Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: Quy luật về sự phù hợp của QHSX với tính chất và trình độ phát triển của LLSX

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 731 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I. Quy luËt vÒ sù phï hîp cña quan hÖ s¶n xuÊt víi tr×nh ®é ph¸t triÓn vµ
tÝnh chÊt cña lùc lîng s¶n xuÊt
1. Lùc lîng s¶n xuÊt
§Þnh nghÜa: lùc lîng s¶n xuÊt vµ mét kÕt cÊu vËt chÊt, bao gåm ngêi lao
®éng víi kü n¨ng lao ®éng cña hä vµ t liÖu s¶n xuÊt, tríc hÕt lµ c«ng cô lao
®éng, thÓ hiÖn tr×nh ®é chinh phôc tù nhiªn cña con ngêi.
Tr×nh ®é ph¸t triÓn cña t liÖu lao ®éng mµ chñ yÕu lµ c«ng cô lao ®éng
lµ thíc do tr×nh ®é chinh phôc tù nhiªn cña loµi ngêi, lµ c¬ së x¸c ®Þnh tr×nh
®é ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt, lµ tiªu chuÈn ®Ó ph©n biÖt sù kh¸c nhau gi÷a c¸c
thêi ®¹i kinh tÕ.
N¨ng suÊt lao ®éng x· héi lµ thíc ®o tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n
xuÊt. XÐt ®Õn cïng nã lµ nh©n tè quan träng nhÊt cho sù th¾ng lîi cña mét trËt
tù x· héi.
2. Quan hÖ s¶n xuÊt
Quan hÑ s¶n xuÊt lµ mèi quan hª gi÷a ngêi víi ngêi trong qu¸ tr×nh s¶n
xuÊt bao gåm quan hÖ së h÷u vÒ t liÖu s¶n xuÊt; quan hÖ vÒ tæ chøc qu¶n lý;
quan hÖ vÒ ph©n phèi s¶n phÈm lao ®éng.
Ba mÆt nãi trªn cña Quan hÖ s¶n xuÊt cã quan hÖ h÷u c¬ víi nhau, trong
®ã quan hÖ së h÷u t liÖu s¶n xuÊt cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh. B¶n chÊt cña bÊt kú
Quan hÑ s¶n xuÊt nµo còng ®Òu phô thuéc vµo viÖc nh÷ng t liÖu s¶n xuÊt chñ
yÕu trong x· héi thuéc vÒ ai. Cã hai h×nh thøc së h÷u c¬ b¶n vÒ t liÖu s¶n xuÊt,
së h÷u t nh©n vµ së h÷u x· héi.
3) Quy luËt vÒ sù phï hîp cña Quan hÖ s¶n xuÊt víi tr×nh ®é ph¸t triÓn
vµ tÝnh chÊt cña lùc lîng s¶n xuÊt
Lùc lîng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt lµ hai mÆt cña ph¬ng thøc s¶n
xuÊt, chóng tån t¹i t¸ch rêi nhau mµ t¸c ®éng biÖn chøng lÉn nhau, h×nh thµnh
quy luËt x· héi phæ biÕn cña toµn bé x· héi loµi ngêi: quy luËt vÒ sù phï hîp

cña quan hÖ s¶n xuÊt víi tr×nh ®é ph¸t triÓn vµ tÝnh chÊt cña lùc lîng s¶n xuÊt.
Quy luËt nµy v¹ch râ sù phô thuéc kh¸ch quan cña Quan hÖ s¶n xuÊt vµo sù
ph¸t triÓn cña Lùc lîng s¶n xuÊt, ®ång thêi Quan hÖ s¶n xuÊt còng t¸c ®éng
trë l¹i lùc lîng s¶n xuÊt. Sù h×nh thµnh, biÕn ®æi, ph¸t triÓn cña quan hÖ s¶n
xuÊt ®îc quyÕt ®Þnh bëi tr×nh ®é cña lùc lîng s¶n xuÊt. Tr×nh ®é cña lùc lîng
s¶n xuÊt thÓ hiÖn ë tr×nh ®é ph¸t triÓn cña c«ng cô lao ®éng, kü thuËt, kinh
nghiÖm, kü n¨ng cña ngêi lao ®éng, quy m« s¶n xuÊt, tr×nh ®é ph©n c«ng lao
®éng x· héi. Tr×nh ®é lùc lîng s¶n xuÊt cµng cao th× ph©n c«ng lao ®éng cµng
tØ mØ. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt, quan hÖ s¶n xuÊt còng h×nh
thµnh vµ biÕn ®æi cho phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn vµ tÝnh chÊt cña lùc lîng
s¶n xuÊt. Sù phï hîp ®ã lµ ®éng lùc cho lùc lîng s¶n xuÊt ph¸t triÓn m¹nh mÏ.
Nhng lùc lîng s¶n xuÊt ph¸t t...
I. Quy luËt vÒ sù phï hîp cña quan hÖ s¶n xuÊt víi tr×nh ®é ph¸t triÓn vµ
tÝnh chÊt cña lùc lîng s¶n xuÊt
1. Lùc lîng s¶n xuÊt
§Þnh nghÜa: lùc lîng s¶n xuÊt vµ mét kÕt cÊu vËt chÊt, bao gåm ngêi lao
®éng víi n¨ng lao ®éng cña t liÖu s¶n xuÊt, tríc hÕt c«ng lao
®éng, thÓ hiÖn tr×nh ®é chinh phôc tù nhiªn cña con ngêi.
Tr×nh ®é ph¸t triÓn cña t liÖu lao ®éng chñ yÕu c«ng lao ®éng
thíc do tr×nh ®é chinh phôc nhiªn cña loµi ngêi, së x¸c ®Þnh tr×nh
®é ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt, tiªu chuÈn ®Ó ph©n biÖt kh¸c nhau gi÷a c¸c
thêi ®¹i kinh tÕ.
N¨ng suÊt lao ®éng x· héi lµ thíc ®o tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n
xuÊt. XÐt ®Õn cïng nã lµ nh©n tè quan träng nhÊt choth¾ng lîi cña mét trËt
tù x· héi.
2. Quan hÖ s¶n xuÊt
Quan s¶n xuÊt mèi quan gi÷a ngêi víi ngêi trong qu¸ tr×nh s¶n
xuÊt bao gåm quan h÷u t liÖu s¶n xuÊt; quan chøc qu¶n lý;
quan hÖ vÒ ph©n phèi s¶n phÈm lao ®éng.
Ba mÆt nãi trªn cña Quan hÖ s¶n xuÊt cã quan hÖ h÷u c¬ víi nhau, trong
®ã quan h÷u t liÖu s¶n xuÊt ý nghÜa quyÕt ®Þnh. B¶n chÊt cña bÊt
Quan s¶n xuÊt nµo còng ®Òu p thuéc vµo viÖc nh÷ng t liÖu s¶n xuÊt chñ
yÕu trong x· héi thuéc vÒ ai. Cã hai h×nh thøc së h÷u c¬ b¶n vÒ t liÖu s¶n xuÊt,
së h÷u t nh©n vµ së h÷u x· héi.
3) Quy luËt phï hîp cña Quan s¶n xuÊt víi tr×nh ®é ph¸t triÓn
vµ tÝnh chÊt cña lùc lîng s¶n xuÊt
Lùc lîng s¶n xuÊt quan s¶n xuÊt hai mÆt cña ph¬ng thøc s¶n
xuÊt, chóng tån t¹i t¸ch rêi nhau mµ t¸c ®éng biÖn chøng lÉn nhau, h×nh thµnh
quy luËt héi phæ biÕn cña toµn héi loµi ngêi: quy luËt phï hîp
TL KTCT & CNXH KH: Quy luật về sự phù hợp của QHSX với tính chất và trình độ phát triển của LLSX - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: Quy luật về sự phù hợp của QHSX với tính chất và trình độ phát triển của LLSX - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: Quy luật về sự phù hợp của QHSX với tính chất và trình độ phát triển của LLSX 9 10 317