Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: Sự hình thành nền KTTT

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 3091 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§Ò ¸n Kinh tÕ chÝnh trÞ
®Æt vÊn ®Ò
Níc ta ®i lªn chñ nghi· x· héi<CNXH>bá qua giai ®o¹n t b¶n chñ
nghÜa <TBCN>lµ tÊt yÕu lÞch sö .§iÒu nµy hoµn toµn phï hîp víi tiÕn tr×nh
ph¸t triÓn kh¸ch quan cña lÞch sö nh©n lo¹i. Nhng vÊn ®Ò lµ chóng ta lùa
chän m« h×nh kinh tÕ nµo ®Ó x©y dùng LLSX hiÖn ®¹i cho CNXH.Tríc ®©y
còng gièng nh c¸c níc XHCN kh¸c chóng ta ®· lùa chän m« h×nh kinh tÕ kÕ
ho¹ch hãa tËp trung ®Ó x©y dùng CNXH.Nhng thùc tÕ ®· chøng minh lµ m«
h×nh nµy kh«ng phï hîp nã lµm cho nÒn kinh tÕ r¬i vµo t×nh tr¹ng tr× trÖ c¸c
quy luËt kinh tÕ kh¸ch quan bÞ vi ph¹m lµm cho ®éng lùc ph¸t triÓn kinh tÕ
bÞ thñ tiªu .§øng tríc t×nh h×nh ®ã §¶ng ta trªn c¬ së ®óc rót kinh nghiÖm
thùc tÕ vµ lý luËn chñ nghÜa M¸c –Lª nIn t tëng Hå ChÝ Minh ®· ®Ò ra ®êng
l«Ý kinh tÕ míi víi néi dung quan träng : ChuyÓn nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch hãa
tËp trung sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng <KTTT> ®Þnh híng XHCN .§©y lµ bíc
ngoÆt quan träng trong qu¸ tr×nh x©y dùng CNXH
NÒn KTTT ®Þnh híng XHCN ë ViÖt nam ®· vËn hµnh ®îc h¬n 10
n¨m .Nã ®· thu ®îc nhiÒu thµnh tùu to lín gIóp nÒn kinh tÕ cña chóng ta
tho¸t khái khñng ho¶ng, kinh tÕ dÇn ®i vµo æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn .§êi sèng
cña nh©n d©n ngµy cµng n©ng cao .Tuy vËy nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng
XHCN ë níc ta còng béc lé nh÷ng khuyÕt tËt cã ¶nh hëng kh«ng tèt ®· ®Æt
ra cho nhiÒu ngêi c©u hái : cã hay kh«ng kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng XHCN?
KTTT ®Þnh híng XHCN lµ g× vµ nh÷ng ®Æc trng c¬ b¶n cña KTTT ®Þnh híng
XHCN ?
§Ó tr¶ lêi nh÷ng c©u hái trªn ®· thu hót nhiÒu nhµ nghiªn cøu lý luËn
cïng lµm râ vÒ mÆt lý luËn nhËn thøc còng nh thùc tiÔn vµ ®Òu kÕt luËn sù
lùa chän KTTT ®Þnh híng XHCN cña §¶ng vµ nhµ níc ta ®· chän lµ mét m«
h×nh kinh tÕ cña ®Êt níc trong tiÕn tr×nh ®æi míi vµ ph¸t triÓn lµ hoµn toµn
®óng ®¾n
Trong bµi viÕt nµy em xin ®Ò cËp mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n cña KTTT ®Þnh
híng XHCN ë níc ta.

SV: Bïi Quèc Trung

1

KÕ to¸n 44D

§Ò ¸n Kinh tÕ chÝnh trÞ
I.Sù cÇn thIÕt ph¶i h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn KTTT ®Þnh híng
XHCN ë níc ta

1.Quan nIÖm vÒ KTTT
LÞch sö ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt vµ ®êi sèng x· héi cña nh©n lo¹i ®· vµ
®ang tr¶i qua hai kIÓu tæ chøc kinh tÕ thÝch øng víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña
LLSX vµ ph©n c«ng lao ®éng x· héi .Hai thêi ®¹i kinh tÕ kh¸c h¼n nhau vÒ
chÊt .§ã lµ thêi ®¹i kinh tÕ tù nhiªn tù cung , tù cÊp vµ thêi ®¹i kinh tÕ hµng
hãa mµ giai ®o¹n cao cña nã lµ kinh tÕ thÞ trêng . VËy vÊn ®Ò ®Æt ra lµ kinh tÕ
thÞ trêng lµ g× ? HiÖn nay cã nhiÒu kh¸i niÖm kh¸c nhau vÒ kinh tÕ thÞ trêng
nhng cã thÓ tùu trung l¹i chóng ta cã thÓ kh¼n...
§Ò ¸n Kinh tÕ chÝnh trÞ
®Æt vÊn ®Ò
Níc ta ®i lªn chñ nghi· héi<CNXH>bá qua giai ®o¹n t b¶n chñ
nghÜa <TBCN>lµ tÊt yÕu lÞch sö .§iÒu nµy hoµn toµn phîp víi tiÕn tr×nh
ph¸t triÓn kh¸ch quan cña lÞch nh©n lo¹i. Nhng vÊn ®Ò chóng ta lùa
chän h×nh kinh tÕ nµo ®Ó x©y dùng LLSX hiÖn ®¹i cho CNXH.Tríc ®©y
còng gièng nh c¸c níc XHCN kh¸c chóng ta ®· lùa chän h×nh kinh tÕ
ho¹ch hãa tËp trung ®Ó x©y dùng CNXH.Nhng thùc ®· chøng minh m«
h×nh nµy kh«ng phï hîp lµm cho nÒn kinh r¬i vµo t×nh tr¹ng tr× trÖ c¸c
quy luËt kinh kh¸ch quan vi ph¹m lµm cho ®éng lùc ph¸t triÓn kinh tÕ
thñ tiªu .§øng tríc t×nh h×nh ®ã §¶ng ta trªn ®óc rót kinh nghiÖm
thùc tÕ vµ lý luËn chñ nghÜa M¸c –Lª nIn t tëng Hå ChÝ Minh ®· ®Ò ra ®êng
l«Ý kinh míi víi néi dung quan träng : ChuyÓn nÒn kinh tÕ ho¹ch hãa
tËp trung sang nÒn kinh t trêng <KTTT> ®Þnh híng XHCN .§©y lµ bíc
ngoÆt quan träng trong qu¸ tr×nh x©y dùng CNXH
NÒn KTTT ®Þnh híng XHCN ë ViÖt nam ®· vËn hµnh ®îc h¬n 10
n¨m . ®· thu ®îc nhiÒu thµnh tùu to lín gIóp nÒn kinh cña chóng ta
tho¸t khái khñng ho¶ng, kinh dÇn ®i vµo æn ®Þnh ph¸t triÓn .§êi sèng
cña nh©n d©n ngµy cµngng cao .Tuy vËy nÒn kinh thÞ trêng ®Þnh híng
XHCN ë níc ta còng béc nh÷ng khuyÕt tËt ¶nh hëng kh«ng tèt ®· ®Æt
ra cho nhiÒu ngêi c©u hái : cã hay kh«ng kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng XHCN?
KTTT ®Þnh híng XHCN lµ g× vµ nh÷ng ®Æc trng c¬ b¶n cña KTTT ®Þnh híng
XHCN ?
§Ó tr¶ lêi nh÷ng c©u hái trªn ®· thu hót nhiÒu nhµ nghiªn cøu luËn
cïng lµm râ mÆt luËn nhËn thøc còng nh thùc tiÔn ®Òu kÕt luËn sù
lùa chän KTTT ®Þnh híng XHCN cña §¶ng vµ nhµ níc ta ®· chän lµ mét m«
h×nh kinh cña ®Êt níc trong tiÕn tr×nh ®æi míi ph¸t triÓn hoµn toµn
®óng ®¾n
Trong bµi viÕt nµy em xin ®Ò cËp mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n cña KTTT ®Þnh
híng XHCN ë níc ta.
SV: Bïi Quèc Trung KÕ to¸n 44D
1
TL KTCT & CNXH KH: Sự hình thành nền KTTT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: Sự hình thành nền KTTT - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: Sự hình thành nền KTTT 9 10 117