Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: Tầm quan trọng của việc phát triển và ứng dụng KHCN

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 905 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi më ®Çu
TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi:
Bíc vµo thiªn niªn kû thø ba, khoa häc vµ c«ng nghÖ ®· trë thµnh yÕu tè
cèt tö cña sù ph¸t triÓn, lµ lùc lîng s¶n xuÊt trùc tiÕp cña nÒn kinh tÕ toµn cÇu.
§iÒu nµy ®îc ph¶n ¸nh râ trong viÖc ho¹ch ®Þnh c¸c chÝnh s¸ch vµ chiÕn lîc ph¸t
triÓn khoa häc, c«ng nghÖ vµ kinh tÕ cña nhiÒu níc trªn thÕ giíi. Tuy nhiªn tuú
thuéc vµo tr×nh ®é sù ph¸t triÓn cô thÓ cña tõng níc mµ x©y dùng chiÕn lîc,
chÝnh s¸ch ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ mang tÝnh ®a d¹ng vµ ®Æc thï ®èi víi
tõng giai ®o¹n ph¸t triÓn cô thÓ phï hîp víi hoµn c¶nh, ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt
cña mçi quèc gia. Vµ ®iÒu nçi bËt rót ra ë c¸c chiÕn lîc, chÝnh s¸ch ®ã ë tÊt c¶
c¸c níc trªn thÕ giíi tõ nh÷ng níc cã nÒn kinh tÕ hiÖn ®¹i ®øng hµng ®Çu thÕ giíi
nh Mü, NhËt, Ph¸p,...cho ®Õn nh÷ng níc cã nÒn kinh tÕ chËm ph¸t triÓn vµ l¹c
hËu nh ViÖt Nam , Lµo , Campuchia, mét sè níc Trung §«ng ...®ã chÝnh lµ quan
®iÓm:"Sù ph¸t triÓn khoa häc vµ c«ng nghÖ lµ mét ph¬ng híng quan träng míi ,
cã tÝnh quyÕt ®Þnh trong viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ quèc gia …"Bëi vËy viÖc nghiªn
cøu kinh nghiÖm x©y dùng c¸c chÝnh s¸ch vµ chiÕn lîc ph¸t triÓn khoa häc vµ
c«ng nghÖ cña c¸c níc trªn thÕ giíi vµ trong khu vùc ®Ó ¸p dông vµ ph¸t huy
mét c¸ch s¸ng t¹o vµo hoµn c¶nh cña ®Êt níc m×nh cã ý nghÜa ®Æc biÖt quan träng
®èi víi c¸c níc trªn con ®êng c«ng nghiÖp ho¸- hiªn ®¹i ho¸ nãi chung vµ ®èi víi
ViÖt Nam nãi riªng hiÖn nay.
Trong thêi ®¹i ngµy nay, khi nÒn v¨n minh n«ng nghiÖp dÇn dÇn nhêng
chç cho nÒn v¨n minh c«ng nghiÖp th× t¬ng øng víi nã thuËt ng÷ ''c«ng nghiÖp
ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸" còng Ýt ®îc sö dông mµ thay thÕ vµo ®ã lµ c¸c thuËt ng÷ khoa
häc mang tÝnh chÊt hiÖn ®¹i ,phï hîp víi xu thÕ cña mét thêi ®¹i míi "thêi ®¹i tri
thøc" nh "t¨ng trëng", "ph¸t triÓn"," cÊt c¸nh theo lèi ho¸ rång"…MÆc dï
vËy,chóng ta kh«ng thÓ phñ nhËn c«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i ho¸ lu«n lu«n lµ vÊn
®Ò hµng ®Çu trong c¸c lÝ luËn vÒ sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña c¸c quèc gia trªn thÕ
giíi .ThËt vËy ,lÞch sö ph¸t triÓn cña nh©n lo¹i trong vµi tr¨m n¨m tríc ®ã ®· cho
thÊy con ®êng mµ c¸c níc chËm tiÕn cÇn ph¶i ®i theo,kh«ng thÓ lµ c¸i g× kh¸c
ngoµi viÖc biÕn ®æi nÒn kinh tÕ theo c¬ cÊu hîp lý ,ph¸t triÓn n¨ng ®éng dùa trªn
c¬ së khoa häc c«ng nghÖ hiÖn ®¹i .§Ó ®¹t ®îc môc ®Ých ®ã,®iÒu tÊt yÕu lµ ph¶i

®a ®Êt níc ®i lªn con ®êng c«ng nghiÖp ho¸- hiªn ®¹i ho¸ bëi ®ã lµ ph¬ng thøc
duy nhÊt ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ thÕ giíi, vµ bÊt k× mét quèc gia nµo bá qua qu¸
tr×nh nµy ®Òu sÏ trë nªn qu¸ chËm , qu¸ l¹c hËu so víi bíc ®i cña thÕ giíi...
Lêi më ®Çu
TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi:
Bíc vµo thiªn niªn thø ba, khoa häc vµ c«ng nghÖ ®· trë thµnh yÕu
cèt cña ph¸t triÓn, lùc lîng s¶n xuÊt trùc tiÕp cña nÒn kinh toµn cÇu.
§iÒu nµy ®îc ph¶n ¸nh râ trong viÖc ho¹ch ®Þnh c¸c chÝnh s¸ch vµ chiÕn lîc ph¸t
triÓn khoa häc, c«ng nghÖ kinh cña nhiÒu níc trªn thÕ giíi. Tuy nhiªn tuú
thuéc vµo tr×nh ®é ph¸t triÓn thÓ cña tõng níc x©y dùng chiÕn lîc,
chÝnh s¸ch ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ mang tÝnh ®a d¹ng ®Æc thï ®èi víi
tõng giai ®o¹n ph¸t triÓn thÓ phï hîp víi hoµn c¶nh, ®iÒu kiÖn vËt chÊt
cña mçi quèc gia. ®iÒu nçi bËt t ra ë c¸c chiÕn lîc, chÝnh s¸ch ®ã ë tÊt c
c¸c níc trªn thÕ giíi tõ nh÷ng níc cã nÒn kinh tÕ hiÖn ®¹i ®øng hµng ®Çu thÕ giíi
nh Mü, NhËt, Ph¸p,...cho ®Õn nh÷ng níc nÒn kinh chËm ph¸t triÓn l¹c
hËu nh ViÖt Nam , Lµo , Campuchia, mét sè níc Trung §«ng ...®ã chÝnh lµ quan
®iÓm:"Sù ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ mét ph¬ng híng quan träng míi ,
tÝnh quyÕt ®Þnh trong viÖc ph¸t triÓn kinh quèc gia "Bëi vËy viÖc nghiªn
cøu kinh nghiÖm x©y dùng c¸c chÝnh s¸ch chiÕn lîc ph¸t triÓn khoa häc
c«ng nghÖ cña c¸c níc trªn thÕ giíi trong khu vùc ®Ó ¸p dông pt huy
mét c¸ch s¸ng t¹o vµo hoµn c¶nh cña ®Êt nícnh cã ý nghÜa ®Æc biÖt quan tng
®èi víi c¸c níc trªn con ®êng c«ng nghp ho¸- hiªn ®¹i ho¸ nãi chung vµ ®èi víi
Vt Nam i riªng hiÖn nay.
Trong thêi ®¹i ngµy nay, khi nÒn v¨n minh n«ng nghiÖp dÇn dÇn nhêng
chç cho nÒn v¨n minh c«ng nghiÖp th× t¬ng øng víi thuËt ng÷ ''c«ng nghiÖp
ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸" còng Ýt ®îc sö dông mµ thay thÕ vµo ®ã lµ c¸c thuËt ng÷ khoa
häc mang tÝnh chÊt hiÖn ®¹i ,phï hîp víi xu thÕ cña mét thêi ®¹i míi "thêi ®¹i tri
thøc" nh "t¨ng trëng", "ph¸t triÓn"," cÊt c¸nh theo lèi ho¸ rång" MÆc
vËy,chóng ta kh«ng thÓ phñ nhËn c«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i ho¸ lu«n lu«n lµ vÊn
®Ò hµng ®Çu trong c¸c luËn ph¸t triÓn kinh cña c¸c quèc gia trªn thÕ
giíi .ThËt vËy ,lÞch sö ph¸t triÓn cña nh©n lo¹i trong vµi tr¨m n¨m tríc ®ã ®· cho
thÊy con ®êng mµ c¸c níc chËm tiÕn cÇn ph¶i ®i theo,kh«ng t c¸i kh¸c
ngoµi viÖc biÕn ®æi nÒn kinh tÕ theo c¬ cÊu hîp lý ,ph¸t triÓn n¨ng ®éng dùa trªn
khoa häc c«ng nghÖ hiÖn ®¹i .§Ó ®¹t ®îc môc ®Ých ®ã,®iÒu tÊt yÕu ph¶i
TL KTCT & CNXH KH: Tầm quan trọng của việc phát triển và ứng dụng KHCN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: Tầm quan trọng của việc phát triển và ứng dụng KHCN - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: Tầm quan trọng của việc phát triển và ứng dụng KHCN 9 10 564