Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập với việc phân tích các mâu thuẫn biện chứng trong nên KTTT của VN

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1044 lần   |   Lượt tải: 0 lần
.Më ®Çu
Cïng víi xu thÕ cña thêi ®¹i vµ thÕ giíi th× viÖc chuyÓn sang nÒn kinh
tÕ thÞ trêng cña ViÖt Nam lµ tÊt yÕu. Vµo nh÷ng n¨m 70 , cuèi nh÷ng n¨m 80
cña thÕ kû XX , khi mµ nh÷ng khñng ho¶ng kinh tÕ trong hÖ thèng c¸c n íc x·
héi chñ nghÜa ®· ph¸t triÓn ®Õn ®Ønh ®iÓm, ViÖt Nam còng kh«ng n»m ngoµi
t×nh tr¹ng nµy . Tríc t×nh h×nh nµy , §¶ng vµ Nhµ níc ta ®· quyÕt ®Þnh chuyÓn
nÒn kinh tÕ ®Êt níc tõ c¬ chÕ tËp trung quan liªu , bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ
trêng, mµ mèc ®¸nh dÊu lµ §¹i héi §¶ng VI (th¸ng 12 n¨m 1986).
Kinh tÕ thÞ trêng lµ mét nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn nhÊt cho tíi nay víi rÊt
nhiÒu mÆt u ®IÓm. Tuy nhiªn, trong qu¸ tr×nh chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng , níc ta kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khã kh¨n . Theo quan ®IÓn triÕt häc duy
vËt biÖn chøng th× bÊt cø mét sù vËt , hiÖn tîng nµo còng chøa ®ùng trong nã
nh÷ng m©u thuÉn cña c¸c mÆt ®èi lËp . §iÒu nµy còng ®óng trong nÒn kinh tÕ
thÞ truêng ë ViÖt Nam hiÖn nay, trong lßng nã ®ang chøa ®ùng c¸c m©u thuÉn
. Trong giai ®o¹n chuyÓn tiÕp nµy , tríc hÕt ®ã lµ m©u thuÉn cña sù xuÊt hiÖn
c¬ chÕ míi cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng vµ c¬ chÕ cò trong nÒn kinh tÕ tËp trung ,
quan liªu , bao cÊp ; m©u thuÉn gi÷a yªu cÇu ph¸t triÓn víi kiÕn tróc thîng
tÇng vÒ mÆt chÝnh trÞ , ph¸p lý , quan ®iÓm , t tëng . M©u thuÉn gi÷a tÝnh tù
ph¸t cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ trêng (theo chñ nghÜa t b¶n) víi ®Þnh híng x·
héi chñ nghÜa , m©u thuÉn gi÷a mÆt tÝch cùc vµ mÆt tiªu cùc cña kinh tÕ thÞ trêng…
Nh÷ng m©u thuÉn nµy ®ang hiÖn diÖn vµ t¸c ®éng m¹nh mÏ tíi qu¸
tr×nh ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ ®Êt níc . ViÖc nhËn thøc râ vÊn ®Ò nµy vµ gi¶i
quyÕt chóng cã ý nghÜa v« cïng quan träng ®Ó thóc ®Èy sù ph¸t triÓn nÒn kinh
tÕ ViÖt Nam hiÖn nay . §©y lµ nhiÖm vô hµng ®Çu cña §¶ng vµ Nhµ níc ta .
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò nµy vµ b»ng nh÷ng kiÕn
thøc thu ®îc trong n¨m häc võa qua t«i chän ®Ò tµi:

1

"Quy luËt thèng nhÊt vµ ®Êu tranh cña c¸c mÆt ®èi lËp víi viÖc ph©n tÝch
hÖ thèng c¸c m©u thuÉn biÖn chøng cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng ë ViÖt Nam
hiÖn nay.
I.C¬ së lý luËn.
I.1.LÞch sö nh÷ng t tëng triÕt häc chñ nghÜa duy vËt tríc M¸c vÒ m©u thuÉn .
Tr¶i qua qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña nh÷ng h×nh th¸i kh¸c nhau vµ c¸c qu¸
tr×nh ph¸t triÓn cao cña c¸c t tëng triÕt häc nh©n lo¹i c¸c quan niÖm vÒ m©u
thuÉn kh¸c nhau còng thay ®æi. Mçi thêi ®¹i , mçi trêng ph¸i l¹i cã nh÷ng lý
gi¶i kh¸c nhau vÒ m©u thuÉn , vÒ c¸c mÆt ®èi lËp , v× triÕt häc lu«n ph¸t sinh
tõ nh÷ng bèi c¶nh lÞch sö nhÊt ®Þnh . Thø nhÊt lµ triÕt häc thêi cæ ®¹i mµ ®iÓn
h×nh lµ...
.Më ®Çu
Cïng víi xu thÕ cña thêi ®¹i thÕ giíi th× viÖc chuyÓn sang nÒn kinh
thÞ trêng cña ViÖt Nam tÊt yÕu. Vµo nh÷ng n¨m 70 , cuèi nh÷ng n¨m 80
cña thÕ kû XX , khinh÷ng khñng ho¶ng kinh tÕ trong hÖ thèng c¸c níc x·
héi chñ nghÜa ®· ph¸t triÓn ®Õn ®Ønh ®iÓm, ViÖt Nam còng kh«ng n»m ngoµi
t×nh tr¹ng nµy . Tríc t×nh h×nh nµy , §¶ng vµ Nhµ níc ta ®· quyÕt ®Þnh chuyÓn
nÒn kinh tÕ ®Êt níc tõ c¬ chÕ tËp trung quan liªu , bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ
trêng, mµ mèc ®¸nh dÊu lµ §¹i héi §¶ng VI (th¸ng 12 n¨m 1986).
Kinh thÞ trêng mét nÒn kinh ph¸t triÓn nhÊt cho tíi nay víi rÊt
nhiÒu mÆt u ®IÓm. Tuy nhiªn, trong qu¸ tr×nh chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-
êng , níc ta kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khã kh¨n . Theo quan ®IÓn triÕt häc duy
vËt biÖn chøng th× bÊt cø mét vËt , hiÖn tîng nµo còng chøa ®ùng trong
nh÷ng m©u thuÉn cña c¸c mÆt ®èi lËp . §iÒu nµy còng ®óng trong nÒn kinh
thÞ truêng ë ViÖt Nam hiÖn nay, trong lßng ®ang chøa ®ùng c¸c m©u thuÉn
. Trong giai ®o¹n chuyÓn tiÕp nµy , tríc hÕt ®ã m©u thuÉn cña xuÊt hiÖn
chÕ míi cña nÒn kinhthÞ trêng chÕtrong nÒn kinh tÕ tËp trung ,
quan liªu , bao cÊp ; m©u thuÉn gi÷a yªu cÇu ph¸t triÓn víi kiÕn tróc thîng
tÇng mÆt chÝnh trÞ , ph¸p lý , quan ®iÓm , t tëng . u thuÉn gi÷a tÝnh
ph¸t cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ trêng (theo chñ nghÜa t b¶n) víi ®Þnh híng
héi chñ nghÜa , m©u thuÉn gi÷a mÆt tÝch cùc mÆt tiªu cùc cña kinh thÞ tr-
êng
Nh÷ng m©u thuÉn nµy ®ang hiÖn diÖn vµ t¸c ®éng m¹nh mÏ tíi qu¸
tr×nh ph¸t triÓn nÒn kinh ®Êt níc . ViÖc nhËn thøc vÊn ®Ò nµy gi¶i
quyÕt chóngý nghÜa v« cïng quan träng ®Ó thóc ®Èy sù ph¸t triÓn nÒn kinh
tÕ ViÖt Nam hiÖn nay . §©y lµ nhiÖm vô hµng ®Çu cña §¶ng vµ Nhµ níc ta .
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò nµy b»ng nh÷ng kiÕn
thøc thu ®îc trong n¨m häc võa qua t«i chän ®Ò tµi:
1
TL KTCT & CNXH KH: Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập với việc phân tích các mâu thuẫn biện chứng trong nên KTTT của VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập với việc phân tích các mâu thuẫn biện chứng trong nên KTTT của VN - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập với việc phân tích các mâu thuẫn biện chứng trong nên KTTT của VN 9 10 266