Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: Thực trạng và một số giải pháp phát triển khu vực KT tư nhân

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 1185 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§Ò ¸n Kinh tÕ chÝnh trÞ
Lêi më ®Çu

HiÖn nay, chóng ta ®ang ë trong giai ®o¹n qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi,
®©y lµ thêi kú chuyÓn tiÕp tõ nÒn kinh tÕ cò l¹c hËu lªn nÒn kinh tÕ míi x©y
dùng c«ng h÷u. Do ®ã ®ßi hái cÇn ph¶i tËp trung ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ tr êng víi sù ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc së h÷u vµ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. V× cã
nh vËy míi ®a ®Êt níc tho¸t khái t×nh tr¹ng nghÌo nµn l¹c hËu vµ b¾t kÞp víi
tèc ®é ph¸t triÓn cña c¸c níc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. Tuy nhiªn, ®Ó x©y
dùng thµnh c«ng chñ nghÜa x· héi th× chóng ta kh«ng ®¬n thuÇn tËp trung
ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ trêng thuÇn tuý mµ ph¶i ®Æt díi sù l·nh ®¹o tµi t×nh
s¸ng suèt cña §¶ng "ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn theo
®Þnh híng x· héi chñ nghÜa".
Víi vai trß quan träng "kinh tÕ t b¶n t nh©n cã kh¶ n¨ng ®ãng gãp vµo
c«ng cuéc x©y dùng ®Êt níc, khuyÕn khÝch t nh©n ®Çu t vµo s¶n xuÊt, yªn t©m
lµm ¨n l©u dµi, b¶o hé quyÒn së h÷u vµ lîi Ých hîp ph¸p t¹o ®iÒu kiÖn thuËn
lîi ®i ®«i víi t¨ng cêng qu¶n lý, híng dÉn lµm ¨n ®óng ph¸p luËt cã lîi cho
quèc kÕ d©n sinh" - B¸o c¸o chÝnh trÞ t¹i §¹i héi VIII cña §¶ng. Tuy nhiªn,
trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, kinh tÕ t b¶n t nh©n ë níc ta ®· béc lé nh÷ng h¹n
chÕ, yÕu kÐm vµ ph¶i ®¬ng ®Çu víi nhiÒu th¸ch thøc vµ khã kh¨n vÒ m«i trêng
kinh doanh, n¨ng lùc c¹nh tranh, tr×nh ®é c«ng nghÖ, chÊt lîng, gi¸ thµnh s¶n
phÈm. Mét sè doanh nghiÖp vèn lín, c«ng nghÖ tiªn tiÕn, cßn phÇn lín vÉn lµ
doanh nghiÖp cã quy m« nhá, vèn Ýt, c«ng nghÖ s¶n xuÊt l¹c hËu, tr×nh ®é
qu¶n lý doanh nghiÖp cßn yÕu kÐm, hiÖu qu¶ vµ søc c¹nh tranh trªn thÞ trêng
yÕu; thªm vµo ®ã lµ nh÷ng khã kh¨n víng m¾c vÒ vèn, vÒ mÆt b»ng s¶n xuÊt,
kinh doanh, vÒ kh¶ n¨ng tiÕp cËn vµ xö lý th«ng tin vÒ m«i trêng ph¸p lý…
V× thÕ, kinh tÕ t b¶n t nh©n cã kh¶ n¨ng ®ãng gãp vµo c«ng cuéc x©y
dùng ®Êt níc nh huy ®éng vµ sö dông cã hiÖu qu¶ nguån vèn, gi¶i quyÕt vµ t¹o
c«ng ¨n viÖc lµm cho mét lùc lîng lín lao ®éng, t¨ng nguån thu cho ng©n
s¸ch. Bªn c¹nh nh÷ng mÆt tÝch cùc khu vùc kinh tÕ t b¶n t nh©n ë níc ta béc

§Ò ¸n Kinh tÕ chÝnh trÞ
lé nh÷ng yÕu kÐm, h¹n chÕ ®ßi hái ph¶i cã sù can thiÖp tõ phÝa Nhµ níc vÒ c¸c
chÝnh s¸ch
Nguyªn nh©n khiÕn tèc ®é ph¸t triÓn cña khu vùc kinh tÕ t b¶n t nh©n
cha ®¸p øng ®îc nh÷ng ®ßi hái cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ë níc ta giai
®o¹n hiÖn nay ®îc nªu râ t¹i NghÞ quyÕt Héi nghÞ lÇn thø n¨m Ban chÊp hµnh
Trung ¬ng kho¸ IX "Mét sè c¬ chÕ, chÝnh s¸ch cña Nhµ níc cha phï hîp víi
®Æc ®iÓm cña kinh tÕ t b¶n t nh©n mµ ®¹i bé phËn cã quy m« nhá vµ võ...
§Ò ¸n Kinh tÕ chÝnh trÞ
Lêi më ®Çu
HiÖn nay, chóng ta ®ang ë trong giai ®o¹n qu¸ ®é lªn chñ nghÜa héi,
®©y thêi chuyÓn tiÕp nÒn kinh c hËu lªn nÒn kinh míi x©y
dùng c«ng h÷u. Do ®ã ®ßi hái cÇn ph¶i tËp trung ph¸t triÓn nÒn kinh ttr-
êng víi ®ang ho¸ c¸c h×nh thøc h÷u c¸c thµnh phÇn kinh tÕ.
nh y míi ®a ®Êt níc tho¸t khái t×nh tr¹ng nghÌo n c hËu b¾t kÞp víi
tèc ®é ph¸t triÓn cña c¸c níc trong khu vùc trªn thÕ giíi. Tuy nhiªn, ®Ó x©y
dùng thµnh c«ng chñ nghÜa héi th× chóng ta kh«ng ®¬n thuÇn tËp trung
ph¸t triÓn nÒn kinh thÞ trêng thuÇn tuý ph¶i ®Æt díi l·nh ®¹o tµi t×nh
s¸ng suèt cña §¶ng "ph¸t triÓn nÒn kinh hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn theo
®Þnh híng x· héi chñ nghÜa".
Víi vai trß quan träng "kinh t b¶n t nh©n kh¶ n¨ng ®ãng gãp vµo
c«ng cuéc x©y dùng ®Êt níc, khuyÕn khÝch t nh©n ®Çu t vµo s¶n xuÊt, yªn t©m
lµm ¨n l©u dµi, b¶o quyÒn h÷u lîi Ých hîp ph¸p t¹o ®iÒu kiÖn thuËn
lîi ®i ®«i víi t¨ng cêng qu¶n lý, híng dÉn lµm ¨n ®óng ph¸p luËt lîi cho
quèc kÕ d©n sinh" - B¸o c¸o chÝnh t t¹i §¹i héi VIII cña §¶ng. Tuy nhiªn,
trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, kinh tÕ t b¶n t nh©n ë níc ta ®· béc nh÷ng h¹n
chÕ, yÕu kÐm vµ ph¶i ®¬ng ®Çu víi nhiÒu th¸ch thøc vµ khã kh¨n vÒ m«i trêng
kinh doanh, n¨ng lùc c¹nh tranh, tr×nh ®é c«ng nghÖ, chÊt lîng, gi¸ thµnh s¶n
phÈm. Mét doanh nghiÖp vèn lín, c«ng nghÖ tiªn tiÕn, cßn phÇn lín vÉn
doanh nghiÖp cã quy nhá, vèn Ýt, c«ng nghÖ s¶n xuÊt l¹c hËu, tr×nh ®é
qu¶n doanh nghiÖp cßn yÕu kÐm, hiÖu qu¶ søc c¹nh tranh trªn thÞ trêng
yÕu; thªm vµo ®ã nh÷ng khã kh¨n víng m¾c vèn, mÆt ng s¶n xuÊt,
kinh doanh, vÒ kh¶ n¨ng tiÕp cËn vµ xö lý th«ng tin vÒ m«i trêng ph¸p lý
thÕ, kinh t b¶n t nh©n kh¶ n¨ng ®ãng gãp vµo c«ng cuéc x©y
dùng ®Êt níc nh huy ®éng vµ sö dông cã hiÖu qu¶ nguån vèn, gi¶i quyÕt vµ t¹o
c«ng ¨n viÖc lµm cho mét lùc lîng lín lao ®éng, t¨ng nguån thu cho ng©n
s¸ch. Bªn c¹nh nh÷ng mÆt tÝch cùc khu vùc kinh t b¶n t nh©n ë níc ta béc
TL KTCT & CNXH KH: Thực trạng và một số giải pháp phát triển khu vực KT tư nhân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: Thực trạng và một số giải pháp phát triển khu vực KT tư nhân - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: Thực trạng và một số giải pháp phát triển khu vực KT tư nhân 9 10 443