Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: Tính quy luật của sự hình thành KTTT

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 1372 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§Ò ¸n Kinh tÕ chÝnh trÞ

PhÇn A: Lêi më ®Çu
LÞch sö nh©n lo¹i ®· chøng kiÕn nhiÒu m« h×nh kinh tÕ kh¸c nhau. Mçi m«
h×nh ®ã lµ s¶n phÈm cña tr×nh ®é nhËn thøc nhÊt ®Þnh trong nh÷ng ®iÒu kiÖn lÞch
sö cô thÓ. Song hiÖn nay, m« h×nh kinh tÕ thÞ trêng lµ mét m« h×nh kinh tÕ phæ
biÕn vµ cã hiÖu qu¶ nhÊt trong viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ cña hÇu hÕt tÊt c¶ c¸c quèc
gia trªn thÕ giíi. M« h×nh nµy kh«ng chØ ®îc ¸p dông ë c¸c níc t b¶n chñ nghÜa,
mµ cßn ®îc ¸p dông ë c¸c níc ®i theo con ®êng x· héi chñ nghÜa. Nã ®îc vËn
dông ë c¸c níc ph¸t triÓn vµ c¶ ë c¸c níc ®ang ph¸t triÓn. ViÖt Nam còng míi sö
dông m« h×nh kinh tÕ nµy ®îc kho¶ng h¬n 15 n¨m nay. Vµ cã nh÷ng thµnh tùu
mµ chóng ta ®· ®¹t ®îc còng nh cã nh÷ng khã kh¨n, nh÷ng vÊn ®Ò gÆp ph¶i cÇn
®îc gi¶i quyÕt trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi sang m« h×nh kinh tÕ míi. §iÒu nµy rÊt
®¸ng ®îc quan t©m.
Vµ hiÖn nay, chóng ta cÇn hiÓu râ vÒ t×nh h×nh kinh tÕ níc ta vµ t×nh h×nh
kinh tÕ cña thÕ giíi. NhÊt lµ ®èi víi sinh viªn khi nghiªn cøu vÒ kinh tÕ th× ®Ò tµi
nµy gióp cho chóng ta tr¶ lêi ®îc nh÷ng c©u hái: "Ph¶i ch¨ng mçi mét quèc gia
muèn cã ®îc t¨ng trëng kinh tÕ vµ n¨ng suÊt lao ®éng cao, muèn s¶n xuÊt ra
nhiÒu s¶n phÈm vËt chÊt cho x· héi th× nhÊt thiÕt ph¶i sö dông m« h×nh kinh tÕ thÞ
trêng ?", "V× sao m« h×nh kinh tÕ thÞ trêng l¹i ®Æc biÖt quan träng ®èi víi sù ph¸t
triÓn kinh tÕ cña mçi quèc gia?", "Kinh tÕ thÞ trêng h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn nh
thÕ nµo?", "Kinh tÕ thÞ trêng bao gåm nh÷ng nh©n tè nµo cÊu thµnh nªn vµ ho¹t
®éng cña nã ra sao?", "Bèi c¶nh nÒn kinh tÕ thÞ trêng ViÖt Nam ra ®êi vµ qu¸
tr×nh ho¹t ®éng cña nã diÔn ra nh thÕ nµo?", "NÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x·
héi chñ nghÜa ViÖt Nam cã ®Æc ®iÓm g× gièng vµ kh¸c so víi nÒn kinh tÕ thÞ trêng
cña c¸c níc kh¸c trªn thÕ giíi?", "C¸ch thøc mµ chóng ta sö dông kinh tÕ thÞ trêng trong viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ?"…
Hµng lo¹t nh÷ng c©u hái nµy sÏ lu«n xuÊt hiÖn khi chóng ta nghiªn cøu vÒ
kinh tÕ. §Ò tµi nµy sÏ gióp cho chóng ta hiÓu ®îc thªm vÒ b¶n chÊt, tÝnh chÊt
còng nh nguån gèc h×nh thµnh cña nÒn kinh tÕ . Ngoµi ra cßn gióp cho chóng ta
biÕt thªm ®îc vÒ thùc tÕ, nh÷ng nh©n tè, nh÷ng quy luËt nµo t¸c ®éng ®Õn kinh tÕ
thÞ trêng. §iÒu ®ã thùc sù bæ Ých vµ nã sÏ lu«n hç trî cho chóng ta trong qu¸
tr×nh häc tËp, nghiªn cøu vµ n©ng cao kiÕn thøc, tÝch luü ®îc cña b¶n th©n. Tõ ®ã
gióp cho chóng ta cã ®îc c¸i nh×n tæng qu¸t h¬n, thùc tÕ h¬n vµ nã dÇn h×nh
thµnh cho chóng ta mét t duy ph©n tÝch l«gic vÒ nh÷ng hiÖn tîng kinh tÕ x· héi
xÈy ra hiÖn nay.
§ã chÝnh lµ lý do mµ ...
§Ò ¸n Kinh tÕ chÝnh trÞ
PhÇn A: Lêi më ®Çu
LÞch sö nh©n lo¹i ®· chøng kiÕn nhiÒu m« h×nh kinh tÕ kh¸c nhau. Mçi m«
h×nh ®ã s¶n phÈm cña tr×nh ®é nhËn thøc nhÊt ®Þnh trong nh÷ng ®iÒu kiÖn lÞch
thÓ. Song hiÖn nay, h×nh kinh thÞ trêng mét h×nh kinh phæ
biÕn hiÖu qu¶ nhÊt trong viÖc ph¸t triÓn kinh cña hÇu hÕt tÊt c¸c quèc
gia trªn thÕ giíi. h×nh nµy kh«ng chØ ®îc ¸p dông ë c¸c níc t b¶n chñ nghÜa,
cßn ®îc ¸p dông ë c¸c níc ®i theo con ®êng héi chñ nghÜa. ®îc vËn
dông ë c¸c níc pt triÓn vµ c¶ ë c¸c níc ®ang ph¸t triÓn. ViÖt Nam còng míi
dông h×nh kinh nµy ®îc kho¶ng h¬n 15 n¨m nay. nh÷ng thµnh tùu
chóng ta ®· ®¹t ®îc còng nh nh÷ng khã kh¨n, nh÷ng vÊn ®Ò gÆp ph¶i cÇn
®îc gi¶i quyÕt trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi sang m« h×nh kinh tÕ míi. §iÒu nµy rÊt
®¸ng ®îc quan t©m.
hiÖn nay, chóng ta cÇn hiÓu t×nh h×nh kinh níc ta t×nh h×nh
kinh tÕ cña thÕ giíi. NhÊt®èi víi sinh viªn khi nghiªn cøu vÒ kinhth× ®Ò tµi
nµy gióp cho chóng ta tr¶ lêi ®îc nh÷ng c©u hái: "Ph¶i ch¨ng mçi mét quèc gia
muèn ®îc t¨ng trëng kinh n¨ng suÊt lao ®éng cao, muèn n xuÊt ra
nhiÒu s¶n phÈm vËt chÊt cho x· héi th× nhÊt thiÕt ph¶i sö dông m« h×nh kinh tÕ thÞ
trêng ?", "V× sao m« h×nh kinh tÕ thÞ trêng l¹i ®Æc biÖt quan träng ®èi víi sù pt
triÓn kinh cña mçi quèc gia?", "Kinh thÞ trêng h×nh thµnh ph¸t triÓn nh
thÕ nµo?", "Kinh thÞ trêng bao gåm nh÷ng nh©n nµo cÊu thµnh nªn ho¹t
®éng cña ra sao?", "Bèi nh nÒn kinh thÞ trêng ViÖt Nam ra ®êi qu¸
tr×nh ho¹t ®éng cña diÔn ra nh thÕ nµo?", "NÒn kinh thÞ trêng ®Þnh híng
héi chñ nghÜa ViÖt Nam cã ®Æc ®iÓm g× gièng vµ kh¸c so víi nÒn kinh tÕ thÞ trêng
cña c¸c níc kh¸c trªn thÕ giíi?", "C¸ch thøc chóng ta dông kinh thÞ tr-
êng trong viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ?"
Hµng lo¹t nh÷ng c©u hái nµy sÏ lu«n xuÊt hiÖn khi chóng ta nghiªn cøu vÒ
kinh tÕ. §Ò tµi nµy gióp cho chóng ta hiÓu ®îc thªm b¶n chÊt, tÝnh chÊt
còng nh nguån gèc h×nh thµnh cña nÒn kinh . Ngoµi ra cßn gióp cho chóng ta
biÕt thªm ®îc vÒ thùc tÕ, nh÷ng nh©n tè, nh÷ng quy luËt nµo t¸c ®éng ®Õn kinh tÕ
thÞ trêng. §iÒu ®ã thùc Ých lu«n trî cho chóng ta trong qu¸
tr×nh häc tËp, nghiªn cøu vµ n©ng cao kiÕn thøc, tÝch luü ®îc cña b¶n th©n. Tõ ®ã
gióp cho chóng ta ®îc c¸i nh×n tæng qu¸t h¬n, thùc h¬n dÇn h×nh
thµnh cho chóng ta mét t duy ph©n tÝch l«gic nh÷ng hiÖn tîng kinh héi
xÈy ra hiÖn nay.
§ã chÝnh do em chän ®Ò tµi nµy, ®Ò tµi: "TÝnh quy luËt h×nh
thµnh kinh tÕ thÞ trêng sù vËn dung vao nÒn kinh tÕ ë ViÖt Nam hiÖn nay " .
1
TL KTCT & CNXH KH: Tính quy luật của sự hình thành KTTT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: Tính quy luật của sự hình thành KTTT - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: Tính quy luật của sự hình thành KTTT 9 10 736