Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: Sự điều tiết của nhà nước tư sản hiện đại

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 832 lần   |   Lượt tải: 0 lần
c

Lêi më ®Çu

hñ nghÜa t b¶n víi t c¸ch lµ mét ph¬ng thøc s¶n xuÊt x· héi tõ khi
ra ®êi cho ®Õn nay, nã ®· tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n ph¸t triÓn. Mç
giai ®o¹n ph¸t triÓn nã ®Òu dùa trªn nÒn t¶ng cña giai ®o¹n tríc
nã, nã võa kÕ thõa cña giai ®o¹n tríc, võa lµ sù v¬n lªn hoÆc phñ ®Þnh l¹i giai
®o¹n tríc. Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ®ã ta ®· thÊy r»ng sù can thiÖp cña nhµ níc
vµo nÒn kinh tÕ lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan, vai trß cña nhµ níc ngµy cµng trë
nªn quan träng. Bëi v×, x· héi míi mµ chóng ta muèn x©y dùng trong chñ nghÜa
t b¶n lµ mét nhµ níc t s¶n hiÖn ®¹i – ph¶i tÝnh ®Õn mét c¸ch ®Çy ®ñ nh÷ng ®Æc
®iÓm míi vÒ sè lîng vµ chÊt lîng cña sù ph¸t triÓn x· héi hoÆc nãi réng h¬n cña
nÒn v¨n minh tri thøc, ph¸t triÓn cao nhÊt vÒ con ngêi tri thøc, cña nh÷ng khoa
häc kü thuËt hiÖn ®¹i. Nhng ®Ó ®¸p øng vµ ®iÌu khiÓn nÒn kinh tÕ x· héi mµ
khoa häc kü thuËt c«ng nghÖ ngµy cµng ph¸t triÓn, t×nh h×nh chÝnh trÞ thÕ giíi
ngµy cµng phøc t¹p, bÊt æn cña chñ nghÜa t b¶n hiÖn ®¹i ®ã th× nhµ níc t s¶n
hiÖn ®¹i ph¶i tù ®iÌu chØnh vai trß cña m×nh trong sù ®iÒu tiÕt nÒn kinh tÕ. Sù
®iÒu tiÕt cañ nhµ níc t s¶n hiÖn ®¹i ®ã ph¶i dùa trªn nh÷ng mèi t¬ng quan kh¸ch
quan gi÷a lùc s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt. Sù ®iÒu tiÕt kinh tÕ ®ã còng chÝnh
lµ néi dung cña §Ò ¸n Kinh tÕ chÝnh trÞ nµy. Do tr×nh ®é vµ kiÕn thøc cµn h¹n
chÕ, trong bµi viÕt nµy t«i chØ ®Ò cËp ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò chÝnh cña sù thay ®æi
trong sù ®iÒu tiÕt kinh tÕ cña nhµ níc t s¶n hiÖn nay, bµi viÕt ch¾c kh«ng tr¸nh
khái nh÷ng h¹n chÕ vµ thiÕu sãt, kÝnh mong thÇy c« vµ c¸c b¹n gãp ý ®Ó kiÕn
thøc cña t«i vÒ vÊn ®Ò nµy ®îc hoµn chØnh h¬n.
§Ò tµi: Sù ®iÒu tiÕt kinh tÕ cña nhµ níc t s¶n hiÖn ®¹i

1

Ch¬ng 1
Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña chñ nghÜa t b¶n

1. Chñ nghÜa T b¶n.
Trong qóa tr×nh ra ®êi vµ ph¸t triÓn, chñ nghÜa t b¶n ®· thùc hiÖn ®îc sù
ph¸t triÓn vÒ ph©n c«ng lao ®éng, hiÖp t¸c lao ®éng, tËp trung ho¸ vµ liªn hiÖp
ho¸ s¶n xuÊt. KÕt qu¶ lµ biÕn nhiÒu qua s tr×nh kinh tÕ riªng lÎ thµnh qu¸ trïnh
kinh tÕ thèng nhÊt h÷u c¬ víi nhau.
Cïng víi ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt, qu¸ tr×nh x· héi ho¸ s¶n xuÊt
còng ®¹t nh÷ng bíc tiÕn lín, víi tr×nh ®ä cao. HiÖp t¸c ®¬n gi¶n, c«ng trêng thñ
c«ng, nÒn ®Ëi c«ng nghiÖp c¬ khÝ lµ nh÷ng giai ®o¹n ph¸t triÓn x· héi ho· s¶n
xuÊt t b¶n chñ nghÜa. Lùc lîng s¶n xuÊt vµ x· héi ho¸ s¶n xuÊt ®· ®a n¨ng su¸t
lao ®éng t¨ng lªn cha tõng cã trong lÞch sö. Nhê®ã sù ho¹t ®éng cña quy luËt
gi¸ trÞ thÆng d, quy luËt tÝch luü cïng víi c¸c quy luËt kinh tÕ kh¸c, ®· lµm c¬
chÕ thÞ trêng vËn ®éng vµ ph¸t t...
Lêi më ®Çu
hñ nghÜa t b¶n víi t c¸ch lµ mét ph¬ng thøc s¶n xuÊt x· héi tõ khi
ra ®êi cho ®Õn nay, ®· tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n ph¸t triÓn.
giai ®o¹n ph¸t triÓn ®Òu dùa trªn nÒn t¶ng cña giai ®o¹n tríc
nã, võa thõa cña giai ®o¹n tríc, võa v¬n lªn hoÆc p ®Þnh l¹i giai
®o¹n tríc. Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ®ã ta ®· thÊy r»ng sù can thiÖp cña nhµ níc
vµo nÒn kinh mét tÊt yÕu kh¸ch quan, vai trß cña nhµ níc ngµy cµng trë
nªn quan träng. Bëi v×, x· héi míi mµ chóng ta muèn x©y dùng trong chñ nghÜa
t b¶n lµ mét nhµ níc t n hiÖn ®¹i ph¶i tÝnh ®Õn mét c¸ch ®Çy ®ñ nh÷ng ®Æc
®iÓm míi vÒ sè lîng vµ chÊt lîng cña sù ph¸t triÓn x· héi hoÆc nãi réng h¬n cña
nÒn v¨n minh tri thøc, ph¸t triÓn cao nhÊt con ngêi tri thøc, cña nh÷ng khoa
häc thuËt hiÖn ®¹i. Nhng ®Ó ®¸p øng ®iÌu khiÓn nÒn kinh héi
khoa häc thuËt c«ng nghÖ ngµy cµng ph¸t triÓn, t×nh h×nh chÝnh trÞ thÕ giíi
ngµy cµng phøc t¹p, bÊt æn cña chñ nghÜa t b¶n hiÖn ®¹i ®ã th× nhµ níc t s¶n
hiÖn ®¹i ph¶i ®iÌu chØnh vai trß cña m×nh trong ®iÒu tiÕt nÒn kinh tÕ.
®iÒu tiÕt cañ nhµ níc t s¶n hiÖn ®¹i ®ã ph¶i dùa trªn nh÷ng mèi t¬ng quan kh¸ch
quan gi÷a lùc n xuÊt quan s¶n xuÊt. ®iÒu tiÕt kinh ®ã còng chÝnh
néi dung cña §Ò ¸n Kinh chÝnh trÞ nµy. Do tr×nh ®é kiÕn thøc cµn h¹n
chÕ, trong bµi viÕt nµy t«i chØ ®Ò cËp ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò chÝnh cña thay ®æi
trong ®iÒu tiÕt kinh cña nhµ níc t s¶n hiÖn nay, bµi viÕt ch¾c kh«ng tr¸nh
khái nh÷ng h¹n chÕ thiÕu sãt, kÝnh mong thÇy c¸c b¹n gãp ý ®Ó kiÕn
thøc cña t«i vÒ vÊn ®Ò nµy ®îc hoµn chØnh h¬n.
c
§Ò tµi: Sù ®iÒu tiÕt kinh tÕ cña nhµ níc t s¶n hiÖn ®¹i
1
TL KTCT & CNXH KH: Sự điều tiết của nhà nước tư sản hiện đại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: Sự điều tiết của nhà nước tư sản hiện đại - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: Sự điều tiết của nhà nước tư sản hiện đại 9 10 562