Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: Tính chất và vai trò của nhà nước trong quá trình CNH - HĐH ở VN hiện nay

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 986 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

Më §Çu
Trong thêi ®¹i ngµy nay, Nhµ níc nµo còng cã vai trß nhÊt ®Þnh trong sù
ph¸t triÓn cña mét quèc gia, ®Æc biÖt lµ trong sù nghiÖp c¶i tæ vµ x©y dùng nÒn
kinh tÕ. ViÖt Nam ®ang thùc hiÖn c«ng cuéc c«ng nghiÖp hãa – hiÖn ®¹i hãa ®Êt
níc víi nÒn kinh tÕ thÞ trêng víi nhiÒu thµnh phÇn cïng tham gia. Trong ®iÒu
kiÖn nh vËy th× vai trß qu¶n lý kinh tÕ cña nhµ níc lµ kh¸ch quan, mét nhu cÇu
néi t¹i cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng, thÓ hiÖn ë viÖc Nhµ ®iÒu tiÕt nÒn kinh th«ng qua
viÖc ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch. V× vËy, n©ng cao vai trß cña Nhµ níc trong qu¶n lý
vµ ®iÒu tiÕt nÒn kinh tÕ, ®Æc biÖt lµ trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp hãa – hiÖn ®¹i
hãa lµ vÊn ®Ò mang tÝnh thêi sù vµ lµ ®Ò tµi nghiªn cøu cña nhiÒu cÊp, ngµnh,
nhiÒu c¸n bé vµ sinh viªn.
Nhµ níc thùc hiÖn tèt vai trß kinh tÕ cña m×nh ®¶m b¶o cho nÒn kinh tÕ
t¨ng trëng víi hiÖu qu¶ cao vµ bÒn v÷ng, t¹o tiÒn ®Ò rót ng¾n qu¸ tr×nh c«ng
nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa, tr¸nh nguy c¬ tôt hËu vµ ®uæi kÞp c¸c níc kinh tÕ ph¸t
triÓn trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. §©y lµ mét vÊn ®Ò lín cÇn ®îc nghiªn cøu
kü lìng, song do kiÕn thøc cßn h¹n chÕ, bµi bµi viÕt nµy chØ nªu lªn nh÷ng néi
dung c¬ b¶n vµ mét sè thùc tr¹ng vai trß cña Nhµ níc ®èi víi c«ng nghiÖp hãa
trong nh÷ng n¨m qua, ®ång thêi ®a ra mét sè ý kiÕn nh»m n©ng cao vai trß cña
Nhµ níc trong thêi gian tíi. Bµi viÕt ®· ®îc hoµn thµnh díi sù híng dÉn tËn t×nh
cña thÇy c« gi¸o híng dÉn, ®ång thêi ®îc sù gióp ®ì cña Th viÖn trêng vÒ nhiÒu
tµi liÖu tham kh¶o bæ Ých.
Bµi viÕt nµy ®îc chia thµnh 2 ch¬ng, bao gåm:
Ch¬ng 1: "TÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan vai trß Nhµ níc trong trong qu¸ tr×nh
c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa".
Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng vÒ vai trß cña nhµ níc trong qu¸ tr×nh CNH-H§H vµ
nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao vai trß cña nhµ níc ®èi víi qu¸ tr×nh CNH-H§H
ë níc ta trong thêi gian tíi
Em xin tr©n thµnh c¶m ¬n sù híng dÉn vµ quan t©m cña thÇy ®· gióp em
hoµn thµnh ®Ò ¸n nµy.
Em c¶m ¬n thÇy!

1

2

Néi dung
Ch¬ng 1
TÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan vµ vai trß cña Nhµ níc ®èi víi
qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸.
1.1. Vai trß cña nhµ nhµ níc ®èi víi qu¸ tr×nh CNH-H§H

1. 1. 1 Thc chÊt CNH-H§H. m«i quan hÖ gi÷a CNH-H§H?
Tríc ®©y chóng ta cho r»ng c«ng nghiÖp ho¸ lµ qu¸ tr×nh trang bÞ kÜ thuËt hiÖn
®¹i cho toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n thay thÕ lao ®éng thñ c«ng b»ng lao ®äng
c¬ khÝ ho¸ biÕn mét níc kÐm ph¸t triÓn thµnh mét níc cã c¬ cÊu c«ng n«ng
nghiÖp hiÖn ®¹i khoa häc kÜ thuËt tiªn tiÕn. Theo quan niÖm cña Liªn hîp quèc
c«ng nghiÖp ho¸ lµ mét qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ trong ®...
Më §Çu
Trong thêi ®¹i ngµy nay, Nhµ níc nµo còng vai trß nhÊt ®Þnh trong
ph¸t triÓn cña mét quèc gia, ®Æc biÖt trong nghiÖp c¶i x©y dùng nÒn
kinh tÕ. ViÖt Nam ®ang thùc hiÖn c«ng cuéc c«ng nghiÖp hãa – hiÖn ®¹i hãa ®Êt
níc víi nÒn kinh thÞ trêng víi nhiÒu thµnh phÇn cïng tham gia. Trong ®iÒu
kiÖn nh vËy th× vai t qu¶n kinh cña nhµ níc kh¸ch quan, mét nhu cÇu
néi t¹i cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng, thÓ hiÖn ë viÖc Nhµ ®iÒu tiÕt nÒn kinh th«ng qua
viÖc ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch. vËy, n©ng cao vai trß cña Nhµ níc trong qu¶n
®iÒu tiÕt nÒn kinh tÕ, ®Æc biÖt trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp hãa hiÖn ®¹i
hãa vÊn ®Ò mang tÝnh thêi ®Ò tµi nghiªn cøu cña nhiÒu cÊp, ngµnh,
nhiÒu c¸n bé vµ sinh viªn.
Nhµ níc thùc hiÖn tèt vai trß kinh cña m×nh ®¶m b¶o cho nÒn kinh
t¨ng trëng víi hiÖu qu¶ cao vµ bÒn v÷ng, t¹o tiÒn ®Ò rót ng¾n qu¸ tr×nh c«ng
nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa, tr¸nh nguy tôt hËu ®uæi kÞp c¸c níc kinh ph¸t
triÓn trong khu vùc trªn thÕ giíi. §©y mét vÊn ®Ò lín cÇn ®îc nghiªn cøu
lìng, song do kiÕn thøc cßn h¹n chÕ, bµi bµi viÕt nµy chØ nªu lªn nh÷ng néi
dung b¶n mét thùc tr¹ng vai trß cña Nhµ níc ®èi víi c«ng nghiÖp hãa
trong nh÷ng n¨m qua, ®ång thêi ®a ra mét ý kiÕn nh»m n©ng cao vai trß cña
Nhµ níc trong thêi gian tíi. Bµi viÕt ®· ®îc hoµn thµnh díi sù híng dÉn tËn t×nh
cña thÇy gi¸o híng dÉn, ®ång thêi ®îc gióp ®ì cña Th viÖn trêng nhiÒu
tµi liÖu tham kh¶o bæ Ých.
Bµi viÕt nµy ®îc chia thµnh 2 ch¬ng, bao gåm:
Ch ¬ng 1 : "TÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan vai trß Nhµ níc trong trong qu¸ tr×nh
c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa".
Ch ¬ng 2 : Thùc tr¹ng vai trß cña nhµ níc trong qu¸ tr×nh CNH-H§H
nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao vai trß cña nhµ níc ®èi víi qu¸ tr×nh CNH-H§H
ë níc ta trong thêi gian tíi
Em xin tr©n thµnh c¶m ¬n híng dÉn quan t©m cña thÇy ®· gióp em
hoµn thµnh ®Ò ¸n nµy.
Em c¶m ¬n thÇy!
1
1
TL KTCT & CNXH KH: Tính chất và vai trò của nhà nước trong quá trình CNH - HĐH ở VN hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: Tính chất và vai trò của nhà nước trong quá trình CNH - HĐH ở VN hiện nay - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: Tính chất và vai trò của nhà nước trong quá trình CNH - HĐH ở VN hiện nay 9 10 502