Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: Thực trạng, vai trò của KT TB tư nhân

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 999 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi nãi ®Çu
Trong qu¸ tr×nh chuyÓn sang kinh tÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng XHCN vÊn ®Ò
ph¸t triÓn c¬ cÊu kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn ®îc ®Æt ra nh mét yªu cÇu tÊt yÕu ®èi
víi nÒnkinh tÕ ViÖt Nam. Kinh tÕ t b¶n t nh©n lµ mét bé phËn trong c¬ cÊu Êy ®·
cã mét thêi kú bÞ coi lµ ®èi lËp víi kinh tÕ XHCN, v× vËy ph¶i n»m trong diÖn c¶i
t¹o xo¸ bá. Song thùc tiÔn ®· cho thÊy quan niÖm nh vËy lµ cùc ®oan vµ sù xuÊt
hiÖn trë l¹i cña kinh tÕ t b¶n t nh©n ®· gãp phÇn kh«ng nhá vµo sù thay ®æi bé mÆt
cña nÒn kinh tÕ theo híng tÝch cùc. Cïng víi chñ tr¬ng chuyÓn nÒn kinh tÕ ViÖt
Nam sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng , §¶ng vµ nhµ níc ViÖt Nam ®· ban hµnh nhiÒu
chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch ®Ó khuyÕn khÝch sù ph¸t triÓn cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ,
trong ®ã cã kinh tÕ t b¶n t nh©n. Tuy nhiªn, kinh tÕ t b¶n t nh©n, thµnh phÇn kinh
tÕ non trÎ cña níc ta ®ang ph¶i ®èi diÖn víi nhiÒu khã kh¨n, th¸ch thøc. NhiÒu vÊn
®Ò bÊt cËp trong x· h«i, trong chñ tr¬ng chÝnh s¸ch vµ tæ chøc qu¶n lý ®ang lµ trë ng¹i
cho sù ph¸t triÓn cña thµnh phÇn kinh tÕ nµy.
NÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®ang ®øng tríc nh÷ng thêi c¬ vµ th¸ch thøc míi. C¬
héi ph¸t triÓn rót ng¾n, thùc hiÖn thµnh c«ng CNH, H§H phÊn ®Êu ®a ViÖt Nam
vÒ c¬ b¶n trë thµnh mét níc c«ng nghiÖp vµo n¨m 2020 lµ hiÖn thùc. Tuy nhiªn,
®Ó thùc hiÖn ®îc môc tiªu nµy ®ßi hái ph¶i cã vèn ®Çu t lín víi sù gi¶i phãng tèi
®a lùc lîng s¶n xuÊt x· héi. Trong bèi c¶nh c¸c nguån lùc kinh tÕ cña ViÖt Nam
cßn ®ang h¹n chÕ, x©y dùng mét nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn, cßn kinh tÕ t b¶n t
nh©n nh mét ®éng lùc ph¸t triÓn c¬ b¶n lµ mét híng ®i hoµn toµn ®óng ®¾n.
Trong nh÷ng n¨m võa qua mÆc dï ®· cã bíc ph¸t triÓn tèt, kinh tÕ t b¶n t nh©n
ViÖt Nam vÉn cha thùc sù cã ®îc mét vai trß t¬ng xøng víi tiÒm n¨ng cña nã. Bµi
viÕt nµy sÏ tËp trung lµm s¸ng tá nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n sau ®©y :
Vai trß, thùc tr¹ng cña kinh tÕ t b¶n t nh©n, ®¸nh gi¸ kinh tÕ t b¶n t nh©n vµ mét
sè ph¬ng híng gi¶i ph¸p.
Tuy nhiªn, do thêi gian vµ kh«ng gian cã h¹n cho nªn viÖc thu thËp sè liÖu
vµ tµi liÖu vÉn cha ®ù¬c cËp nhËt v× thÕ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt mong
b¹n ®äc th«ng c¶m, hoan nghªnh tÊt c¶ nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cho ®Ò ¸n.
T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì cña gi¸o viªn híng dÉn cïng c¸c b¹n
®· gióp ®ì t«i trong qu¸ tr×nh lµm ®Ò ¸n.
T¸c gi¶.

1

Ch¬ng I
kh¸i qu¸t chung vÒ kinh tÕ t b¶n t nh©n trong
nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa

I. c¸c thµnh phÇn kinh tÕ t b¶n t nh©n trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh
híng x· héi chñ nghÜa

1. Thµnh phÇn kinh tÕ c¸ thÓ ,tiÓu chñ.
Kinh tÕ c¸...
Lêi nãi ®Çu
Trong qu¸ tr×nh chuyÓn sang kinh tÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng XHCN vÊn ®Ò
ph¸t triÓn cÊu kinh nhiÒu thµnh phÇn ®îc ®Æt ra nh mét yªu cÇu tÊt yÕu ®èi
víi nÒnkinh ViÖt Nam. Kinh tÕ t b¶n t nh©n lµ mét phËn trong cÊu Êy ®·
mét thêi coi ®èi lËp víi kinh XHCN, vËy ph¶i n»m trong diÖn c¶i
t¹o x bá. Song thùc tiÔn ®· cho thÊy quan niÖm nh vËy cùc ®oan xuÊt
hiÖn trë l¹i cña kinh tÕ t b¶n t nh©n ®· gãp phÇn kh«ng nhá vµo sù thay ®æi bé mÆt
cña nÒn kinh theo híng ch cùc. Cïng víi chñ tr¬ng chuyÓn nÒn kinh ViÖt
Nam sang nÒn kinh thÞ trêng , §¶ng nhµ níc ViÖt Nam ®· ban hµnh nhiÒu
chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch ®Ó khuyÕn khÝch ph¸t triÓn cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ,
trong ®ã kinh t b¶n t nh©n. Tuy nhiªn, kinh t b¶n t nh©n, thµnh phÇn kinh
non trÎ cña níc ta ®ang ph¶i ®èi diÖn víi nhiÒu khã kh¨n, th¸ch thøc. NhiÒu vÊn
®Ò t cËp trong x· h«i, trong chñ tng chÝnh s¸ch vµ tæ chøc qun ®ang lµ trë ni
cho sù ph¸t triÓn cña thµnh phÇn kinh tÕ nµy.
NÒn kinh ViÖt Nam ®ang ®øng tríc nh÷ng thêi th¸ch thøc míi.
héi ph¸t triÓn rót ng¾n, thùc hiÖn thµnh c«ng CNH, H phÊn ®Êu ®a ViÖt Nam
b¶n trë thµnh mét níc c«ng nghiÖp vµo n¨m 2020 hiÖn thùc. Tuy nhiªn,
®Ó thùc hiÖn ®îc môc tiªu nµy ®ßi hái ph¶i vèn ®Çu t lín víi gi¶i phãng tèi
®a lùc lîng s¶n xuÊt héi. Trong bèi c¶nh c¸c nguån lùc kinh cña ViÖt Nam
cßn ®ang h¹n chÕ, x©y dùng mét nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn, cßn kinh tÕ t b¶n t
nh©n nh mét ®éng lùc ph¸t triÓn c¬ b¶n mét híng ®i hoµn toµn ®óng ®¾n.
Trong nh÷ng n¨m võa qua c ®· bíc ph¸t triÓn tèt, kinh t b¶n t nh©n
ViÖt Nam vÉn cha thùc cã ®îc mét vai trß t¬ng xøng víi tiÒm n¨ng cña nã. Bµi
viÕt nµy sÏ tËp trung lµm s¸ng tá nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n sau ®©y :
Vai trß, thùc tr¹ng cña kinh tÕ t b¶n t nh©n, ®¸nh gi¸ kinh tÕ t b¶n t nh©n vµ mét
sè ph¬ng híng gi¶i ph¸p.
Tuy nhiªn, do thêi gian kh«ng gian h¹n cho nªn viÖc thu thËp liÖu
tµi liÖu vÉn cha ®ù¬c cËp nhËt thÕ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt mong
b¹n ®äc th«ng c¶m, hoan nghªnh tÊt c¶ nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cho ®Ò ¸n.
T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì cña gi¸o viªn híng dÉn cïng c¸c b¹n
®· gióp ®ì t«i trong qu¸ tr×nh lµm ®Ò ¸n.
T¸c gi¶.
1
TL KTCT & CNXH KH: Thực trạng, vai trò của KT TB tư nhân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: Thực trạng, vai trò của KT TB tư nhân - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: Thực trạng, vai trò của KT TB tư nhân 9 10 836