Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: Sự phát triển của các hình thái kinh tế

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 891 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi më ®Çu
Díi chÕ ®é t b¶n chñ nghÜa, giai cÊp c«ng nh©n cßn ®îc gäi lµ giai cÊp
v« s¶n, lµ giai cÊp hoµn toµn kh«ng cã t liÖu s¶n xu¸t, ph¶i b¸n søc lao ®éng
cho nhµ t b¶n ®Ó kiÕm sèng. Lµ giai cÊp g¾n liÒn víi s¶n xuÊt ®¹i c«ng nghiÖp
vµ ®îc nÒn c«ng nghiÖp rÌn luyÖn, giai cÊp c«ng nh©n cã tÝnh tæ chøc, kû luËt
cao vµ cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi tËp hîp lùc lîng, biÓu thÞ søc m¹nh cña m×nh.
Lµ giai cÊp bÞ ¸p bøc, bãc lét, cã lîi Ých ®èi lËp trùc tiÕp víi giai cÊp t s¶n,
giai cÊp c«ng nh©n kiªn quyÕt ®Êu tranh chèng giai cÊp t s¶n, cã kh¶ n¨ng
®oµn kÕt víi quÇn chóng lao ®éng bÞ ¸p bøc bãc lét trong cuéc ®Êu tranh
chung.
Cïng víi sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña s¶n xuÊt ®¹i c«ng nghiÖp, giai
cÊp c«ng nh©n kh«ng ngõng lín lªn vÒ mÆt sè lîng vµ chÊt lîng. Do lîi Ých
®èi lËp cña giai cÊp t s¶n, giai cÊp c«ng nh©n kh«ng ngõng ®Êu tranh chèng
giai cÊp t s¶n. Cuéc ®Êu tranh Êy dÉn ®Õn h×nh thµnh ý thøc giai cÊp vµ chÝnh
®¶ng cña giai cÊp c«ng nh©n. Th«ng qua chÝnh ®¶ng tiªn phong cña m×nh,
giai cÊp c«ng nh©n l·nh ®¹o cuéc ®Êu tranh giµnh chÝnh quyÒn tiÕn hµnh
cuéc c¶i biÕn c¸ch m¹ng ®èi víi x· héi kh«ng cã giai cÊp, do ®ã, giai cÊp
c«ng nh©n tù xo¸ bá víi t c¸ch lµ mét giai cÊp.
Trong t¸c phÈm “Tuyªn ng«n cña §¶ng Céng s¶n” C.M¸c vµ ¡ngghen
cã viÕt:
“Sù ph¸t triÓn cña nÒn ®¹i c«ng nghiÖp ®· ph¸ sËp díi ch©n giai cÊp t
s¶n chÝnh ngay c¸i nÒn t¶ng trªn ®ã giai cÊp t s¶n ®· x©y dùng lªn chÕ ®é
s¶n xuÊt vµ chiÕm h÷u nã… Sù sôp ®æ cña giai cÊp t s¶n vµ th¾ng lîi cña
giai cÊp v« s¶n lµ tÊt yÕu nh nhau…”

1

I.

C¬ së lý luËn
1. Sù ph¸t triÓn cña c¸c h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi lµ mét qu¸ tr×nh

lÞch sö tù nhiªn.
LÞch sö ph¸t triÓn cña x· héi ®· tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n nèi tiÕp nhau
tõ thÊp ®Õn cao. T¬ng øng víi mçi giai ®o¹n lµ mét h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi.
Sù vËn ®éng thay thÕ nhau cña c¸c h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi trong lÞch sö
®Òu do t¸c ®éng cña quy luËt kh¸ch quan, ®ã lµ qu¸ tr×nh lÞch sö tù nhiªn cña
x· héi. Marx viÕt "T«i coi sù ph¸t triÓn cña nh÷ng h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi
lµ mét qu¸ tr×nh lÞch sö tù nhiªn".
C¸c mÆt c¬ b¶n hîp thµnh mét h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi: lùc lîng s¶n
xuÊt quan hÖ s¶n xuÊt vµ kiÕn tróc thîng tÇng t¸ch rêi nhau, mµ liªn hÖ biÖn
chøng víi nhau h×nh thµnh nªn nh÷ng quy luËt phæ biÕn cña x· héi. Do t¸c
®éng cña quy luËt kh¸ch quan ®ã, mµ c¸c h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi vËn ®éng
vµ ph¸t triÓn thay thÕ nhau tõ thÊp lªn cao trong lÞch sö nh mét qu¸ tr×nh lÞch
sö tù nhiªn kh«ng phô thuéc vµ ý trÝ, nguyÖn väng chñ quan cña con ngêi.
Qu¸ tr×nh ...
Lêi më ®Çu
Díi chÕ ®é t b¶n chñ nghÜa, giai cÊp c«ng nh©n cßn ®îc gäi lµ giai cÊp
s¶n, giai cÊp hoµn toµn kh«ng t liÖu s¶n xu¸t, ph¶i b¸n søc lao ®éng
cho nhµ t b¶n ®Ó kiÕm sèng. Lµ giai cÊp g¾n liÒn víi s¶n xuÊt ®¹i c«ng nghiÖp
vµ ®îc nÒn c«ng nghiÖp rÌn luyÖn, giai cÊp c«ng nh©n cã tÝnh tæ chøc, kû luËt
cao ®iÒu kiÖn thuËn lîi tËp p lùc lîng, biÓu thÞ søc m¹nh cña m×nh.
giai cÊp ¸p bøc, bãc lét, lîi Ých ®èi lËp trùc tiÕp víi giai cÊp t s¶n,
giai cÊp c«ng nh©n kiªn quyÕt ®Êu tranh chèng giai cÊp t s¶n, kh¶ n¨ng
®oµn kÕt víi quÇn chóng lao ®éng ¸p bøc bãc lét trong cuéc ®Êu tranh
chung.
Cïng víi sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña s¶n xuÊt ®¹i c«ng nghiÖp, giai
cÊp c«ng nh©n kh«ng ngõng lín lªn mÆt lîng vµ chÊt lîng. Do lîi Ých
®èi lËp cña giai cÊp t s¶n, giai cÊp c«ng nh©n kh«ng ngõng ®Êu tranh chèng
giai cÊp t s¶n. Cuéc ®Êu tranh Êy dÉn ®Õn h×nh thµnh ý thøc giai cÊp vµ chÝnh
®¶ng cña giai cÊp c«ng nh©n. Th«ng qua chÝnh ®¶ng tiªn phong cña nh,
giai cÊp c«ng nh©n l·nh ®¹o cuéc ®Êu tranh giµnh chÝnh quyÒn tiÕn hµnh
cuéc c¶i biÕn c¸ch m¹ng ®èi víi héi kh«ng giai cÊp, do ®ã, giai cÊp
c«ng nh©n tù xo¸ bá víi t c¸ch lµ mét giai cÊp.
Trong t¸c phÈm “Tuyªn ng«n cña §¶ng Céng s¶n” C.M¸c vµ ¡ngghen
cã viÕt:
ph¸t triÓn cña nÒn ®¹i c«ng nghiÖp ®· ph¸ sËp díi ch©n giai cÊp t
s¶n chÝnh ngay c¸i nÒn t¶ng trªn ®ã giai cÊp t s¶n ®· x©y dùng lªn chÕ ®é
s¶n xuÊt chiÕm h÷u sôp ®æ cña giai cÊp t s¶n th¾ng lîi cña
giai cÊp v« s¶n lµ tÊt yÕu nh nhau…”
1
TL KTCT & CNXH KH: Sự phát triển của các hình thái kinh tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: Sự phát triển của các hình thái kinh tế - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: Sự phát triển của các hình thái kinh tế 9 10 289