Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: Quy luật giá trị

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1413 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§Ò ¸n KTCT

Lêi më ®Çu

Mét x· héi cã nh÷ng chÝnh s¸ch vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ ngµy mét
toµn diÖn vµ hiÖu qu¶ h¬n sao cho ®ßi sèng tinh thÇn vµ vËt chÊt cña con
ngêi trong x· h«Þ dã ng¸y mét æn dÞnh phong phó ,nhng ®Ó cã ®îc mét
x· héi nh vËy kh«ng ph¶I tù nhiªn mµ cã .Thùc tÕ ®· chøng minh r»ng
viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ lµ mét viÖc v« cïng khã kh¨n ,®ã lµ cuéc ch¹y ®ua
s«i ®éng gi÷a c¸c níc trªn thÕ giíi nh»m ®¹t ®îc mét vÞ trÝ cao h¬n trªn
truêng quèc tÕ .Muèn thùc hiÖn ®iÒu ®ã th× nhÊt quyÕt trong chÝnh s¸ch
ph¸t triÓn kinh tÕ cña mçi quèc gia ®ßi hoØ ph¶I ®îc dùa trªn mét nÒn
t¶ng c¬ së lý thuyÕt v÷ng ch¾c vÒ c¸c quy luËt kinh tÕ ,®Æc biÖt lµ quy luËt
gi¸ trÞ .V× sao l¹u nãi quy luËt gi¸ trÞ lµ quy luËt quan träng nhÊt ? vµ ®èi
víi nø¬c ta hiÖn nay nÒn kinh tÕ thÞ tríng liÖu cã chÞu ¶nh hëng cña quy
luËt nµy ?

NÕu tr¶ lêi ®îc c©u hái trªn hay nãi c¸ch kh¸c lµ nghiªn cøu

quy luËt gi¸ trÞ th× ta nhËn ®Þnh ®¬c thùc tr¹ng cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam
hiÖn nay tõ ®ã cã ®îc nh÷ng lý luËn chung vÒ nh÷ng tån t¹i .nh÷ng tiÕn
bé .còng nh híng ph¸t triÓn. MÆt kh¸c t¸c dông cña quy luËt gi¸ trÞ tuú
thuéc vµo tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n suÊt møc ®é hoµn thiÖn cña
quan hÖ s¶n xuÊt XHCN vµ vµo kh¶ n¨ng nhËn thøc vËn dông vµ tæ chøc
c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ thùc tiÔn cña nhµ níc. H¬n n÷a t¸c dông cña quy
luËt gi¸ trÞ lµ t¸c dông kh¸ch quan ,kh¶ n¨ng con ngêi nhËn thøc vµ vËn
dông quy luËt sÏ quy ®Þnh tÝnh chÊt tiªu cùc hay tÝch cùc mµ viÖc vËn
dông nã sÏ mang l¹i cho x· héi,v× vËy nghiªn cøu ®Ó cã thÓ ¸p dông quy
luËt gi¸ trÞ mét c¸ch khoa häc hiÖu qu¶ tËn dông mét c¸ch tèi u nhÊt
nh÷ng u ®iÓm cña nã khi tham gia vµo nÒn kinh tÕ ®Êt níc chÝnh lµ môc
®Ých cña em khi chän ®Ò tµi nµy – víi vai trß lµ mét thµnh viªn t¬ng lai
cña nÒn kinh tÕ viÖt nam.

1

§Ò ¸n KTCT

VÒ mÆt lý thuyÕt , quy luËt gi¸ trÞ ®îc ph¸t biÓu nh sau : “s¶n xuÊt trao ®æi
hµng ho¸ ph¶i dùa trªn c¬ së lîng gi¸ trÞ hµng ho¸ hay thêi gian lao ®éng
cÇn thiÕt “. Trªn thùc tÕ th× quy luËt gi¸ trÞ mang ý nghÜa ®Æc biÖt quan
träng do mang c¸c tÝnh chÊt sau :
+ §iÒu tiÕt vµ lu th«ng hµng ho¸: trong s¶n xuÊt quy luËt gi¸ trÞ ®iÒu tiÕt
viÖc ph©n phèi t liÖu s¶n xuÊt vµ søc lao ®éng gia c¸c ngµnh s¶n xuÊt
th«ng qua sù biÕn ®éng cña gi¸ c¶ hµng ho¸
+ KÝch thÝch lùc lîng s¶n xuÊt ph¸t triÓn :ngêi s¶n xuÊt muèn ®øng v÷ng
ph¶i liªn tôc ®æi míi kü thô©t v× kü thuËt tiªn tiÕn th× gi¸ trÞ c¸ biÖt cña
hµng ho¸ sÏ thÊp h¬n gi¸ trÞ x· héi cña hµng ho¸ nh vËy ngêi s¶n xuÊt
míi cã l·i nhÊt
+ Thùc hiÖn sù b×nh tuyÓn tù nhiªn...
§Ò ¸n KTCT
Lêi më ®Çu
Mét héi nh÷ng chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh ngµy mét
toµn diÖn hiÖu qu¶ h¬n sao cho ®ßi sèng tinh thÇn vËt chÊt cña con
ngêi trong h«Þ ng¸y mét æn dÞnh phong phó ,nhng ®Ó ®îc mét
héi nh vËy kh«ng ph¶I tù nhiªn .Thùc ®· chøng minh r»ng
viÖc ph¸t triÓn kinh mét viÖc cïng khã kh¨n ,®ã lµ cuéc ch¹y ®ua
s«i ®éng gi÷a c¸c níc trªn thÕ giíi nh»m ®¹t ®îc mét trÝ cao h¬n trªn
truêng quèc .Muèn thùc hiÖn ®iÒu ®ã th× nhÊt quyÕt trong chÝnh s¸ch
ph¸t triÓn kinh cña mçi quèc gia ®ßi hoØ ph¶I ®îc dùa trªn mét nÒn
t¶ng c¬ së lý thuyÕt v÷ng ch¾c vÒ c¸c quy luËt kinh tÕ ,®Æc biÖt lµ quy luËt
gi¸ trÞ .V× sao l¹u nãi quy luËt gi¸ trÞ quy luËt quan träng nhÊt ? ®èi
víi nø¬c ta hiÖn nay nÒn kinh thÞ tríng liÖu chÞu ¶nh hëng cña quy
luËt nµy ? NÕu tr¶ lêi ®îc c©u hái trªn hay nãi c¸ch kh¸c nghiªn cøu
quy luËt gi¸ trÞ th× ta nhËn ®Þnh ®¬c thùc tr¹ng cña nÒn kinh ViÖt Nam
hiÖn nay ®ã ®îc nh÷ng luËn chung nh÷ng tån t¹i .nh÷ng tiÕn
.còng nh híng ph¸t triÓn. MÆt kh¸c t¸c dông cña quy luËt gi¸ trÞ tuú
thuéc vµo tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n suÊt møc ®é hoµn thiÖn cña
quan s¶n xuÊt XHCN vµo kn¨ng nhËn thøc vËn dông chøc
c¸c ho¹t ®éng kinh thùc tiÔn cña nhµ níc. H¬n n÷a c dông cña quy
luËt gi¸ trÞ t¸c dông kh¸ch quan ,k ng con ngêi nhËn thøc vËn
dông quy luËt quy ®Þnh tÝnh chÊt tiªu cùc hay tÝch cùc mµ viÖc vËn
dông sÏ mang l¹i cho héi,v× vËy nghiªn cøu ®Ó thÓ ¸p dông quy
luËt gi¸ trÞ mét c¸ch khoa häc hiÖu qu¶ tËn dông mét c¸ch tèi u nhÊt
nh÷ng u ®iÓm cña khi tham gia vµo nÒn kinh ®Êt níc chÝnh môc
®Ých cña em khi chän ®Ò tµi nµy víi vai trß mét thµnh viªn t¬ng lai
cña nÒn kinh tÕ viÖt nam.
1
TL KTCT & CNXH KH: Quy luật giá trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: Quy luật giá trị - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: Quy luật giá trị 9 10 321