Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: Thực trạng vận dụng quy luật giá trị vào phát triển KT VN thời gian qua và giải pháp

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 993 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LêI NãI §ÇU

§øng tríc xu thÕ ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi th× níc ViÖt
Nam ta cßn lµ mét trong nh÷ng níc cã nÒn kinh tÕ chËm ph¸t triÓn, nghÌo nµn
vµ l¹c hËu. C¬ së h¹ tÇng thÊp kÐm, tr×nh ®é qu¶n lý l¹c hËu, khoa häc kü
thuËt kÐm ph¸t triÓn... h¬n n÷a n¹n thÊt nghiÖp, tham « l¹m ph¹t, « nhiÔm m«i
trêng... vÉn lu«n lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò bøc xóc cha h¹n chÕ ®îc. Tuy vËy
ta còng kh«ng thÓ mét sím mét chiÒu mµ cã thÓ kh¾c phôc ®îc nh÷ng yÕu
®iÓm ®ã mµ ta ph¶i dÇn dÇn kh¾c phôc. Song hµnh víi nã ta ph¶i liªn tôc vËn
dông nh÷ng thµnh tùu cña khoa häc kü thuËt vµ kinh tÕ ®Ó ph¸t triÓn ®Êt níc.
§Êt níc ViÖt Nam ta ®ang ®øng tríc nh÷ng khã kh¨n lín vÒ mäi mÆt
nhÊt lµ trong ph¸t triÓn kinh tÕ, do ®ã chóng ta cÇn ph¶i ¸p dông nh÷ng biÖn
ph¸p ph¸t triÓn kinh tÕ thËt thËn träng, khÈn tr¬ng vµ lµm sao ®Ó cã hiÖu qu¶
nhÊt. ChÝnh v× vËy viÖc ¸p dông quy luËt gi¸ trÞ vµo viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ lµ
rÊt quan träng. Chóng ta cÇn ph¶i thËt linh ho¹t trong tõng vÊn ®Ò, tõng lÜnh
vùc cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ. TiÓu luËn ®îc tr×nh bµy víi néi dung chÝnh lµ
viÖc kh¼ng ®Þnh l¹i mét lÇn n÷a tÝnh tÊt yÕu trong qu¶n lý vµ ph¸t triÓn kinh tÕ.
Song do khu«n khæ cã h¹n nªn em kh«ng thÓ ®Ò cËp tíi tÊt c¶ c¸c khÝa c¹nh
cña vÊn ®Ò, em rÊt mong cã ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn khoa häc cña c¸c thÇy c«
gi¸o vµ cña b¹n ®äc ®Ó cho bµi viÕt nµy ®îc thªm phÇn hoµn thiÖn h¬n.
"Thc tr¹ng vËn dông quy luËt gi¸ trÞ vµo nÒn kinh tÕ níc ta thêi gian
qua vµ nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ò ra nh»m vËn dông quy luËt gi¸ trÞ vµo nÒn kinh
tÕ Viªt Nam"

ch¬ng 1
QUY LUËT GI¸ TRÞ VµVAI TRß CñA QUY LUËT GI¸ TRÞ TRONG NÒN
KINH TÕ HµNG HO¸ Mµ ®ØNH CAO Lµ KINH TÕ THI TR¦êNG

1.1. Quy luËt gi¸ trÞ
1.1.1Néi dung cua quy luËt gi¸ trÞ
TÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ cña con ngêi ®Òu chÞu sù t¸c ®éng cña quy
luËt kinh tÕ nµo ®ã.Quy luËt gi¸ trÞ lµ mét trong nh÷ng quy luËt kinh tÕ cã t¸c
®éng m¹nh ®Õn c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ cña con ngêi.Quy luËt gi¸ trÞ lµ quy luËt
cña nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸,biÓu hiÖn nhu cÇu kh¸ch quan cña viÖc ®inh híng
nÒn s¶n xuÊt vµ trao dæi theo c¸c quan hÖ tû lÖ ph¶n ¸nh hao phÝ lao ®éng x·
héi cÇn thiÕt.Gi¸ trÞ lµ h×nh thøc biÓu hiÖn c¸c hao phÝ ®ã trªn c¬ së quy tÊt c¶
c¸ lo¹i lao ®éng cô thÓ thµnh lao ®éng trõu tîng vµ quy lao ®éng phøc t¹p
thµnh lao ®éng gi¶n ®¬n .Gi¸ trÞ lµ ph¬ng thøc ®IÒu tiÕt c¸c mèi quan hÖ gi÷a
nh÷ng ngêi s¶n xuÊt hµng ho¸ trong qu¸ tr×nh trao ®æi ho¹t ®éng.
Quy luËt gi¸ trÞ ho¹t ®éng trong c¸c h×nh th¸i x· héi kh¸c nhau vµ trong
hÖ thèng c¸c quan hÖ kinh tÕ cña mæi h×nh th...
LêI NãI §ÇU
§øng tríc xu thÕ ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi th× níc ViÖt
Nam ta cßn lµ mét trong nh÷ng níc nÒn kinh tÕ chËm ph¸t triÓn, nghÌo nµn
l¹c hËu. C¬ tÇng thÊp kÐm, tr×nh ®é qu¶n l¹c hËu, khoa häc kü
thuËt kÐm ph¸t triÓn... h¬n a n¹n thÊt nghiÖp, tham « l¹m ph¹t, « nhiÔm m«i
trêng... vÉn lu«n lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò bøc xóc cha h¹n chÕ ®îc. Tuy vËy
ta còng kh«ng thÓ mét sím mét chiÒu thÓ kh¾c phôc ®îc nh÷ng yÕu
®iÓm ®ã ta ph¶i dÇn dÇn kh¾c phôc. Song hµnh víi ta ph¶i liªn tôc vËn
dông nh÷ng thµnh tùu cña khoa häc kü thuËt vµ kinh tÕ ®Ó ph¸t triÓn ®Êt níc.
§Êt níc ViÖt Nam ta ®ang ®øng tríc nh÷ng khã kh¨n lín mäi mÆt
nhÊt trong ph¸t triÓn kinh tÕ, do ®ã chóng ta cÇn ph¶i ¸p dông nh÷ng biÖn
ph¸p ph¸t triÓn kinh thËt thËn träng, khÈn tr¬ng lµm sao ®Ó hiÖu qu¶
nhÊt. ChÝnh v× vËy viÖc ¸p dông quy luËt gi¸ t vµo viÖc ph¸t triÓn kinh lµ
rÊt quan träng. Chóng ta cÇn ph¶i thËt linh ho¹t trong tõng vÊn ®Ò, tõng lÜnh
vùc cña ph¸t triÓn kinh tÕ. TiÓu luËn ®îc tr×nh bµy víi néi dung chÝnh
viÖc kh¼ng ®Þnh l¹i mét lÇn n÷a tÝnh tÊt yÕu trong qu¶n lý vµ ph¸t triÓn kinh tÕ.
Song do khu«n khæ h¹n nªn em kh«ng t ®Ò cËp tíi tÊt c c¸c khÝa c¹nh
cña vÊn ®Ò, em rÊt mong cã ®îc®ãng gãp ý kiÕn khoa häc cña c¸c thÇy c«
gi¸o vµ cña b¹n ®äc ®Ó cho bµi viÕt nµy ®îc thªm phÇn hoµn thiÖn h¬n.
"Thc tr¹ng vËn dông quy luËt gi¸ trÞ vµo nÒn kinh níc ta thêi gian
qua nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ò ra nh»m vËn dông quy luËt gi¸ trÞ vµo nÒn kinh
tÕ Viªt Nam"
TL KTCT & CNXH KH: Thực trạng vận dụng quy luật giá trị vào phát triển KT VN thời gian qua và giải pháp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: Thực trạng vận dụng quy luật giá trị vào phát triển KT VN thời gian qua và giải pháp - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: Thực trạng vận dụng quy luật giá trị vào phát triển KT VN thời gian qua và giải pháp 9 10 455