓu; tri thøc lµ g×, qu¶n lý tri thøc lµ thÕ nµo vµ t¹i sao tri thøc l¹i cã gi¸ trÞ.
Tri thøc: ®ã lµ sù hiÓu biÕt cã ®îc qua chiªm nghiÖm hay sù ng¾n bã víi
vÊn ®Ò nµy. Tri thøc cßn ®îc m« t¶ nh mét tËp hîp nhiÒu m« h×nh m« t¶ nhiÒu
®Æc tÝnh vµ hµnh vi trong mäi lÜnh vùc. Tri thøc chÝnh lµ mét kho b¸u kh«ng
träng läng mµ con ngêi ta cã thÓ lu«n mang trong ®Çu m×nh. §ång thêi tri

thøc cã thÓ ®îc lu gi÷ theo nhiÒu quy tr×nh cã tæ chøc, hay b»ng c¸c s¶n
phÈm, ph¬ng tiÖn. hÖ thèng hoÆc c¸c tµi liÖu.
Trªn thùc tÕ cã rÊt nhiÒu c¸ch ®Þnh nghÜa vÒ tri thø. Nhng ®Ó phôc bµi
viÕt nµy ta cã thÓ ®Þnh nghÜa ®Þnh nghÜa nh sau: tri thøc lµ nh÷ng ý tëng vµ
nh÷ng hiÓu biÕt mµ nh÷ng quy tr×nh trong mét tæ chøc ®îc sö dông ®Ó hµnh
®éng cã hiÖu qu¶ nh»m thùc hiÖn môc ®Ých cña t«t chøc ®ã. Lo¹i tri thøc nµy
rÊt cô thÓ ®èi víi tá chøc ®· t¹o ra chóng.
Tri thøc cã gi¸ trÞ g× kh«ng? nã gióp nhµ qu¶n trÞ kinh doanh nh÷ng g×?
Chóng ta h·y ph©n tÝch ; nÒn kinh tÕ- x· héi toµn cÇu hiÖn nay ®ang ph¸t triÓn
víi mét tèc ®é chãng mÆt; nh÷ng c¬ së tri thøccña c¸c tæ chøc ®ang nhanh
chãng...
Qu¶n lý c«ng nghÖ th«ng tin
Bµi tËp: "PhÇn mÒm qu¶n tri thøc ®em ®Õn nh÷ng u thÕ ®Æc thï nµo
cho c¸c tæ chøc ho¹t ®éng trªn ph¹m vi toµn cÇu ".
Bµi lµm
HiÖn nay, viÖc qu¶n c«ng nghÖ th«ng tin trë thµnh mét ®iÒu kiÖn
thiÕt yÕu trong mäi ho¹t ®éng cña toµn cÇu; t¹i n¬i lµm vÞªc th× q¶n c«ng
nghÖ th«ng tin ®· trë thµnh mét yÕu tè t¹o ra lîi thÕ c¹nh tranh.
C¸c c«ng nghÖ hiÖn vµ c¸c ph¬ng ph¸p ®îc dông ®Ó thóc ®Èy
th«ng tin gäiqu¶n tri thøc. Cßn th«ng tin l¹i ®îc hiÓu nh÷ng tri thøc
míi lµm giµu kho tµng nhËn thøc cho ngêi nhËn tin. Nã ®îc thô c¶m vµ ®¸nh
gi¸ lµ cã Ých cho ngêi ra quyÕt ®Þnh trong qu¶n trÞ kinh doanh.
VËy th«ng tin lµ nh÷ng tri thøc míi, cßn qu¶n lý c«ng nghÖ th«ng tin lµ
qu¶n lý tri thøc.
Trong néi t¹i cña bÊt kú mét c«ng ty nµo, c«ng nghÖ th«ng tin ®Òu
thÓ ®îc dông ®Ó tèi ®a ho¸ i nhuËn. NhiÖm nh: th tÝn ®iÖn (e-mail)
cho phÐp th«ng tin nhanh h¬n; c¸c c¬ së liÖu. ®îc chia sÎ cho phÐp mäi
ngêi thÓ tiÕp cËn tøc thêi b×nh ®¼ng nh÷ng th«ng tin ®îc chuÈn ho¸ vµo
bÊt thêi gian nµo. M¹ng néi (intranet) cho phÐp trao ®æi ®ång trß
chuyÖn trùc tiÕp chøc mäi cong viÖc ®ã nh»m lµm cho c«ng ty hiÖu
qu¶ h¬n vµ cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh cao h¬n lµ c«ng viÖc cña nhµ qu¶n lý c«ng
nghÖ th«ng tin.
Muèn biÕt ®îc phÇn mÒm qu¶n tri thøc ®em ®Õn nh÷ng u thÕ ®Æc thï
nµo cho c¸c chøc ho¹t ®éng trªn ph¹m vi toµn cÇu th× tríc hÕt chóng ta h¶i
hiÓu; tri thøc lµ g×, qu¶n lý tri thøc lµ thÕ nµo vµ t¹i sao tri thøc l¹i cã gi¸ trÞ.
Tri thøc: ®ã lµ sù hiÓu biÕt cã ®îc qua chiªm nghiÖm hay sù ng¾n bã víi
vÊn ®Ò nµy. Tri thøc cßn ®îc m« t¶ nh mét tËp hîp nhiÒu m« h×nh m« t¶ nhiÒu
®Æc tÝnh vµ hµnh vi trong mäi lÜnh vùc. Tri thøc chÝnh mét kho b¸u kh«ng
träng läng mµ con ngêi ta cã thÓ lu«n mang trong ®Çu m×nh. §ång thêi tri
TL KTCT & CNXH KH: Quản lý tri thức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: Quản lý tri thức - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: Quản lý tri thức 9 10 743