Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập 

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 872 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Më ®Çu
Cïng víi xu thÕ cña thêi ®¹i vµ thÕ giíi th× viÖc chuyÓn sang nÒn kinh tÕ
thÞ trêng cña ViÖt Nam lµ tÊt yÕu. Vµo nh÷ng n¨m 70 , cuèi nh÷ng n¨m 80 cña
thÕ kû XX , khi mµ nh÷ng khñng ho¶ng kinh tÕ trong hÖ thèng c¸c níc x· héi
chñ nghÜa ®· ph¸t triÓn ®Õn ®Ønh ®iÓm, ViÖt Nam còng kh«ng n»m ngoµi t×nh
tr¹ng nµy . Tríc t×nh h×nh nµy , §¶ng vµ Nhµ níc ta ®· quyÕt ®Þnh chuyÓn nÒn
kinh tÕ ®Êt níc tõ c¬ chÕ tËp trung quan liªu , bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng,
mµ mèc ®¸nh dÊu lµ §¹i héi §¶ng VI (th¸ng 12 n¨m 1986).
Kinh tÕ thÞ trêng lµ mét nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn nhÊt cho tíi nay víi rÊt
nhiÒu mÆt u ®IÓm. Tuy nhiªn, trong qu¸ tr×nh chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng ,
níc ta kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khã kh¨n . Theo quan ®IÓn triÕt häc duy vËt biÖn
chøng th× bÊt cø mét sù vËt , hiÖn tîng nµo còng chøa ®ùng trong nã nh÷ng m©u
thuÉn cña c¸c mÆt ®èi lËp . §iÒu nµy còng ®óng trong nÒn kinh tÕ thÞ truêng ë
ViÖt Nam hiÖn nay, trong lßng nã ®ang chøa ®ùng c¸c m©u thuÉn . Trong giai
®o¹n chuyÓn tiÕp nµy , tríc hÕt ®ã lµ m©u thuÉn cña sù xuÊt hiÖn c¬ chÕ míi cña
nÒn kinh tÕ thÞ trêng vµ c¬ chÕ cò trong nÒn kinh tÕ tËp trung , quan liªu , bao
cÊp ; m©u thuÉn gi÷a yªu cÇu ph¸t triÓn víi kiÕn tróc thîng tÇng vÒ mÆt chÝnh
trÞ , ph¸p lý , quan ®iÓm , t tëng . M©u thuÉn gi÷a tÝnh tù ph¸t cña sù ph¸t triÓn
kinh tÕ thÞ trêng (theo chñ nghÜa t b¶n) víi ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa , m©u
thuÉn gi÷a mÆt tÝch cùc vµ mÆt tiªu cùc cña kinh tÕ thÞ trêng…
Nh÷ng m©u thuÉn nµy ®ang hiÖn diÖn vµ t¸c ®éng m¹nh mÏ tíi qu¸ tr×nh
ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ ®Êt níc . ViÖc nhËn thøc râ vÊn ®Ò nµy vµ gi¶i quyÕt chóng
cã ý nghÜa v« cïng quan träng ®Ó thóc ®Èy sù ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ ViÖt Nam
hiÖn nay . §©y lµ nhiÖm vô hµng ®Çu cña §¶ng vµ Nhµ níc ta .
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò nµy vµ b»ng nh÷ng kiÕn thøc
thu ®îc trong n¨m häc võa qua t«i chän ®Ò tµi: "Ph©n tÝch vÞ trÝ vµ néi dung
cña quy luËt thèng nhÊt vµ ®Êu tranh cña c¸c mÆt ®èi lËp trong hÖ thèng
phÐp biÖn chøng duy vËt? ý nghÜa ph¬ng ph¸p luËn? Sù vËn dông cña
§¶ng ta trong ®êng lèi ®æi míi ®Êt níc?"

1

I. C¬ së lý luËn
I.1.LÞch sö nh÷ng t tëng triÕt häc chñ nghÜa duy vËt tríc M¸c vÒ m©u thuÉn
Tr¶i qua qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña nh÷ng h×nh th¸i kh¸c nhau vµ c¸c qu¸
tr×nh ph¸t triÓn cao cña c¸c t tëng triÕt häc nh©n lo¹i c¸c quan niÖm vÒ m©u
thuÉn kh¸c nhau còng thay ®æi. Mçi thêi ®¹i , mçi trêng ph¸i l¹i cã nh÷ng lý
gi¶i kh¸c nhau vÒ m©u thuÉn , vÒ c¸c mÆt ®èi lËp , v× triÕt häc lu«n ph¸t sinh tõ
nh÷ng bèi c¶nh lÞch sö nhÊt ®Þnh ...
Më ®Çu
Cïng víi xu thÕ cña thêi ®¹i thÕ giíi th× viÖc chuyÓn sang nÒn kinh
thÞ trêng cña ViÖt Nam tÊt yÕu. Vµo nh÷ng n¨m 70 , cuèi nh÷ng n¨m 80 cña
thÕ XX , khi nh÷ng khñng ho¶ng kinh trong thèng c¸c níc héi
chñ nghÜa ®· ph¸t triÓn ®Õn ®Ønh ®iÓm, ViÖt Nam còng kh«ng n»m ngoµi nh
tr¹ng nµy . Tríc t×nh h×nh nµy , §¶ng Nhµ níc ta ®· quyÕt ®Þnh chuyÓn nÒn
kinh tÕ ®Êt níc tõ c¬ chÕ tËp trung quan liªu , bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng,
mµ mèc ®¸nh dÊu lµ §¹i héi §¶ng VI (th¸ng 12 n¨m 1986).
Kinh thÞ trêng mét nÒn kinh ph¸t triÓn nhÊt cho tíi nay víi rÊt
nhiÒu mÆt u ®IÓm. Tuy nhiªn, trong qu¸ tr×nh chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng ,
níc ta kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khã kh¨n . Theo quan ®IÓn triÕt häc duy vËt biÖn
chøng th× bÊt mét vËt , hiÖn tîng nµo còng chøa ®ùng trong nh÷ng m©u
thuÉn cña c¸c mÆt ®èi lËp . §iÒu nµy còng ®óng trong nÒn kinh thÞ truêng ë
ViÖt Nam hiÖn nay, trong lßng ®ang chøa ®ùng c¸c u thuÉn . Trong giai
®o¹n chuyÓn tiÕp nµy , tríc hÕt ®ã lµ m©u thuÉn cña xuÊt hiÖn chÕ míi cña
nÒn kinh thÞ trêng chÕ trong nÒn kinh tËp trung , quan liªu , bao
cÊp ; m©u thuÉn gi÷a yªu cÇu ph¸t triÓn víi kiÕn tróc thîng tÇng mÆt chÝnh
trÞ , ph¸p , quan ®iÓm , t tëng . M©u thuÉn gi÷a tÝnh ph¸t cña ph¸t triÓn
kinh thÞ trêng (theo chñ nghÜa t b¶n) víi ®Þnh híng héi chñ nghÜa , u
thuÉn gi÷a mÆt tÝch cùc vµ mÆt tiªu cùc cña kinh tÕ thÞ trêng
Nh÷ng m©u thuÉn nµy ®ang hiÖn diÖn t¸c ®éng m¹nh tíi qu¸ tr×nh
ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ ®Êt níc . ViÖc nhËn thøc râ vÊn ®Ò nµy vµ gi¶i quyÕt chóng
ý nghÜa cïng quan träng ®Ó thóc ®Èy ph¸t triÓn nÒn kinh ViÖt Nam
hiÖn nay . §©y lµ nhiÖm vô hµng ®Çu cña §¶ng vµ Nhµ níc ta .
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò nµy vµ b»ng nh÷ng kiÕn thøc
thu ®îc trong n¨m c võa qua t«i chän ®Ò tµi: "Ph©n ch trÝ néi dung
cña quy luËt thèng nhÊt ®Êu tranh cña c¸c mÆt ®èi lËp trong thèng
phÐp biÖn chøng duy vËt? ý nghÜa ph¬ng ph¸p luËn? vËn dông cña
§¶ng ta trong ®êng lèi ®æi míi ®Êt níc?"
1
TL KTCT & CNXH KH: Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập  - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập  - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập  9 10 317